SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

64.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/06, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst i 7/ 18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

Odluku
o davanju na povremeno i privremeno korištenje
poslovnog prostora

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju uvjeti i način davanja na povremeno i privremeno korištenje poslovnih prostora ili njihovih dijelova ( u nastavku teksta: Prostori) u vlasništvu Vinodolske općine.

Članak 2.

Prostori iz članka 1. ove Odluke su:

1.društveni i kulturni domovi te objekti ostalih namjena u vlasništvu Općine,

2.prostorije koje Općina koristi za svoju redovnu djelatnost, a trenutno su slobodne za povremeno korištenje (uredi, vijećnice i sl.).

Članak 3.

Poslovni prostori daju se na povremeno i privremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: Korisnik) na temelju podnijetog zahtjeva.

Povremenim korištenjem u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se korištenje za kojim se potreba pojavljuje s vremena na vrijeme.

Privremenim korištenjem smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje koje traje određeno vrijeme, ali ne duže od 30 dana.

Zahtjev za davanje na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora Korisnik podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine u roku od 15 dana prije planiranog termina za korištenje.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži:

-podatke o Korisniku,

-podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

-naznaku aktivnosti, odnosno namjenu za koju se želi koristiti poslovni prostor,

-vremensko razdoblje, odnosno dužinu trajanja privremenog odnosno povremenog korištenja poslovnog prostora.

Članak 4.

Na temelju podnesenog zahtjeva, Općina i Korisnik sklapaju ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora.

Ugovor u ime Općine sklapa pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora obavezno sadrži:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o namjeni korištenja poslovnog prostora,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora,

-iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu na temelju koje se poslovni prostor daje na privremeno ili povremeno korištenje bez naknade,

-prava i obveze Korisnika u svezi korištenja poslovnog prostora.

Članak 6.

Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, poslovni prostor daje se na korištenje bez naknade za aktivnosti humanitarnog karaktera te aktivnosti koje organizira Općina i/ili pravne osobe čiji je osnivač ili suosnivač Općina, kao i ostale aktivnosti za koje ocijeni da su od interesa za zajednicu u cjelini.

Članak 7.

Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora utvrđuje se kako slijedi:

1.društveni domovi i objekti ostalih namjena u vlasništvu Općine - 100,00 kuna po danu,

2.prostorije koje Općina koristi za svoju redovnu djelatnost, a trenutno su slobodne za povremeno korištenje (vijećnica i dr.),- 50,00 kuna po danu.

Članak 8.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/11

URBROJ: 2107-03/18-01-12-152

Bribir, 20. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2090&mjesto=91253&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr