SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA PUNAT

20.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

OPĆI DIO Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i to:

1.SAŽETAK

2.PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3.PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

4.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

5.RAČUN FINANCIRANJA PREKA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

6.RAČUN FINANCIRANJA-ANALITIKA

7.RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

POSEBNI DIO Proračuna sadrži:

8.IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

9.IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 2.

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Kumulativni višak prihoda poslovanja ostvaren u 2018. godini iznosi 5.393.296,58 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 17.670.789,33 kn, višak primitaka od financijske imovine iznosi 10.317.819,65 kn što ukupno rezultira manjkom od 1.959.673,10 kn.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda poslovanja u iznosu od 178.298,55 kn, sastoje se od prihoda od koncesija na pomorskom dobru u iznosu 176.673,02 kn i prihoda od tekućih pomoći od HZZ, HZMO, HZZO- vježbenici u iznosu od 1.625,53 kn te će se utrošiti temeljem članka 49. Zakona o proračunu u 2019. godini.

Kumulirani manjak proračuna Općine Punat na dan 31.12.2018. godine iznosi 1.599.902,91 kn i sastoji se od manjka Općine u iznosu od 1.516.060,90 kn i manjka proračunskog korisnika u iznosu od 83.842,01 kn.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu definirat će se način pokrića manjka te utrošak neutrošenog dijela namjenskih sredstava. Neutrošeni višak prihoda planirat će se prilikom donošenja 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2019. godinu.

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Sredstva Proračuna Općine Punat u iznosu 34.452.321,86 kn raspoređena su u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Punat za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu donesen je na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine (Službene novine novine PGŽ 38/17), I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat donesene su na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018.godine (»Službene novine PGŽ« 20/18), i II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat donesene su na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018.godine (»Službene novine PGŽ« 42/18).

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Punat povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Prema članku 108. Zakona o proračunu Polugodišnji iigodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne samouprave sadrži i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-19-22

Punat, 22. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr