SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

25.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), čl. 42. Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Sužbene novine PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), na svojoj sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika
o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi
u Dječji vrtići »Cvrčak«, Mali Lošinj

I.

Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtići »Cvrčak«, Mali Lošinj, Omladinska 14, Mali Lošinj, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj, na sjednici održanoj 20. veljače 2019. godine. (Tekst Pravilnika sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/19-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-19-14

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« 10/97, 107/07, 94/13) te članka 61. stavak 1. podstavak 5. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 20. veljače 2019. donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O MJERILIMA UPISA DJECE RANE
I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ
CVRČAK MALI LOŠINJ

Članak 1.

Članak 3. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

1. rok za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić

Članak 2.

Članak 4. stavak 2. briše se

Članak 3.

Članak 5. stavak 1. dopunjuje se točkom 15.

15.Dijete čiji je brat ili sestra već upisan u
Vrtić, odnosno čiji su braća ili sestre
već upisani u Vrtić


1

Članak 5. stavak 3. točke 2., 5., 8. i 13. mijenjaju se i glase:

2. Osnova pod rednim br. 2. - elektronski zapis odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 15 dana i preslika zadnjeg ugovora o radu, odnosno potvrda od poslodavca o zaposlenju

5. Osnova pod rednim br. 5. - elektronski zapis, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 15 dana i presliku zadnjeg ugovora o radu, odnosno potvrda poslodavca o zaposlenju

Za strance odnosno osobe zaposlene u inozemstvu i prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljem ugovora o radu.

8. Osnova pod rednim br. 8. - za dijete s težim teškoćama u razvoju rješenje Centra za socijalnu skrb, nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja, odnosno nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

13. na kraju retka dodaju se riječi i broj »,kao u točki 7.«

Članak 5. stavak 3. točka 15. se mijenja i glasi:

15. Osnovu pod rednim brojem 15. utvrđuje Povjerenstvo za upis djece u Vrtić temeljem dokumentacije o upisanoj djeci

Članak 5. stavak 3. iza točke 15. dodaju se točke 16. i 17.

16. Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

17. Preslika zdravstvene iskaznice djeteta

Članak 4.

U članku 10. stavak 3. riječi »predlaže i » brišu se

Članak 5.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a

Upis djece u redovite programe ranog i predškolskog odgoja odvijaju se tijekom cijele pedagoške godine usklađene s organizacijskim mogućnostima i potrebama roditelja/skrbnika.

Članak 6.

Članak 32. stavak 2. se mijenja i glasi:

(2) Za dijete starije od tri godine roditelj/skrbnik može promijeniti program jednom tijekom pedagoške godine, samo ukoliko će dijete i koristiti navedeni program.

Članak 7.

Članak 37. se mijenja i glasi:

(1) U Vrtiću se može organizirati sezonski upis djece rane i predškolske dobi, od 1. srpnja do 31. kolovoza, u redoviti cjelodnevni desetosatni program.

(2) Odluku o sezonskom upisu djece donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Članak 8.

U članku 38. stavak 2. se briše

Članak 9.

Članak 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) U Vrtiću će se provoditi program predškole u trajanju od 250 sati i to za djecu koja nisu polaznici redovitog programa.

Članak 10.

Članak 43. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

4. ishoditi liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti djeteta

U članku 43. stavak 1. točke 14. do 18. se mijenjaju i glase;

14. Potpisivanjem Ugovora korisnik daje suglasnost, temeljem koje Vrtić može dozvoliti fotografiranje, slikovno i tonsko snimanje djeteta, te objavljivanje tako dobivenih podataka u javnim medijima kao što su radio, televizija, društvene mreže i web portali, samo i isključivo kada djeca posjećuju razne ustanove i organizacije te kada su na izletima u edukativne ili rekreativne svrhe. Korisnik je suglasan da se tako dobiveni slikovni i tonski podaci mogu objavljivati samo u svrhu promicanja ranog i predškolskog odgoja, kao i rada Vrtića;

15. Potpisivanjem Ugovora korisnik daje suglasnost da Vrtić može napisati podatke o djeci uz likovni rad koji se koristi za izložbe i likovne natječaje na kojima sudjeluje Vrtić. Sva prava proizašla iz sudjelovanja isključivo pripadaju Vrtiću;

16. Roditelji koji ne žele da Vrtić ili različiti mediji koriste fotografije, snimke ili ime i prezime djeteta za potrebe promicanja rada Vrtića trebaju uz Ugovor predati izjavu o uskrati suglasnosti;

17. Za djecu koja se tijekom pedagoške godine pripremaju za upis u osnovnu školu, korisnik ne može mijenjati program za koji se opredijelio na početku pedagoške godine, osim ako se radi o bolesti djeteta koja traje dulje od mjesec dana ili ako se radi o promjeni radnoga statusa korisnika, uz podnošenje pismenoga zahtjeva ravnatelju Vrtića, s odgovarajućim potvrdama kojima se dokazuju navodi iz zahtjeva;

18. Ako korisnik upisanoga djeteta nakon što je sklopio ugovor o upisu i uplatio beskamatnu akontaciju po upisu djeteta u Vrtić, ne dovede dijete u Vrtić bez opravdanoga razloga do 30. rujna, smatrat će se da je odustao od upisa, pa će dijete u roku od sljedećih pet dana biti ispisano iz Vrtića, temeljem obavijesti o raskidu ugovora;

U članku 43. stavak 1. dodaju se točke 19. i 20.

19. Podnijeti zahtjev za premještaj u matični objekt ili podružnicu ako zahtjev za premještaj istakne najkasnije do kraja redovitog upisnog roka, za narednu pedagošku godinu;

20. Podnijeti jednom tijekom pedagoške godine zahtjev za promjenu programa za dijete starije od tri godine, samo ukoliko će dijete navedeni program stvarno koristiti. Roditelj ili skrbnik kada želi promijeniti program obvezan je podnijeti zahtjev ravnatelju Vrtića. Program se ne može mijenjati tijekom obračunskog mjeseca. Promjenu programa roditelj mora najaviti odgojitelju skupine do kraja obračunskog mjeseca za naredni obračunski mjesec.

Članak 11.

U članku 44. stavak 1. točka 7.3. mijenja se i glasi:

7.3. Za dane odsutnosti djeteta u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza i od 20. prosinca do 15. siječnja, te odsutnosti djeteta za vrijeme višednevnih izleta u organizaciji vrtića i to na način da se za dijete koje koristi 10-satni redoviti program i 6-satni redoviti program, obračuna dnevna cijena 5-satnog redovitog programa, a za dijete koje koristi 5-satni redoviti program obračuna dnevna cijena označena kao odsutnost s potvrdom 5-satnog redovitog programa.

Članak 12.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Vrtić može ispisati dijete iz Vrtića, odnosno raskinuti ugovor ukoliko roditelj/skrbnik nije podmirio dug nakon opomene.

Članak 13.

(1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, nakon donošenja istog na Upravnom vijeću, dostavlja se na suglasnost osnivaču Gradu Malom Lošinju, sukladno članku 42. stavak 1. točka 2. podtočka 7. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.

(2) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi, Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj stupa na snagu, osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči.

Klasa: 601-02/19-01/03

Ur. broj: 2213-23-06/19-9

U Malom Lošinju, 20. veljače 2019.

Predsjednica Upravnog vijeća

Martina Lipovac, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr