SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA VRBNIK

11.

Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg škujica 7, OIB: 80254949848, koju zastupa Općinski načelnik Dragan Zahija (u daljem tekstu: Općina Vrbnik)

i

ADRIA BADROV d.o.o., Malinska, Valica 62, koji zastupa direktor Mario Badrov (u daljem tekstu ADRIA BADROV d.o.o.)

sklapaju

UGOVOR
o financiranju uređenja građevinskog zemljišta odnosno troškova za izradu UPU turističkog naselja
»Uvala Melska« (UPU 4)

Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi s financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, odnosno pokrivanju troškova potrebnih za izradu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4), sukladno članku 63. i 167. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18) i članka 12. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4) (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/17).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

- da je ADRIA BADROV d.o.o. pismom namjere izrazilo namjeru da financira ukupni iznos potreban za izradu Urbanističkog plana uređenja Turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4)( u daljnjem tekstu: UPU 4).

- Obuhvat UPU 4 je T25 zajedno s R12, površine 4,00 ha +3,57 ha = 7,57 ha.

Smjernice za izradu UPU 4 propisane su Prostornim planom Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 16/04, 43/07, 53/07-ispravak, 22/16, 26/ 16-pročišćeni tekst, 11/17 i 28/17-pročišćeni tekst).

Izrađivač UPU 4 će se odrediti nakon provedenog postupka jednostavne nabave.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da izrađivač UPU 4 bude odabran sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 4/17).

ADRIA BADROV d.o.o. obvezuje se platiti troškove izrade UPU 4 u roku od 15 dana od ispostave svakog pojedinog računa koji dostavi izrađivač plana Općini Vrbnik.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da procijenjena vrijednost izrade UPU 4 iznosi 68.000,00 kuna plus PDV, te 12.000,00 kn plus PDV za provedbu procedure o potrebi strateške procjene u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ali će se konačni iznos koji će ADRIA BADROV d.o.o. platiti na ime troškova utvrditi nakon usvajanja UPU 4 na Općinskom vijeću Općine Vrbnik.

Kao sredstvo osiguranja izvršenja obveze ADRIA BADROV d.o.o. će predati Općini Vrbnik bjanko zadužnicu na iznos od 100.000,00 kn.

Nositelj izrade UPU 4 je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovim se ugovorom ADRIA BADROV d.o.o. obvezuje bespovratno financirati ukupan iznos troškova za izradu UPU 4.

Općina Vrbnik prihvaća bespovratno financiranje izrade UPU 4.

Članak 5.

Prostornim planom uređenja Općine Vrbnik (Službeni novine Primorsko-goranske županije, broj 16/04, 43/07, 53/07 - ispravak, 22/16, 26/16 -pročišćeni tekst, 11/17 i 28/ 17-pročišćeni tekst), određena je obveza donošenja UPU

4 kao i njegov obuhvat i osnovne smjernice za njegovu izradu značajne za obje ugovorne strane.

Pravna osnova za izradu UPU 4, obuhvat UPU 4, ocjena stanja u obuhvatu UPU 4, ciljevi i programska polazišta UPU 4, popis stručnih podloga potrebnih za izradu UPU 4, vrsta i način pribavljanja katastarskih podloga i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima te rok izrade UPU 4, zabrane i trajanje zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru i izvore financiranja UPU 4 određeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4) (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/17).

Članak 6.

U slučaju da zbog promjene propisa, promjene okolnosti ili drugih razloga budu produženi rokovi utvrđeni u Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4), ugovorne strane su suglasne da se rokovi donošenja UPU 4 računaju prema tim novim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

Općina Vrbnik se obvezuje provoditi aktivnosti utvrđene u Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4) na način da osigura što kvalitetnije donošenje UPU 4.

Članak 7.

Općina Vrbnik se obvezuje u postupku donošenja UPU 4:

- dostaviti Odluku o izradi UPU 4 javno pravnim tijelima, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju radi dostavljanja zahtjeva;

- obavijestiti javnost o izradi UPU 4 i dostaviti posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi;

- utvrditi Prijedlog plana za javnu raspravu;

- objaviti javnu raspravu o Prijedlogu plana;

- organizirati javno izlaganje za vrijeme javnog uvida u Prijedlog plana;

- pripremiti izvješće o javnoj raspravi zajedno s odgovornim voditeljem izrađivača UPU 4;

- izraditi nacrt konačnog prijedloga plana u suradnji s izrađivačem plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o javnoj raspravi;

- uputiti nacrt konačnog prijedloga plana tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi davanja mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 90. i poštivanju očitovanja iz članku 101. Zakona o prostornom uređenju, te da su rješenja u skladu sa zahtjevima posebnih propisa i drugih dokumenata iz njihova djelokruga;

- razmotriti i utvrditi konačan prijedlog UPU 4;

- dostaviti sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih podloga i primjedbi;

- uputiti konačni prijedlog UPU 4 na donošenje Općinskom vijeću Općine Vrbnik;

- donijeti Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4).

Članak 8.

Općina Vrbnik ne preuzima nikakve obveze u odnosu prema sredstvima koja ulaže ADRIA BADROV d.o.o. u pogledu konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani UPU 4, već će se ponajprije voditi da se UPU 4 optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju.

Članak 9.

Zaključenjem ovog ugovora Općina Vrbnik ne preuzima obvezu uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu UPU 4 kao ni do obuhvata UPU 4, kao ni obvezu priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Ugovorne strane su suglasne da će ADRIA BADROV d.o.o. sklopiti poseban ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta s Općinom Vrbnik u kojem će se urediti vrsta i opseg radnji i radova na uređenju zemljišta, rokovi za njihovo uređenje, kao i iznos, način i rok plaćanja troškova uređenja zemljišta.

Članak 10.

Općina Vrbnik ne snosi odgovornost za produženje rokova za koje je odgovoran izrađivač UPU 4.

Općina Vrbnik ima pravo jednostrano raskinuti ovaj ugovor ako izrađivač UPU 4 ni nakon dva dostavljena pismena upozorenja ne dostavi traženu dokumentaciju ili ne izvrši zatraženu promjenu dokumentacije potrebne za donošenje UPU 4.

Općina Vrbnik ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost u slučaju raskida ovoga ugovora u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 11.

Općina Vrbnik ne snosi materijalnu odgovornost prema ADRIA BADROV d.o.o. ako Općinsko vijeće Općine Vrbnik ne donese Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4) u roku utvrđenom Odlukom o izradi UPU 4.

Članak 12.

U slučaju spora iz ovog ugovora, ugovorne strane će se prethodno pokušati nagoditi, a u protivnom ugovaraju nadležnost suda u Rijeci.

Članak 13.

Ovaj će ugovor biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 14.

Ovaj ugovor sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih za ADRIA BADROV d.o.o 2 (dva) primjerka, za Općinu Vrbnik 4 (četiri) primjerka, a stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

KLASA: 350-03/17-01/05

URBROJ: 2142-07-03-19-2

U Vrbniku,14. ožujka 2019.

Za ADRIA BADROV d.o.o.                                   Za Općinu Vrbnik

direktor                                                                    Općinski načelnik

Mario Badrov,v.r.                                                  Dragan Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr