SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

55.

Na temelju članka 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne Novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04, (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 68/18), Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) članka 48 Statuta Vinodolske općine (»Službene Novine« Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/13, 30/13. - pročišćeni tekst i 7/18), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA

objekata komunalne infrastrukture na području
Vinodolske općine za 2018. godinu

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine u 2018. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti: - odvodnja atmosferskih voda,

-čišćenja javnih površina,

-održavanja javnih površina,

-održavanja nerazvrstanih cesta,

-održavanja groblja,

-održavanja javne rasvjete.

1.2. Ovim se programom određuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, vrijednosti planiranih radova i nositelja provedbe programa.

1.3. Program je izrađen u skladu s planiranim prihodima i primicima te utvrđenim rashodima i izdacima u Proračunu Vinodolske općine za 2018. za koje se sredstva osiguravaju u ovom programu.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

2.1. Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda od:

Program                                  I. izmjene

-komunalne naknade              2.955.000,00 kuna                  3.028.740,00 kuna

-grobne naknade                     200.000,00 kuna                     200.000,00 kuna

2.2. Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od ukupno 3.155.000,00 kuna rasporedit će se za obavljanje komunalnih djelatnosti:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju planiranih sredstava za ostvarivanje programa u točki 2.1. i njihova rasporeda za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno točki 2.2. ovog programa, u nastavku se navode radovi održavanja komunalne infrastrukture u 2018., prema vrsti objekata i uređaja, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje poslova i radova u planiranom opsegu, odnosno standardu održavanja.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze, šetališta, biciklističke trake i staze, pothodnici, podvožnjaci, mostovi i tuneli ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste), javnih zelenih površina (parkovi, park-šume, dječja igrališta, okoliši javnih uređenih zelenih površina oko objekata, uređene zelene površine uz ceste i prometnice, javni rekreacijski i sportski prostori, obale rijeka, jezera i potoka) te ostalih površina (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore).

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima. Održavanje javnih površina, zelenih površina i parkova povjeravaju se putem ugovora. Za održavanje javnih površina, parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 220.000,00 kuna

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine planirano je proračunom za 2018. godinu ukupno 1.200.000,00 kuna, što se izmjenama mijenja u 501.270,00 od čega:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Radove na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta Vinodolske općine izvesti će se putem ugovora prema izrađenim troškovnicima, a sukladno prioritetima mjesnih odbora.

Pod radovima na održavanju nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

* sanacija potpornih zidova na nerazvrstanim cestaia

* sanacija udarnih rupa i asfaltiranje na narazvrstanim cestama

3. ZAVRŠNE ODREDBE

3.1. Vinodolska općina izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

3.2. Sredstva za provedbu ovog programa osiguravat će se Proračunom Vinodolske općine i ovim programom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

3.3. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/11

URBROJ:2107-03/18-01-12-140

Bribir, 20. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2090&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr