SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

126.

Na temelju članka 69. Zakona ustanovama (»Narodne novine«, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 20. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj: 61/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRIPAJANJU MUZEJA APOKSIOMENA
LOŠINJSKOM MUZEJU

Članak 1.

Ovom Odlukom pripaja se javna ustanova:

-Muzej Apoksiomena, Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 13, čiji je osnivač Mali Lošinj sukladno Ugovoru o prijenosu osnivačkih prava nad Muzejom Apoksiomena sklopljenom između Grada Mali Lošinj (klasa:612-05/17-01/05, urbroj: 2213/01-01-18) i Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske (klasa: 612-05/17-01/0206, urbroj:532-02-02/1-18-15,) od 26. rujna 2018., javnoj ustanovi:

-Lošinjski muzej, Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, čiji je osnivač Grad Mali Lošinj.

Članak 2.

Danom upisa pripajanja u sudski registar Muzej Apoksiomena pripaja se Lošinjskom muzeju i prestaje s radom.

Danom upisa pripajanja u sudski registar Lošinjski muzej kao pravni sljednik preuzima sve poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, cjelokupnu imovinu, muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, prava i obveze te sve zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima Muzeja Apoksiomena.

Muzej Apoksiomena pripajanjem zadržava dosadašnji vizualni identitet, te nastavlja poslovanje kao posebna ustrojbena jedinica Lošinjskog muzeja u poslovnom prostoru na dosadašnjoj lokaciji Muzeja Apoksiomena kao stalna izložba jednog muzejskog izloška u sastavu Lošinjskog muzeja pod nazivom Muzej Apoksiomena.

Članak 3.

Ravnateljica Lošinjskog muzeja dužna je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, podnijeti prijavu za upis pripajanja iz članka 1. ove Odluke registarskom sudu u kojem su upisani.

Članak 4.

Danom upisa pripajanja u sudski registar prestaje mandat vršitelju dužnosti ravnatelja Muzeja Apoksiomena.

Zaposlenici koji su danom stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na radnim mjestima u Muzeju Apoksiomena nastavljaju s radom na zatečenim radnim mjestima do rasporeda na radna mjesta utvrđena općim aktom Lošinjskog muzeja.

Članak 5.

Lošinjski muzej uskladit će svoje poslovanje i opće akte s ovom Odlukom u roku 90 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-05/18-01/02

Urbroj: 2213/01-01-18-10

Mali Lošinj, 20. prosinca 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr