SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

9.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinska načelnica Općine Omišalj 18. ožujka 2019. godine donosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Omišalj za 2018. godinu

1. Analiza i ocjena stanja gospodarenja otpadom na području Općine Omišalj u 2018. godini

1.1. Informacija o Planu gospodarenja otpadom Općine Omišalj

Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje od 2017. - 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan) prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj održanoj 18. srpnja 2018. godine. Plan je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 23 od 25. srpnja 2018. godine. Uz Prostorni plan uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 52/07, 33/09, 14/10, 37/11, 19/13, 43/14 (pročišćeni tekst), 17/15 i 9/17), Plan gospodarenja otpadom za Općinu Omišalj jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. Osim navedenih dokumenata, provedbeni postupci gospodarenja otpadom na cijelom području otoka Krka definirani su studijom »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk«.

1.2. Proizvedene količine otpada u 2018. godini na području otoka Krka

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

1.3. Sakupljanje otpada

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

1.4. Odložena količina otpada / predana ŽCGO Marišćina

Pretovarna stanica izgrađena je u 2018. godini na reciklažnom dvorištu i odlagalištu otpada Treskavac a početak rada i uključenje u sustav predaje otpada u ŽCGO Mariščina očekuje se u 2019. godini nakon potpisa ugovora između Ponikve i tvrtke Ekoplus.

1.5. Količina otpada upućenog oporabiteljima

Ukupna količina odvojeno prikupljenog otpada na otoku Krku u 2018. godini iznosi 12.114 tona, od toga na općinu Omišalj otpada 16% odnosno 1.938,24 tone. Od ukupne količine otpada na otoku Krku oporabiteljima je predano 5.056,40 tona, dok je ostalo obrađeno na Treskavcu.

1.6. Proizvodni otpad

Nemamo podatak o količini proizvodnog otpada.

1.7. Građevni otpad

Nemamo podatak o količini građevnog otpada.

2. Informacija o postojećim i planiranim građevinama za gospodarenje otpadom i lokacijama odbačenog otpada

2.1. Podaci o postojećim odlagalištima otpada

Na području Općine Omišalj ne postoji odlagalište otpada.

2.2. Podaci o reciklažnim dvorištima

Na području Općine Omišalj planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Lokacija za uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad planira se na k.č 70/3 k.o. Omišalj-Njivice.

Izrađen je idejni projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/16-03/7, URBROJ: 2170/1-03-04/2-16-6, od 31. svibnja 2016. godine koja je produžena i važi do 27. lipnja 2020. godine) izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. Izrađen je glavni projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta, u narednom periodu potrebno je pripremiti preostalu projektnu dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad te ishoditi potrebne dozvole za gradnju.

2.3. Podaci o pretovarnim stanicama

Potkraj 2018. godine završila je izgradnja pretovarne stanice uz prostor reciklažnog dvorišta i odlagališta otpada Treskavac, a puštanje u rad očekuje se tijekom 2019. godine kada će sav miješani komunalni otpad odvoziti na CGO Marišćina.

2.4. Podaci i informacije o lokacijama s odbačenim otpadom i o njihovom uklanjanju

Na području Općine Omišalj imamo 4 manja odlagališta otpada koja su problematična iz razloga što se na istim kontinuirano odlaže uglavnom građevinski otpad. Treba napomenuti kako se većina lokacija onećišćenih otpadom odbačenim u okoliš saniraju odvozom otpada na službena odlagališta.

Lokacije su sljedeće:

- k.č. 9495, k.o. Omišalj-Njivice, u blizini azila za pse;

- k.č. 1718, k.o. Omišalj-Njivice, na SRC Pušća;

- k.č. 1728/1, k.o. Omišalj-Njivice, u blizini SUZ Pušća;

- k.č. 1719/1, k.o. Omišalj-Njivice, na području SUZ-a Pušća.

3. Provedene izobrazno-informativne aktivnosti

Ponikve eko otok Krk d.o.o. su tijekom 2018. godine provele edukaciju djece u školi u Omišlju, te su također sudjelovale u eko aktivnostima škole vezanim uz odvojeno prikupljanje otpada. Osim djece u vrtićima i školama djelatnici Eko patrole rade isključivo na edukativno-savjetodavnim aktivnostima s lokalnim stanovništvom. Eko patrola je svakodnevno na terenu i u komunikaciji s građanima.

4. Pregled i analiza poduzetih mjera u 2018. godini u gospodarenju otpadom na području općine Omišalj

Općina Omišalj poduzela je sljedeće mjere u svrhu sprečavanja odlaganja otpada u okoliš:

- uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta na području općine, a iz sredstava Proračuna,

- učestala edukacija pravnih i fizičkih osoba o ciljevima pravilnog gospodarenja otpadom, prednostima recikliranja i ponovne uporabe,

- redovito informiranje o lokacijama za odlaganje pojedinih vrsta otpada.

5. Druge informacije važne za provedbu ciljeva na lokalnoj razini iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada, popularno nazvan projekt »EKO otok Krk«.

Projekt se uspješno provodio i u 2018. godini uz svjesno sudjelovanje otočana o dugoročnoj i kratkoročnoj koristi od odvojenog skupljanja otpada.

Provodi se edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprijeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova se mjera provodi kontinuirano i vrlo kvalitetno. Mjeru provode Ponikve eko otok Krk d.o.o., a Općina Omišalj se uključuje na način da sve dostupne materijale objavljuje na svojoj web-stranici te oglasnim pločama. U edukaciju se uključuju Dječji vrtić Katarina Frankopan (područni vrtići Omišalj i Njivice) te Osnovna škola Omišalj.

6. Pregled planiranih projekta u gospodarenju otpadom s visinom i izvorima financiranja

- Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU i EU Fondovi u ukupnoj visini od 300.000,00 kuna.

- Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., MZOE i FZOEU, trenutno nije moguće predvidjeti visinu sredstava koju mora izdvojiti Općina Omišalj.

- Uz izrađen glavni projekt potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu te izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad, planirani izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o. i privatna ulaganja, trenutno nije moguće predvidjeti visinu sredstava koju mora izdvojiti Općina Omišalj.

- Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš, financirano iz Proračuna Općine Omišalj, trenutno nije moguće predvidjeti visinu sredstava koju mora izdvojiti Općina Omišalj.

- Provedba izobrazno - informativnih aktivnosti, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU, MZOE, HAOP i EU Fondovi u ukupnoj visini od 40.000,00 kuna.

- Provedba akcija prikupljanja otpada, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva od Ponikve eko otok Krk d.o.o. u ukupnoj visini od 40.000,00 kuna.

- Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o. i MZOE, trenutno nije moguće predvidjeti visinu sredstava koju mora izdvojiti Općina Omišalj.

- Ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, FZOEU i EU Fondovi u ukupnoj visini od 500.000,00 kuna.

- Planirana je rekonstrukcija postojeće kompostane u sklopu reciklažnog dvorišta Treskavac (iz razloga što se očekuje znatno povećanje biorazgradivog otpada), izvor financiranja: sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., u ukupnoj visini od 6.000.000,00 kuna.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/18-01/5

Ur. broj: 2142-06-19-01-14

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr