SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

9.

Temeljem članka 108 i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici dana 27. ožujka 2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2018 GODINU

Članak 1.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna za 2018. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji sadrže:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, i izvorima sadrže:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

III. RAZVOJNI PROGRAMI

Članak 4.

Plan razvojnih programa sadrži:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

 

Članak 5.

Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu objaviti će se u »Službenim Novinama Primorsko goranske županije« i na web stranici Općine Dobrinj www.dobrinj.hr.

KLASA: 400-08/19-03/1

UR.BROJ :2142-04-05-19-1

Dobrinj, 27. 3. 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr