SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 1. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

1.

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, OIB: 40046437733, koga zastupa gradonačelnik Velimir Piškulić, oec., s jedne strane (u daljnjem tekstu: GRAD), kao nositelj izrade,

i

Milan Prpić, Sibinj 3, Klenovica, OIB: 82231737767
(u daljnjem tekstu: Investitor) zaključili su sljedeći

UGOVOR BR. 1-07/19
o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja
SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35)

Članak 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi financiranja izrade Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35).

Osnova za zaključenje ovog Ugovora utvrđena je člankom 167. Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13 i 65/17) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

1)da je Investitor dana 26.6.2018. godine svojim podneskom zatražio pokretanje postupka za donošenje ovog Plana i izrazio namjeru da u cijelosti financira izradu Plana radi realizacije projektnih ciljeva u okviru obuhvata Plana,

2)da je Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski osiguralo mogućnost izrade i donošenja Plana i na sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35), a koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 46/ 18,

3)da je Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine prihvatilo da izradu Plana financira Investitor,

4)da sukladno članku 168. stavku 1. Zakona izrađivača Plana odabire i izravno plaća Investitor,

5)da je nositelj izrade Plana Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

GRAD se obvezuje donijeti Plan na način propisan Zakonom i važećim provedbenim propisima.

Obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta, te rok izrade Plana, određeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 46/18).

Rokovi izrade propisani Odlukom iz stavka 2. ovog članka ne obuhvaćaju radnje i aktivnosti koje treba provesti GRAD u postupku donošenja Plana: prikupljanje prethodnih zahtjeva nadležnih tijela i osoba koji sudjeluju u njegovoj izradi, utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu, organiziranje javne rasprave, usvajanje izvješća s javne rasprave, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i donošenje Plana. GRAD se obvezuje aktivnosti iz ovog stavka provoditi na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana.

Članak 4.

GRAD prihvaća bespovratno financiranje Plana i ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Investitora u pogledu konačnih rješenja koja će biti defnirana Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom, važećim provedbenim propisima i dokumentima GRADA.

Članak 5.

Investitor će u cijelosti financirati izradu Plana, kao i sve stručne podloge za područje obuhvata Plana, ako se eventualno pokaže potreba u tijeku izrade Plana.

Investitor će zaključiti poseban ugovor s izrađivačem Plana i eventualno drugim pružateljima usluga izrade potrebnih dokumenata u postupku donošenja Plana.

Plan i svi dokumenti izrađeni za potrebe izrade Plana ostaju u trajnom vlasništvu GRADA

Članak 6.

Sastavni dio ovog Ugovora čini Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 46/18).

Članak 7.

Praćenje i koordinaciju međusobnih aktivnosti vezanih uz ovaj Ugovor i donošenje Plana od strane GRADA obavljat će Domagoj Kalanj, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje i Nives Antić, stručni suradnik za prostorno planiranje.

Članak 8.

Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to ne dira u valjanost ostalih odredbi.

Ugovorne strane se obvezuju, da će u tom slučaju Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom, koja je najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno ono što bi po smislu i svrsi Ugovora bile ugovorile, da su nevaljanu odredbu odnosno ugovornu prazninu imale u vidu.

Članak 9.

GRAD će:

-surađivati s IZRAĐIVAČEM u cilju pravodobne i kvalitetne izrade Plana i provoditi stručni nadzor po potrebi

-prikupljati i ishodovati potrebne suglasnosti, uvjete i mišljenja od javnopravnih tijela

-organizirati suradnju IZRAĐIVAČA s tijelima uprave i javnopravnim tijelima

-izvršavati svoje propisane obveze i nadležnosti.

Članak 10.

U slučaju raskida ovog Ugovora Investitor nema pravo na povrat do tada učinjenih troškova.

Članak 11.

Ukoliko Investitor ne postupi sukladno obvezama i uvjetima iz članka 3. i 4. ovog Ugovora, GRAD može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uz slanje drugoj ugovornoj strani preporučene obavijesti, te će se time Ugovor smatrati raskinutim.

Članak 12.

Ugovorne strane suglasne su da u sporovima koji se ne budu mogli riješiti sporazumno, odlučuje nadležni sud.

Članak 13.

Ovaj Ugovor zaključen je u tri (3) istovjetna primjerka, i to dva (2) za potrebe GRADA i jedan (1) za potrebe Investitora.

Članak 14.

U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog vlastoručno potpisuju.

KLASA: 944-01/18-10/11

URBROJ: 2107/02-04-19-4

Novi Vinodolski, 9. siječnja 2019.

ZA INVESTITORA:                                         ZA NOSITELJA
Gradonačelnik                                                   IZRADE PLANA:

Milan Prpić, v.r.                                           Velimir Piškulić, oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2091&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr