SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

27.

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 1. i članka 104 stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/ 09, 10/13, 24/17 - Pročišć. tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o postavi urbane opreme na području
Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom definiraju se smjernice uređenja i opremanje javnih površina, ostalih površina koje graniče s javnim površinama i poslovnih prostora, te sve vrste predmeta i privremenih objekata, uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Malog Lošinja.

(2) Ova se odluka na odgovarajući način primjenjuje i na pomorsko dobro u općoj uporabi, a sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

Članak 2.

(1) U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Konzolna tenda je dvostrešna, monovolumna konstrukcija koja je za podlogu pričvršćena s dva metalna nosača koji su antikorozivno zaštićeni na način da nisu trajno vezani za tlo, te s pokrovom od akrilnog i monokromnog platna.

2. Pergola tendu čini montažno-demontažna konstrukcija koja je za podlogu pričvršćena sa četiri središnja metalna nosača koji mogu biti aluminijski, čelični obojani antracit sivom bojom ili profila od nehrđajućeg čelika na način da nisu trajno vezani za tlo, s pokrovom od vodonepropusnog materijala koji se može sastojati od više dijelova.

3. Fasadna tenda može biti konzolna i sklopiva (s rolo mehanizmom), bez oslonca na podlozi. U iznimnim slučajevima može biti fiksna (pergola), ali na način da nosači nisu trajno vezani za tlo.

4. Suncobran je samostojeći objekt okruglog, kvadratnog ili pravokutnog oblika, s pomičnim osloncem na tlu - stalkom od nehrđajućeg materijala.

II. NAČIN I UVJETI POSTAVLJANJA URBANE OPREME

Članak 3.

(1) Postavljanje tendi iz članka 2. ove Odluke moguće je isključivo uz suglasnost gradonačelnika.

(2) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za postavljanje tende iznad otvorene terase podnositelj je dužan priložiti:

- idejno rješenje izrađeno od ovlaštenog projektanta koje sadrži:

a) idejno tehničko rješenje tende s opisom i vrstom materijala,

b) položaj tende u prostoru na objektu prikazan u mjerilu i kotiran (pogled i u presjeku),

c) kopija katastarskog plana u mjerilu 1:1000 s označenim položajem tende u prostoru,

d) fotomontažu ili fotografiju tende u prostoru s 3D prikazom;

- statički proračun izrađen od ovlaštenog projektanta;

- dokaz o vlasništvu objekta ili suglasnost ostalih suvlasnika zgrade ako se postavlja fasadna tenda;

- po potrebi i drugu dokumentaciju sukladno posebnim propisima o gradnji.

Članak 4.

(1) Korisnici poslovnih prostora u svim naseljima na području Grada Malog Lošinja, ukoliko postavljaju konzolnu tendu, pergola tendu, fasadnu tendu ili suncobran, dužni su uklopiti iste u sljedeće uvjete:

1. Tende, pergola tende, fasadne tende ili suncobran postavljaju se samo unutar dozvoljene javne ili druge površine koja se koristi, da se pri tome ne zadire u gabarite susjednog drugog prostora ili prostora druge namjene.

2. Konzolne tende, pergola tende, fasadne tende ili suncobran poslovnih prostora unificiraju se u obliku, materijalu i boji.

-Visina stalka suncobrana iznosi minimalno 340 cm, a visina tendi do sljemena tende je max 420 cm.

-Visina između poda i ruba tende i suncobrana iznosi najmanje 250 cm.

- Materijal može biti akrilno platno i monokromno, vodonepropusno- plastificirano platno ili drugi vodonepropusni materijal.

- Pokrov tendi i suncobrana mora biti bež boje.

3. Tende moraju biti postavljene na način da se ne vrše zahvati u prostoru kao što je kopanje javne površine, betoniranje i fiksiranje postolja tende, već moraju biti postavljene na način da se učvrste antikorozivnim vijcima za podnu površinu i to na način da se vertikalni nosači tende učvrćuju u fugu kamenog popločenja, odnosno da se ne oštećuje kamena ili betonska podloga.

Članak 5.

(1) Postavljanje tendi s mogućnošću zatvaranja vertikalnih stranica moguće je samo u iznimnim slučajevima uz odobrenje gradonačelnika i pod slijedećim uvjetima:

- isključivo za ugostiteljske terase koje imaju fasadnu tendu,

- za objekte koji ugostiteljsku terasu koriste kroz cijelu godinu,

- uz uvjet da ne zaklanjaju druge poslovne prostore i ne ometaju prolaz pješaka i vozila,

(2) Postavljanje fasadnih tendi s mogućnošću zatvaranja vertikalnih stranica može se odobriti isključivo na slijedećim lokacijama:

- U Malom Lošinju: u ulici Priko od kćbr. 5. do kćbr. 54., u ulici Lošinjskih brodograditelja, u ul. Sv.Martin;

- U Velom Lošinju: Obala M.Tita od kćbr. 23. do kćbr. 34., uvala Rovenska, ulica Šestavina;

- Ostala naselja na području Grada Malog Lošinja isključivo uz odobrenje gradonačelnika.

(3) Tenda s mogućnošću zatvaranja vertikalnih stranica sastoji se od zaštitne kutije u koju se narolava materijal, bočnih vodilica u čijim ležištima se nalaze vodilice koje omogućavaju prolaz materijala. Na donjem kraju tende nalazi se profil u kojem se nalaze utezi za natezanje platna. Tenda se može pokretati manualnim putem pomoću šipke za okretanje ili elektromotorom s daljinskim upravljačem.

(4) Nakon demontaže tende, moraju se ukloniti svi vijci ili ostaci vijaka i javnu površinu dovesti u prvobitno stanje.

(5) Zatvaranje vertikalnih stranica tendi iz st. 2.ovog članka dozvoljava se samo u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka slijedeće godine.

Članak 6.

(1) Nakon trajnog prestanka rada ugostiteljskog objekta koji koristi samostojeću tendu, korisnik je dužan s javne površine ukloniti tendu zajedno s nosivom konstrukcijom te dovesti javnu površinu u prvobitno stanje o svom trošku.

(2) Nakon trajnog prestanka rada ugostiteljskog objekta odnosno trgovačke radnje koji koriste fasadnu tendu, korisnik je dužan s pročelja ukloniti fasadnu tendu zajedno s nosivom konstrukcijom te dovesti pročelje u prvobitno stanje o svom trošku.

Članak 7.

(1) Natpis s nazivom poslovnog prostora izvodi se u dvije varijante:

a) kao ispisivanje naziva poslovnog prostora na ovjesu tende, fasadne tende i/ili suncobrana, štampanim slovima tamnosmeđe boje maksimalne visine slova 12 cm. Rubni ovjes tende ili suncobrana je ravnog uzorka i visine 19 cm,

b) ukoliko poslovni prostor nema fasadnu tendu, može istaknuti natpis iznad ulaza pojedinačnim slovima maksimalne veličine 20x30 cm.

Moguće je istovremeno isticanje obje varijante.

(2) Natpisi od pojedinačnih slova postavljaju se u širini otvora ili ukoliko poslovni prostor ima više otvora na pročelju, može se postaviti iznad otvora u sredinu pročelja.

Članak 8.

(1) Državne ustanove, društva i tvrtke koje imaju unificirani i/ili registrirani logo izuzimaju se od odredbi članka 7. ove Odluke.

Članak 9.

(1) Natpis s nazivom kulturne ustanove, spomenika kulture ili najava kulturnih događanja, izvodi se na čvrstom - akrilnom platnu sinje plave boje sa zlatno-žutim slovima, sa zupčastim završetkom u Velom Lošinju i Osoru, a sa kapičastim završetkom u Malom Lošinju i ostalim mjestima, postavljeno na mjedenim nosačima.»

Članak 10.

(1) Ne dozvoljava se isticanje reklamnih naziva i obilježja na tendama osim naziva objekta.

(2) Zabranjeno je postavljanje svih plastičnih, neonskih i konzolno postavljenih reklama te naziva poslovnih prostora.

Članak 11.

(1) Terase ugostiteljskih objekata moraju biti opremljene stolovima i stolicama od visoko kvalitetnih materijala kao što su metal, polikarbonat i kvalitetni materijali od prirodnog i tehno-ratana u pastelnim bojama.

(2) Na terasama ugostiteljskih objekata se ne dozvoljava postavljanje stolova i stolica od nekvalitetne plastike, te bačvi, stolova, stolica i klupa od drveta.

Članak 12.

(1) Posude s ukrasnim biljem na javnim površinama i ostalim površinama koje graniče s javnim površinama u Malom Lošinju i svim ostalim naseljima na području Grada Malog Lošinja, moraju biti od kamena ili kvalitetne imitacije kamena ili ostalim ambijentu primjerenim kvalitetnim materijalima, a u Osoru moraju biti tipa kamenice oblikom i bojom.

(2) Posude s ukrasnim biljem na ugostiteljskim terasama postavljaju se isključivo unutar korištene javne površine.

(3) Prilikom postavljanja tende treba voditi računa da se zatečeno raslinje na ugostiteljskoj terasi zaštiti na način da se tenda formira tako da se ostavi slobodan prostor kako bi raslinje i dalje moglo nesmetano rasti.

Članak 13.

(1) Ne dozvoljava se ugostiteljske terase ograđivati drvenim, metalnim, betonskim ili umjetnim zelenim ogradama.

(2) Ukoliko je neophodno da se zbog neravne javne površine postavi podest, dozvoljava se na rubu podesta postaviti stupiće s konopom prirodne boje.

(3) Iznimno u slučajevima zbog obilježavanja javne površine, Grad Mali Lošinj može postaviti ograde.

Članak 14.

1) Postavljanje točionika-šanka u okviru ugostiteljskih terasa vrši se isključivo uz postojeći otvor vrata ili prozora s priključkom na komunalnu infrastrukturu vlastitog poslovnog prostora (ovisno o prostornim mogućnostima), maksimalne veličine do 3.0 m2, u materijalima drvo, kamen i drugim prirodnim materijalima, a da je izgledom prilagođen ostaloj urbanoj opremi terase i poslovnom prostoru.

(2) Postavljanje izložbenih vitrina za sladoled i kolače na javnu površinu vrši se isključivo koristeći postojeći otvor

vrata ili prozora s priključkom na komunalnu infrastrukturu vlastitog poslovnog prostora (ovisno o prostornim mogućnostima), maksimalne veličine do 2.0 m2, od materijala prilagođenih obavljanju djelatnosti.

Članak 15.

(1) »Postojeći točionici-šankovi s ishođenim minimalno tehničkim uvjetima, zadržavaju oblik, površinu , priključke i mogu biti u materijalima u kojima su izvedeni.«

Članak 16.

(1) Dozvoljava se postavljanje maksimalno 2 (dvije) samostojeće drvene tabele koje će dobaviti Grad Mali Lošinj i na zahtjev vlasnika ugostiteljskog objekta postaviti uz sami rub ugostiteljske terase i to jednu sa štampanim cjenikom i jednu s dnevnom ponudom (kreda i ploča).

(2) Osim tabela iz st. (1) ne dozvoljava se postavljanje bilo kakvih drugih tabela i stalaka.

(3) Tabele iz stavka (1) korisnik je dužan čuvati pažnjom dobrog gospodara i svakodnevno nakon prestanka rada tabele pospremiti na sigurno.

(4) U slučaju oštečenja tabela zbog nemara, korisnik će sam snositi troškove popravka ili zamjene.

(5) Na pomorskom dobru u općoj uporabi postavlja se maksimalno jedan unificirani pult veličine 1.20 x 0.80m, izrađen od inoxa i prirodnog drveta.

(6) Na pomorskom dobru u općoj uporabi postavlja se maksimalno jedna tabla po korisniku, izrađena načelno od inoxa, aluminija odnosno drugih materijala, mat boje, a koji su otporni na utjecaj atmosferilija.

(7) Na pomorskom dobru u općoj upotrebi na kojem se postavljaju ležaljke i suncobrani, ležaljke moraju biti plastične, bijele boje, a suncobrani okrugli ili osmerokutni, platneni, dimenzija platna 1.8 m, u boji usklađeni s ovom Odlukom.

(8) Na pomorskom dobru u općoj upotrebi, štand za obavljanje ugostiteljstva i trgovine, mora biti tipski, veličine 2.0x1.0x2.0 m, izrađen od drveta s platnenom tendom.

III. NADZOR

Članak 17.

(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalno redarstvo.

(2) Obvezuje se komunalno redarstvo da sve pravne i fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi ove Odluke, a koje koriste javnu površinu evidentira i o istom obavijesti Povjerenstvo za davanje na korištenje javne površine.

(3) Pravnim i fizičkim osobama koje ne usklade javnu površinu s odredbama ove Odluke neće se razmatrati ponuda na javnom natječaju za zakup javnih površina.

(4) Pravnim i fizičkim osobama koje ne koriste javnu površinu, a postavljanjem urbane opreme krše odredbe ove Odluke, ista će se ukloniti te će biti pozvani da podmire sve troškove uklanjanja.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Za nepoštivanje odredbi ove Odluke primjenjivat će se prekršajne i druge odredbe temeljem Odluke o komunalnom redu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u poslovnim prostorima ili koriste javnu površinu na području Grada Malog Lošinja, dužni su prilikom postavljanja ili promjene urbane opreme uskladiti se sa svim odredbama ove Odluke, u roku od 3 godine od stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Postavljanje nove i usklađivanje postojeće urbane opreme s ovom Odlukom obavlja vlasnik/korisnik iz prethodnog stavka ovog članka na svoj trošak.

Članak 20.

(1) Prethodno navedene odredbe koje reguliraju smjernice uređenja prostora, odnose se na sve ugostiteljske terase i ostale poslovne prostore na području Grada Malog Lošinja, bez obzira da li se nalaze na javnoj površini, pomorskom dobru ili privatnoj površini.

Članak 21.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o postavi urbane opreme na području Gada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/09,30/ 10,13/18).

Članak 22.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-02/19-01/17

Ur. broj: 2213/01-01-19-11

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr