SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

23.

Na temelju članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 112/18), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12, 43/12, 10/13, 37/13, 39/ 14, 16/15, 23/15,7/16 i 16/16), u članku 1. stavak 1. riječi »Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pododsjek za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Upravni odjel)« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel)«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i sada glasi:

»Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, može se na njegov zahtjev, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu pod istim uvjetima kao i u postojećem ugovoru na određeno vrijeme - ne dulje od 5 godina.

Zakupnik iz stavka 2. ovog članka dužan je pisani zahtjev podnijeti najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a Grad Mali Lošinj je dužan najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisnu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovoga članka najkasnije u roku 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Grad Mali Lošinj će nakon stupanja u posjed poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.«

Članak 2.

Članak 9. stavak 1. i 2. mijenjaju se i sada glase:

»Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na određeno vrijeme a najduže na rok do 5 godina.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. točka 2. iza zareza dodaju se riječi: odredbu o iznosima i sredstvima osiguranja plaćanja, i odredbu da se na najpovoljniju ponuđenu zakupninu obračunava se porez na dodanu vrijednost sukladno posebnom zakonu.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. obvezu dostave ponuđača, fizičke osobe osobnih podataka (ime i prezime ponuđača, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka), a za ponuđača, pravnu osobu obvezu dostave podatka o pravnoj osobni (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika ponuđača, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB), obvezu dostave dokaza da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, obvezu ponuđača koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i

članovima njihovih obitelji, dokaz kojim dokazuje svoj status i izjavu da nema sklopljen ugovor o zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.«

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. odredbu da pravo prvenstva pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji pod uvjetom da sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, a sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji«

Točke 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15. postaju točke 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.

Članak 6.

U članku 33. stavak 2. iza riječi: »umnožak površine poslovnog prostora«, dodaju se riječi: »unutarnjeg i vanjskog prostora - ukoliko je vanjski pripadajući dio građevinske čestice, a nije javna površina.«

Članak 7.

U članku 35., u stavku 1., u točki 1. (grupa I) iza riječi: » trgovinska djelatnost osim: trgovine i proizvodnje prehrambenih proizvoda«, dodaju se riječi: »trgovina i prodaja prehrambenih proizvoda, trgovinska djelatnost prodaje suvenira osim onih iz grupe III«.

U članku 35., u stavku 1., u točki 2. (grupa II) brišu se riječi: »kancelarijski prostor i skladišni prostor«, te se iza riječi: »trgovina opremom za nautičare« dodaju riječi: »uredski prostor za javnobilježničke, odvjetničke, geodetske, projektantske usluge i usluge upravljanja i prodaje nekretninama, ljekarne i igraonice.«

U članku 35., u stavku 1., u točki 3. (grupa III) brišu se riječi: »ljekarne, zdravstva i zarez, te trgovina prehrambenih proizvoda vlastite proizvodnje i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG)«.

U članku 35., u stavku 1., u točki 4. (grupa IV) iza riječi: »dječjom odjećom i obućom« dodaju se riječi: djelatnost zdravstva i druge srodne djelatnosti, ostale obrtničke djelatnosti osim onih iz grupe I., II., III., uredski prostori osim onih iz grupe II., trgovina prehrambenih proizvoda vlastite proizvodnje i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) i priručna skladišta za trgovine prehrambenim proizvodima«.

U članku 35.,u stavku 1., u točki 5. (grupa V) iza riječi: djelatnost za njegu i uređenje kućnih ljubimaca« dodaju se riječi »ostali skladišni prostori«.

U članku 35., u stavku 2. brišu se riječi: »a odnosi se isključivo na neprofitabilne zakupnike«.

Članak 8.

U članku 38. stavak 7. mijenja se i glasi: Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor u kojem se obavljaju deficitarna zanimanja od interesa za Grad Mali Lošinj može se umanjiti do 70%.

Članak 9.

U članku 38. stavak 9. mijenja se i glasi:

»Mjesečna zakupnina za poslovne prostore koji se nalaze na poslovnim zonama na malim otocima i to otok Susak, Unije i Ilovik umanjuje se za 30 % u zimskim mjesecima i to mjesecu siječnju, veljači, ožujku te mjesecu studenom i prosincu«.

Članak 10.

U članku 38. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»Mjesečna zakupnina za druge poslovne prostore koji nisu navedeni u stavku 9. ovoga članka, kao dodatnu mjeru poticaja gospodarstvu umanjuje se za 20 % za mjesec siječanj, veljača i ožujak, a za što posebnu odluku donosi gradonačelnik/ica.«

Članak 11.

U članku 50. stavak 1. dodaje se točka 5. koja glasi: za postavu bankomata u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Malog Lošinja za kojeg zakupnik snosi troškove električne energije određuje se zakupnina u paušalnom iznosu od 500,00 kn na koji se obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV), ukupna površina poslovnog prostora za postavu bankomata je 2 m2.

Za ostvarivanje prava iz prethodne točke, zakupnik je dužan ishoditi suglasnost Grada Malog Lošinja.

Članak 12.

U članku 51. stavak 1. alineja 2. mijenja se i sada glasi: podmiriti dužnu zakupninu, kamate i ostale troškove za poslovni prostor, te ostale troškove nastale prema ospkrbljivačima električne energije, vodovoda i kanalizacije i drugih troškova te se dodaje se alineja 3. koja glasi: podmiriti dugovanja prema Gradu Malom Lošinju i Republici Hrvatskoj po svim osnovama.

Članak 13.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 372-03/19-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr