SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

20.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Sužbene novine PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), na svojoj sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića
»Cvrčak«, Mali Lošinj

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj, Omladinska 14, Mali Lošinj,u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine. (Tekst Pravilnika sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/19-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-19-13

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine 10/97, 107/07, 94/ 13) i članka 42. stavak 1. točka 2. podtočka 2. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine utvrdilo je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, a Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je dana __________dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, te je Upravno vijeće dana __________ donijelo:

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA
DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK, MALI LOŠINJ

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, mijenja se naziv u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Članak 7. stavak 1. točka 2. 5. kao i naslov iznad članka 16. mijenjaju se i glase: 2.5. »Poslovi na kojima rade radnici s invaliditetom«

Članak 4.

Članak 16. se mijenja i glasi:

Radnica koja je radila na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece zbog utvrđene neposredne opasnosti od nastanka invaliditeta, radi na radnom mjestu administratora.

Članak 5.

U članku 17. stavak 1. i 2. kao i u članku 26. stavak 1. točka 5. 2. i 5. 3. riječ »osoba« zamjenjuje se riječju »radnik«.

Članak 6.

U članku 17. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) Na poslovima spremačice radi radnica s invaliditetom prema popisu poslova koji su utvrđeni ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Članak 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Na stručno-pedagoškim poslovima u Vrtiću rade stručni suradnici: pedagog, psiholog i logoped.

Članak 8.

U članku 22. stavak 3. riječ »osoba« zamjenjuje se riječju »radnica«.

Članak 9.

U članku 23. stavak 1. riječ »osoba« zamjenjuje se riječju »radnik«.

Članak 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) U podružnicama Perla u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 17 i Nešpula u Velom Lošinju, Vladimira Gortana 2,na poslovima serviranja hrane i pripreme međuobroka te održavanja čistoće i higijene prostora radi pomoćna kuharica - spremačica.

Članak 23. stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Na poslovima održavanja čistoće i higijene cjelokupnog unutarnjeg i vanjskog prostora rade radnici na radnim mjestima: spremačica, spremačica - pomoćna radnica, pomoćna kuharica - spremačica i pomoćni radnik na održavanju čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora.

Članak 10.

Članak 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

                                        *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 11.

Članak 26. stavak 1. se mijenja i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 12.

Članak 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 13.

Članak 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 14.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.

Klasa:

Ur. broj:

Mali Lošinj, ______________

Predsjednica Upravnog vijeća

Martina Lipovac, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr