SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

3.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/ 14, 96/16 i 70/17), članka 3. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 39/18) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 22. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Novog Vinodolskog za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu, a za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2019. godinu.

Članak 2.

Sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu, a za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osigurana su u iznosu od 60.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 3.921,57 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 8 31.372,55 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 4 15.686,27 kn

- Hrvatska seljačka stranka 1 3.921,57 kn

- Primorsko-goranski savez 1 3.921,57 kn

- Hrvatska narodna stranka - liberalni
demokrati 1 3.921,57 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 2 784,31 kn

- Hrvatska narodna stranka - liberalni
demokrati 1 392,16 kn

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/18-10/2

Ur. broj: 2107/02-01-19-4

Novi Vinodolski, 29. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr