SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

21.

Na temelju članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), članka 31. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/ 18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Davatelj koncesije Grad Mali Lošinj objavit će Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave sukladno Zakonu o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Koncesija se daje na rok od 5 godina.

Članak 3.

Početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 10.000,00 kuna.

Članak 4.

Rok za dostavu ponuda i dokumentacija koju treba priložiti odredit će se u Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/19-01/19

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

 

Na temelju članka 31. st.1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja objavljuje

OBAVIJEST
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog

1. Davatelj koncesije: Grad Mali Lošinj, Adresa: 51550 Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, OIB: 72167903884 Telefon: 051 231-056, Telefaks: 051 232-307, Internet adresa: www.mali-losinj.hr

Kontakt osoba: Ana Dujmović Ranac, telefon 051 231- 056 int.5., Elektronička pošta: ana.dujmovic@mali-losinj.hr

2. Vrsta i predmet koncesije:Predmet koncesije je dodjela jedne (1) koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja što podrazumijeva provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova; obavljanje redovitih i izvanrednih kontrola dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje i izdavanja stručnog nalaza ispravnosti dimnjaka.

Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje obavlja se u skladu s uvjetima i rokovima propisanim Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova.

2.1. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije:

Mjesto obavljanja djelatnosti je cijelo područje Grada Malog Lošinja kao 1 (jedno) jedinstveno dimnjačarsko područje, koje obuhvaća sva naselja i to:

- BELEJ,

- ĆUNSKI,

- ILOVIK,

- MALI LOŠINJ,

- MALE SRAKANE I VELE SRAKANE,

- NEREZINE,

- OSOR,

- PUNTA KRIŽA,

- SUSAK,

- SVETI JAKOV,

- UNIJE,

- USTRINE,

- VELI LOŠINJ

2.2 Rok trajanja koncesije: Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od pet (5) godina, a počinje teći danom potpisa ugovora o koncesiji.

2.3. Procijenjena vrijednost koncesije: Procijenjena vrijednost koncesije za razdoblje trajanja koncesije iznosi 500.000,00 kuna bez PDV-a (100.000,00 kuna bez PDV-a godišnje).

2.4. Naknada za koncesiju: Visina godišnje naknade za obavljanje koncesije sastoji se od fiksnog dijela. Najniži ponuđeni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 10.000,00 kuna.

2.5. Broj koncesija: 1 (jedna) koncesija

2.6. Evidencijski broj koncesije: K-1/2019

3. Rok za dostavu ponuda: 29. 4. 2019. godine do 11,00 sati, bez obzira na način dostave. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

3.1. Adresa na koju se moraju poslati ponude:

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu davatelja koncesije: Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51 550 Mali Lošinj s naznakom naziva i adrese ponuditelja, te naznakom u donjem desnom kutu omotnice: »NE OTVARAJ - PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA, Evidencijski broj: K-1/2019., do 11,00 sati zaključno sa danom 29. 4. 2019. godine.

Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude.

Na omotnicama zaprimljenih ponuda Davatelj koncesije naznačuje redni broj, datum i vrijeme prema redoslijedu zaprimanja.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

3.2. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik, latinično pismo

3.3 Mjesto otvaranja ponuda: Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7., 51 550 Mali Lošinj, dana 29.04.2019. u 12,00 sati.

4. Razlozi isključenja ponuditelja

Obvezni razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar:

1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17)

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/ 06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/ 12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/ 05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/ 01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/ 08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

2. ako je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti.

3. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka davanja koncesije. (Izjava br.1. - Izjava o nekažnjavanju)

Davatelj koncesije može tijekom postupka radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz ove točke, Davatelj koncesije može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 3. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 1. i 3.

4. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako mu, sukladno posebnom propisu, plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ili

- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ili

- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

5. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.

Ostali razlozi isključenja:

- ako je nad ponuditeljem otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

- ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

- ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana slanja obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske ili

-važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta (ako se ne izdaje prethodno navedeni izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti) ili

- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni izvod odnosno dokument - ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana slanja obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja

5. Uvjeti pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti:

U svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora ponuditelji odnosno zajednica ponuditelja dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuju svoju:

5.1. Pravnu i poslovnu sposobnost

U svrhu dokazivanja ponuditelj je dužan dostaviti:

- Ispravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom koncesije. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a podnosi se u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

5.2. Financijsku sposobnost

. dokaz o bonitetu i solventnosti BON1,BON2 ili SOL2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija za glavni račun ponuditelja,a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci,

. Obrazloženje uvjeta: Procjena je Davatelja koncesije da blokada računa Ponuditelja može ugroziti njegovu sposobnost obavljanja predmeta koncesije.

Kao datum od kojeg se računa ispunjenje postavljenog uvjeta financijske sposobnosti može biti bilo koji datum nakon početka postupka u proteklih 6 mjeseci računajući od bilo kojeg datuma nakon početka postupka.

5.3. Tehničku i stručnu sposobnost

U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

- Dokaz da ponuditelj ima stručnu sposobnost za obavljanje dimnjačarskih poslova. Smatra se da ponuditelj ima stručnu sposobnost za obavljanje dimnjačarskih poslova ako zapošljava najmanje jednog djelatnika s potrebnom stručnom spremom za obavljanje dimnjačarskih poslova ili s položenim majstorskim ispitom za obavljanje dimnjačarskih poslova, ili ako dokaže da će imati na raspolaganju navedenog djelatnika za cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji. Isto se dokazuje svjedodžbom o stručnoj spremi, potvrdom o položenom majstorskom ispitu, odnosno radnom knjižicom ili potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.

- Dokaz o tehničkoj opremljenosti za obavljanje dimnjačarskih poslova, odnosno dokaz da ponuditelj raspolaže potrebnom opremom za održavanje i kontrolu ispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje. Kao dokaz o posjedovanju navedene opreme, ponuditelj je dužan dostaviti jedan od slijedećih dokaza: popis dugotrajne imovine ili važeći ugovor o najmu/leasingu za potrebnu opremu, odnosno izjavu kojom potvrđuje da raspolaže navedenu opremu u svrhu izvršenja ugovora.

- Ponuditelj je dužan minimalno raspolagati s:

- prijevozno sredstvo (1 kom),

- kamera za snimanje unutarnjih stjenki dimnjaka s mogućnošću pohrane snimke,

- fotoaparat,

- osobno računalo,

- garnitura osnovnog dimnjačarskog alata,

- analizator dimnih plinova,

- detektor povrata dimnih plinova,

- dimne patrone za kontrolu nepropusnosti dimnjaka,

- mjerač vlage drveta,

- oprema za rad na visini (opasač s konopom),

- - dimnjačarske ljestve,

- uređaj za mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru,

- uređaj za mjerenje nepropusnosti dimnjaka (uređaj za tlačenje),

- uređaj za mjerenje podtlaka i predtlaka u dimnjaku,

- uređaj za strojno mehaničko čišćenje plameno - dimne strane kotla,

- usisivač za vađenje čađe,

- visokotlačni perač za čišćenje plameno -dimne strane kotla,

- vitlo s elektromotorom za skidanje naslage smole iz dimnjaka.

Sve navedene dokumente koje davatelj koncesije zahtijeva kao dokaze sposobnosti gospodarskog subjekta, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Oblik i način dostave traženih dokaza iz ove obavijesti detaljnije su propisani dokumentacijom za nadmetanje.

6. Vrsta i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 kuna ili u obliku novčanog pologa u traženom iznosu. Bjanko zadužnica mora biti ispunjena, potpisana i ovjerena prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice). Novčani polog u traženom iznosu se uplaćuje na žiro račun Davatelja koncesije IBAN: HR5624020061825200005, MODEL: HR68, POZIV NA BROJ: 7242-OIB uplatitelja (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja)opis plaćanja: Koncesija - 1/2019 - jamstvo za ozbiljnost ponude. -Bjanko zadužnica se ne smije bušiti radi uvezivanja nego se Jamstvo za ozbiljnost ponude ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom i osigurava naljepnicom za pečatom ili jamstvenikom.

Broj stranice se piše na omotnicu u kojoj se nalazi bjanko zadužnica.

Nedostavljanje jamstva predstavlja neotklonjiv nedostatak ponude.

6.1. Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji

Jamstvo za provedbu ugovora dostavlja se prije sklapanja ugovora o koncesiji tj. odabrani ponuditelj dužan je jamstvo dostaviti/donijeti sa sobom na/prije potpisivanja ugovora.

Jamstvo se dostavlja radi osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja ili lošeg ispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Jamstvo se daje u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 kuna za vrijeme trajanja koncesije.

Bjanko zadužnica se ispunjava sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine« broj 115/12, 82/17).

Ugovor o koncesiji neće se sklopiti ako bjanko zadužnica ne bude dostavljena davatelju koncesije prije sklapanja ugovora i davatelj koncesije naplatiti će jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko bi dostavljenom jamstvu iz bilo kojeg razloga za koji ne odgovara davatelj koncesije prestala valjanost, od koncesionara će zatražiti dostavu novog odgovarajućeg jamstva.

7. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji na kojima će se vršiti odabir ekonomski najpovoljnije ponude jesu: cijena usluge za krajnje korisnike i visina naknade za koncesiju, i to najniža cijena usluge 70% u bodovanju ponuda i najviša ponuđena godišnja visina naknade za koncesiju 30% u bodovanju ponuda.

Način izračunavanja vrednovanja ponude - bodovanja:

1. najniža ponuđena cijena usluge Pu=70%

2. najviša ponuđena godišnja visina naknade za koncesiju Ku=30%

3.U = ukupno
U = Pu + Ku

Pmin - najniža cijena ponuda za usluge

Ppon - ponuđena cijena ponude za usluge

Pu - bodovana ponuđena cijena usluge

Ku - bodovani ponuđeni iznos koncesije

Kpon - ponuđeni iznos koncesije

Kmax - maksimalno ponuđeni iznos koncesije

U - ukupan broj bodova

Sukladno članku 35. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, tj. da dva ili više ponuditelja dostave prihvatljive ponude sa istim brojem bodova, kao najpovoljnija ponuda izabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

8. Vrsta postupka odabira koncesionara: otvoreni postupak

9. Rok valjanosti ponude :60 dana od isteka roka za dostavu ponuda

10. Rok za donošenje Odluke o davanju koncesije

Rok za donošenje Odluke o davanju koncesije je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

11. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje žalbe

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o koncesiji i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb u roku od 10 dana od:

- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, u odnosu na sadržaj obavijesti o namjeri davanja koncesije, odnosno dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave obavijesti o ispravku u odnosu na sadržaj ispravka,

- objave eventualne izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Davatelja koncesije da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Davatelju koncesije na dokaziv način.

Datum slanja ove Obavijesti na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave u Republici Hrvatskoj 28. 3. 2019. godine.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr