SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

115.

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17- pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 15. sjednici od dana 20. prosinca 2018. godine, donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvedbu 10(20) kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV Sunčana10-(20)/0,4 kV Susak 1

Članak 1.

Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje dioničkom društvu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, OIB: 28921978587, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, zastupana po dr.sc. Vitomiru Komenu, dipl.ing.el. direktoru distribucijskog područja Elektroprimorje Rijeka temeljem punomoći predsjednika Uprave od 12. rujna 2018. godine (u daljnjem tekstu: Koncesionar), koncesiju na pomorskom dobru.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izvedbu 10(20) kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV Sunčana10-(20)/0,4 kV Susak 1 temeljem Lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/12-03/26, URBROJ: 2170/ 1-03-05/5-14-12) od dana 12. studenog 2014. godine, I. Izmjene i dopune Lokacijske dozvole (KLASA: UP/I 350-05/15-04/4 URBROJ: 2170/1-03-05/5-16-9 ) od dana 12. svibnja 2016. godine i Rješenja o produljenju važenja lokacijske dozvole KLASA: UP/I 350-05/16-05/10 URBROJ: 2170/1-03-05/4-16-2 od dana 27. listopada 2016. godine sve izdano od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj Primorsko-goranske županije.

Koncesionar je dužan ishodovati građevinsku dozvolu (potvrdu glavnog projekta) u roku od 2 godine od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na dijelu k.č. 7290 upisana u zk.ul. 7366 ,k.o. Mali Lošinj na kojoj počinje dionica trasa na pomorskom dobru za polaganje zamjenskog podmorskog kabela 110 kV od Sunčane uvale u Malom Lošinju do uvale na otoku Susku i dijela pomorskog dobra na dijelovima k.č. 10103/1 upisana u zk.ul. 4150, k.o. SUSAK, ZGR. 800/1, upisana u zk.ul. 4151, k.o. SUSAK, ZGR. 799/1, upisana u zk.ul.4151, k.o. SUSAK, k.č. 9500/4, upisana u zk.ul. 4087, k.o. SUSAK, ZGR. 767/1, upisana u zk.ul. 4126, k.o. SUSAK, ZGR. 767/2, upisana u zk.ul. 4126, k.o. SUSAK - ukupne površine 11.752 m2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina računajući od sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Koncesionar se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

-stalni dio naknade za koncesiju iznosi 23.504,00 kn (slovima: dvadesettritisućepetstočetirikune) kuna

-promjenjivi dio naknade iznosi 1 % prihoda od naknade za korištenje distribucijske mreže ostvarenog temeljem godišnje količine prenesene električne energije dionicom predmetnog kabela.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije, uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan voditi izvanknjigovodstvenu evidenciju podataka koji su temelj za obračun promjenjivog dijela koncesijske naknade, a koji obuhvaćaju obračunske mjerne podatke o godišnjoj količini potrošnje električne energije predmetnom dionicom kabela, kao i visinu godišnje prosječne naknade za korištenje mreže u RH.

Koncesionar je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 5.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Koncesionar je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna,obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (»Narodne novine« broj 11/18), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 7.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

.1 bjanko zadužnicu u iznosu od 50.000,00 kuna. Bjanko zadužnica mora biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju;

.Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika trase navedenog kabelskog voda.

Članak 8.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenom od Koncesionara,te u skladu sa Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/12-03/26, URBROJ: 2170/1-03-05/5-14-12) od dana 12. studenog 2014. godine, I. Izmjenama i dopunama Lokacijske dozvole (KLASA: UP/I 350-05/15-04/4 URBROJ: 2170/1-03-05/5-16-9 ) od dana 12. svibnja 2016. godine i Rješenja o produljenju važenja lokacijske dozvole KLASA: UP/I 350-05/16-05/10 URBROJ: 2170/1-03-05/4-16-2 od dana 27. listopada 2016. godine sve izdano od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj Primorsko-goranske županije.

Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu), dužnost je investitora iste zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci, koji je obavezan i vršiti arheološki nadzor.

Po završetku radova Koncesionar je dužan ishoditi i Davatelju koncesije dostaviti uporabnu dozvolu.

Koncesionar je dužan surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 10.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan prijaviti trasu podmorskog kabela na pomorskom dobru nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 11.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora o koncesiji postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje posebne upotrebe o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 12.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

Članak 13.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 2. ove Odluke.

Koncesija se može prenijeti ili dati u potkoncesiju na način i pod uvjetima propisanim zakonom i podzakonskim aktima, uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 14.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 15.

Koncesija prestaje:

.ispunjenjem zakonskih uvjeta,

.raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

.sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

.jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

.pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

.ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji

.u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 16.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

. ako Koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

.ako Koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji,

.ako Koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

.ako Koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji,

.u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

.ako Koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

.ako Koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

.ako Koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

.ako je Koncesionar naveo netočne podatke temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta njegove sposobnosti,

.ako Koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

.ako Koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

.ako je Koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona

.ako Koncesionar ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži temeljem Zakona

.u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Koncesionar ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 18.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 19.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 20.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnica Grada Mali Lošinj.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Hrvatska elektroprivreda d.d., OIB: 28921978587, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,obratila se zahtjevom za dobivanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izvedbe 10(20) kabelskog voda TS 10(20)/ 0,4 kV Sunčana -10(20)/0,4 kV Susak 1 iz razloga što je postojeći kabelski vod koji trenutno napaja otoke Unije, Male i Velike Srakane te Susak na kraju svog životnog vijeka te je nepouzdan u pogonu, tj. nužno je položiti novi kabel koji bi bio u funkciji osnovnog napajanja navedenih otoka. Nakon polaganja novog voda uvelike bi se poboljšala elektroenergetska stabilnost navedenog područja, otoci bi dobili dvostruko napajanje, a samim time i veliku pouzdanost i sigurnost opskrbe električnom energijom, a povećali bi se i raspoloživi kapaciteti napajanja čime se omogućuje i povećana potrošnja kao posljedica povećanja standarda i razvoja.

Sveukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 11.752 m2.

Usklađenost inicijative (zahtjeva) s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/I-350-05/12-03/26, URBROJ: 2170/1-03-05/ 5-14-12) od dana 12. studenog 2014. godine, I. Izmjenama i dopunama Lokacijske dozvole (KLASA: UP/I 350-05/15- 04/4 URBROJ: 2170/1-03-05/5-16-9 ) od dana 12. svibnja 2016. godine i Rješenja o produljenju važenja lokacijske dozvole KLASA: UP/I 350-05/16-05/10 URBROJ: 2170/1- 03-05/4-16-2 od dana 27. listopada 2016. godine sve izdano od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj Primorsko-goranske županije.

Odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 947-01/17-01/55

UR.BROJ: 2213/01-01-18-9

Mali Lošinj, 20. prosinca 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr