SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD OPATIJA

17.

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (Narodne novine, br. 54/88), članka 4. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ br. 6/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst i 3/2018), uz suglasnost (i prijedlog) Mjesnog odbora Volosko od 15. siječnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Stubišta Ljube Kuntarića u Opatiji

Članak 1.

U naselju Opatija, stubište između ulice Andrije Štangera (kod kbr. 21) i Obale Frana Supila koje je na katastarskom planu k.o. Volosko označeno kao kč. 225 i kč. 214/2 sa prolazom ispod zgrade izgrađene na grč. 65. k.o. Volosko, imenuje se u Stubište Ljube Kuntarića.

Novoimenovana ulica Stubište Ljube Kuntarića prikazana je na grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio ove odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 011-01/19-01/16

URBROJ:2156-01/01-19-1

Opatija, 20. ožujka 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Dr.sc. Robert Kurelić

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr