SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

22.

Na temelju čl. 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Sužbene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na č. zem. 9765/51, upisana u Popisni list - Pl za k.o. Veli Lošinj, katastarske površine spremište od 15 m2 i dvorište od 57 m2, ukupno 72 m2, budući da predmetna čestica u naravi ne predstavlja komunalnu infrastrukturu, odnosno javno dobro, već spremište i dvorište, za koje je doneseno Rješenje o izvedenom stanju, klasa UP/I-361-03/13-14/769, urbroj 2170/1-03-05/4-15-17 od 30.03.2015. god.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na č.zem. 9765/51 upisana u Popisni list - Pl za k.o. Veli Lošinj, katastarske površine spremište od 15 m2 i dvorište od 57 m2, ukupno 72 m2, i izvršiti upis prava vlasništva Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

Klasa: 320-01/16-01/33

Ur. broj: 2213/01-01-19-11

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr