SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

114.

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17- pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 15. sjednici od dana 20. prosinca 2018. godine, donosi:

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
posebnu upotrebu

Članak 1.

Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu KD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/ A, Cres, OIB: 55232800223, u svrhu izgradnje kanalizacijske građevine CRPNA STANICA BENZINSKA prema projektu »Kanalizacija i vodoopskrba naselja Nerezine: područje Osor-Nerezine«.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijske građevine CRPNE STANICE BENZINSKA prema projektu »Kanalizacija i vodoopskrba naselja Nerezine: područje Osor-Nerezine.«

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se nalazi na području Grada Malog Lošinja, na lokaciji kako slijedi:

-zk.č. br. 866/2, pašnjak površine 1413 m2 upisana u z.k.ul. 2449 k.o. Nerezine, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 1413 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 311 m2, kao dio novoformirane katastarske čestice koja će po provedbi parcelacije sukladno geodetskom projektu za građevinu navedenu u članku 1. ove Odluke, br. Elaborata 148/17, izrađen od TOPOING d.o.o. dobiti oznaku zk.č. br. 866/10 površine 311 m2.

Članak 3.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 311 m2.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi lokacija na kopiji katastarskog plana izrađeni od TOPOING d.o.o. iz Kastva, Rubeši 80a, koji se ne objavljuju.

Članak 4.

Davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar se obvezuje plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela i to:

-stalni dio naknade za koncesiju iznosi 5,00 kn/m2 godišnje odnosno ukupno 1.555 kn godišnje i

-promjenjivi dio naknade iznosi 1% prihoda od godišnje ubrane naknade korisnika koncesije na dijelu pripadajućeg objekta (crpne stanice s pripadajućim cjevovodom).

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima.

U slučaju da se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na području koje se daje u koncesiju.

Koncesionar je na zahtjev davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje se daje u koncesiju.

Članak 6.

Naknadu za prvu godinu koncesije, koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe, koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Koncesijska naknada za svaku iduću godinu plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, s time da se promjenjivi dio naknade plaća po završnom računu koncesionara za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna,obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (»Narodne novine« broj 11/18), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 8.

Prije sklapanja Ugovora, koncesionar je dužan dostaviti davatelju koncesije jednu bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 kn ovjerenu kod Javnog bilježnika kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Članak 9.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke u skladu s Lokacijskom dozvolom:

-KLASA: UP/I-350-05/17-03/15, URBROJ: 2170/1-03- 05/1-18-9 od 10. srpnja 2018. godine, izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj Primorsko-goranske županije.

Koncesionar je dužan ishodovati građevinsku dozvolu (potvrdu glavnog projekta) u roku od 3 godine od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 10.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 11.

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 4. ove Odluke, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati pomorsko dobro davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od davatelja koncesije.

Članak 12.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi davatelj koncesije.

Članak 13.

Područje koje je predmet koncesije pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 2. ove Odluke.

Koncesija se može prenijeti ili dati u potkoncesiju na način i pod uvjetima propisanim zakonom i podzakonskim aktima, uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 14.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 15.

Koncesija prestaje:

.ispunjenjem zakonskih uvjeta,

.raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

.sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

.jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

.pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

.ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji

.u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 16.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

.ako Koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

.ako Koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji,

.ako Koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

.ako Koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji,

.u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

.ako Koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

.ako Koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

.ako Koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

.ako je Koncesionar naveo netočne podatke temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta njegove sposobnosti,

.ako Koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

.ako Koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

.ako je Koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona

.ako Koncesionar ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju Zakona

.u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Koncesionar ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 18.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 19.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave. Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 20.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnica Grada Mali Lošinj.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

KD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/A, 51 557 Cres podnio je dana 05. prosinca 2018. godine zahtjev Gradu Malom Lošinju za davanje koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje kanalizacijske građevine CRPNA STANICA BENZINSKA prema projektu »Kanalizacija i vodoopskrba naselja Nerezine: područje Osor-Nerezine«.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijske građevine CRPNE STANICE BENZINSKA prema projektu »Kanalizacija i vodoopskrba naselja Nerezine: područje Osor-Nerezine«.

Sveukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 311 m2.

U prethodnom postupku utvrđeno je da je dana 10. srpnja 2018. godine izdana Lokacijska dozvola od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj Primorsko-goranske županije i to: KLASA: UP/I-350-05/17-03/15, URBROJ: 2170/1-03- 05/1-18-9.

Isto tako utvrđeno je da je planirana gradnja u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, te je utvrđen status pomorskog dobra na katastarskim česticama na kojima se gradi i isto je upisano u zemljišnu knjigu.

Odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

KLASA: 944-17/18-01/09

URBROJ:2213/01-01-18-7

Mali Lošinj, 20. prosinac 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2088&mjesto=10005&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr