SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA VRBNIK

15.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/2018), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, KLASA:363-02/19-01-04, URBROJ:2142-07-03-19-01-1, sa 13. sjednice od dana 20.ožujka 2019. godine, direktor VERBENA d.o.o. Vrbnik, Trg Škujica 7, OIB: 36817710005, kao Organizator parkiranja donio je

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE
USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM
JAVNIM POVRŠINAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

.uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama - uličnim i izvan uličnim javnim parkiralištima (dalje u tekstu: usluge),

.međusobna prava i obveze isporučitelja i Korisnika usluge te

.način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površina podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora nad premještanjem parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Na parkiralištima na području naselja Vrbnik uslugu obavlja društvo VERBENA d.o.o. kao trgovačko društvo u 100 % vlasništvu Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE

Članak 2.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvan ulično.

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje od 01. lipnja do 30.rujna u vremenu od 9 do 21 sat.

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se organiziraju Odlukom Općinskog načelnika.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvan ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, a mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa.

Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće fizički preprekama zatvoriti.

Zatvorena parkirališta ( i javne garaže) su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.

Članak 3.

Stalna javna parkirališta su svrstana u tri parkirališne zone i parkiralište za autobuse :

1.) I ZONA

-Trg Sv. Ivana

.Otvoreno parkiralište

.Zatvoreno parkiralište -rampa ( za povlaštene karte)

2.) II ZONA

- Vajavina

- Gospoja (kod Vinotela)

3.) III ZONA

-Namori

- Dražica (ulaz iz ulice Braće Trinajstić)

4.) Parkiralište za autobuse

Sve parkirališne zone definirane su grafičkim prilogom koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Unutar svih zona neograničeno je vrijeme trajanja parkiranja.

Za svaku od tri parkirališnih zona, cjenikom koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta, određena je cijena satne, dnevne i povlaštene parkirališne karte, vremensko ograničenje parkiranja u svakoj kategoriji te način naplate parkiranja.

Članak 4.

Pravo na povlaštenu kartu imaju fizičke osobe koje:

- imaju prebivalište unutar stare gradske jezgre, i registrirano vozilo u PP Krk što dokazuje važećom osobnom iskaznicom i prometnom dozvolom.

- povlaštena sezonska parkirališna karta omogućava vremenski neograničeno parkiranje na parkiralištu za koji je izdana.

Povlaštenu sezonsku parkirališnu kartu izdaje organizator parkiranja nakon izvršene uplate.

Cijena povlaštene parkirne karte definirana je cjenikom koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba, fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

- ima sjedište ili koristi poslovni prostor unutar stare gradske jezgre, što dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga, ugovorom o kupoprodaji, ugovorom o zakupu i izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojeg je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i

- ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba zaposlenik, osoba u radnom odnosu kod pravne osobe, fizičke osobe obrtnika odnosno osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja trajno obavlja djelatnost na području stare gradske jezgre, a koja uz zahtjev Organizatoru parkiranja dostavi potvrdu o radno-pravnom statusu od poslodavca i prometnu dozvolu kojom dokazuje da ima vozilo u vlasništvu.

- osoba koja ima pravo na povlaštenu kartu obvezna je Organizatoru parkiranja dati u elektroničkom ili materijaliziranom obliku isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje povlaštene parkirališne karte. Organi

zator parkiranja obvezuje se navedenim ispravama postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i pravilnika donesenih temeljem Uredbe.

Povlaštena sezonska parkirališna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Povlaštena sezonska parkirališna karta važi za razdoblje za koje je izdana i za parkiralište za koje je izdana.

Članak 5.

Na javnim parkiralištima posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju propisno istaknut važeći znak pristupačnosti, imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade.

Iznimno, ukoliko na javnom parkiralištu s posebno obilježenim mjestima iz stavka 1. ovog članka nema slobodnog mjesta za parkiranje osoba s invaliditetom, takvo vozilo može se parkirati na najbliže slobodno parkirališno mjesto, u odnosu na mjesto označeno za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, bez plaćanja naknade najduže dva sata tijekom jednog dana.

Nakon isteka roka iz stavka 2. ovog članka koji počinje teći od prvog opažanja kontrolora parkirališta i završava istekom drugog sata, smatrat će se da osoba s invaliditetom nema valjanu parkirališnu kartu.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 6.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu pod naplatom Korisnik javnog parkirališta sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javne parkirališne površine, prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

Ugovorom iz stavka 1. isključuje se obveza Organizatora parkiranja za čuvanje vozila

i bilo kakva odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Korisnikom se smatra vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu.

Članak 7.

Korisnik javnog parkirališta dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 5 minuta od parkiranja vozila, valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila tako da Organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost ili zaprimiti SMS potvrdu za plaćeno parkiranje.

Valjana parkirališna karta je ona karta iz koje je vidljivo da je plaćena:

za parkirališnu zonu u kojoj se koristi usluga parkiranja

vrijeme korištenja parkiranja, odnosno na razdoblje za koje je sklopljen Ugovor o korištenju javne parkirališne površine, prihvaćajući uvjete propisane ovim Općim uvjetima

vozilo za koje je izdana, odnosno za registracijsku oznaku parkiranog vozila.

Članak 8.

Ukoliko Korisnik javnog parkirališta nije u smislu čl. 5. ovih Općih uvjeta na valjani način platio naknadu za parkiranje vozila ili je plaćena naknada istekla, odnosno ukoliko nije istaknuo parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku i na način iz članka 5. ovih Općih uvjeta ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina valjanost ili ako nema valjanu povlaštenu kartu ili je ona istekla, smatra se da je s Organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna parkirališna karta).

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, osoba koju ovlasti Organizator parkiranja ostavit će dnevnu parkirališnu kartu s nalogom na plaćanje na vozilu, koju je Korisnik dužan platiti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Dnevna parkirališna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 2. ovog članka smatra se uredno dostavljenom te kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Članak 9.

Organizator parkiranja obvezuje se održavati javna parkirališta tijekom cijele godine, osobito u zimskim mjesecima, postaviti i održavati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju te održavati gornji sloj kolničke konstrukcije sve u vlastitoj organizaciji i o svom trošku, radi nesmetanog pružanja usluge parkiranja.

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 10.

RAZDOBLJE I VRIJEME NAPLATE PARKIRANJA

Naplata parkiranja na Stalnim javnim parkiralištima sa sezonskom naplatom naplaćuje se od 01. lipnja do 30.rujna u vremenu od 9 do 21 sat dok se naplata parkiranja autobusa na autobusnoj stanici vrši se od 01.travnja do 31.listopada od 9 do 21 sat.

PARKIRNA KARTA

Članak 11.

Korisnik parkirališta naknadu za parkiranje obavlja kupnjom:

- satne parkirne karte,

- dnevne karte,

- povlaštene karte.

Članak 12.

Naplata satne, dnevne i povlaštene karte obavlja se automatski.

- Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem parkirnog automata te putem GSM operatera pri čemu se pod time razumijeva plaćanje satne karte upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje satne karte prihvaćeno ili plaćanjem putem interneta.

- Plaćanje usluge parkiranja može se ostvariti i putem besplatne aplikacije ParkWallet koja omogućuje sigurnu kupovinu pomoću kreditnih kartica i debitnih kartica (Amex,MasterCard,Visa,Diners)

- Obveza plaćanja satne karte nastaje protekom roka od petnaest (15) minuta od dolaska na parkiralište.

- Povlaštene karte moguće je kupiti direktno u poslovnom prostoru Organizatora parkiranja Trg Škujica 7 ili elektronički putem aplikacije WebPARK.

Članak 13.

Cijena satne parkiralište karte, kao i dnevne karte te povlaštene karte utvrđena je cjenikom usluge kojeg donosi

i mijenja Organizator parkiranja, uz prethodnu suglasnost načelnika Općine Vrbnik.

Članak 11.

Kontrolu parkiranja, pravilnost korištenja javnih parkirališta s naplatom, plaćanje naknade za parkiranje i vrijeme dopuštenog zadržavanja obavljaju ovlašteni djelatnici Organizatora parkiranja.

Ovlašteni djelatnici koriste odgovarajuću opremu koja omogućuje evidentiranje mjesta i vrijeme parkiranja, marke, tipa i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne parkirališne karte i naloga za plaćanje, a sve sukladno uvjetima propisanima ovim Općim uvjetima.

Članak 12.

U slučaju pogrešno obračunate usluge Korisnik ima pravo prigovora na račun isporučitelja usluge u roku od 15 dana od primitka računa.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku isporučitelju usluge i isti mu je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana.

Članak 13.

Sredstva prikupljena po nalogu za plaćanje dnevne parkirališne karte pripadaju Organizatoru parkiranja.

Članak 14.

Ako Korisnik usluge parkiranja odnosno vlasnik vozila ne postupi u određenom roku po nalogu za kupovinu dnevne parkirališne karte Organizator parkiranja pokrenut će postupak prisilne naplate.

Članak 15.

Na vozila policije bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala u obavljanju službenih zadaća, prilikom korištenja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za naplatu i na rezerviranim parkirališnim mjestima ne primjenjuju se odredbe ovih Općih uvjeta.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ukoliko bilo koja odredba Općih uvjeta jest ili postane ništavna, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Općih uvjeta, te će se ostatak Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom.

U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe.

Isporučitelj usluge i korisnik usluge suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, pokrenut će postupak kod stvarno i mjesno nadležnog suda.

Članak 17.

Ovi Opći uvjeti biti će objavljeni u Službenim novinama PGŽ i na mrežnim stranicama Općine Vrbnik www.opcina- vrbnik.hr .

Objavom na način iz prethodnog stavka smatra se da su Opći uvjeti uručeni odnosno učinjeni dostupnim svakom korisniku prilikom ugovaranja te da se korisnik s istima upoznao.

Članak 20.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Direktor:
Nirvana Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr