SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

78.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije, br. 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Punat za 2018. godinu

Članak 1.

Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2018. godinu, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog akta i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavitće se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/8

URBROJ:2142-02-01-18-27

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.1

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
na području Općine Punat za 2018. godinu

Stanje sustava po važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2018. godinu:

I. PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

Zbog promjena u zakonskim propisima, Općina Punat u rujnu 2018. godine usvojila je Procjenu rizika od velikih nesreća kojom se van snage stavila do tada važeća Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plan zaštite i spašavanja za područje Općine Punat.

II. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Punat, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršavala je tijekom 2018. godine Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, s posebnim naglaskom na aktivnostima u vrijeme turističke sezone. S Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen je ugovor, između ostalog i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

III. VATROGASTVO

Općina Punat je s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku sklopila posebni sporazum o djelovanju i financiranju vatrogastva na otoku Krku kojim je riješeno angažiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na području Općine Punat.

Tijekom 2018. godine posebna pažnja posvećivala se preventivnom djelovanju. Pratila se provedba Zakona o zaštiti od požara. Obavljali su se poslovi radi ostvarivanja programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk, izdvojeno odjeljenje Punat je tijekom 2018. godine sudjelovalo u akcijama u suradnji s Općinom Punat i Turističkom zajednicom Općine Punat. Redovito se obavljaju vježbe protupožarnog minimuma.

IV.SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Punat je u ožujku 2016. godine donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat.

Odluka je rađena i usvojena prema važećem Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) te je prije donošenja Odluke ishođena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Traženo je mišljenje navedenog tijela s obzirom na nomotehničku pogrešku u nazivu Odluke te je mišljenje DUZS-a da nije potrebno mijenjati - donositi novu Odluku radi ispravke nomotehničke pogreške. Ispravan naziv Odluke bio bi Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine Punat

Lučka kapetanija Rijeka- Ispostava Punat

Tijekom promatranog razdoblja Ispostava Lučke kapetanije bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijom, hitnom medicinskom pomoći i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Hitna medicinska pomoć

Na području Općine Punat djeluje jedna ugovorna ordinacije opće medicine koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima. Tijekom turističke sezone djelovala je turistička ambulanta temeljem ugovora između Općine Punat i Doma zdravlja.

Općina Punat zaključila je ugovor s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći što je iznad standarda utvrđenog zakonom.

Hrvatski Crveni križ

Hrvatski Crveni križ je humanitarna organizacija koja preko Gradskog društva Crvenog križa Krk aktivno djeluje na području cijelog otoka pa tako i Općine Punat. Tijekom godine na razini otoka Krka organizirano je više akcija dobrovoljnog darivanja krvi, organizirani su tečajevi pružanja prve pomoći. Također je HCK sudjelovao u organiziranju tečajeva osposobljavanja spasioca na vodi.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Nastavni zavod za javno zdravstvoobavljao je poslove nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Nastavni zavod obavljao je i ispitivanje kakvoće mora na plažama u Puntu kojima je dodijeljena plava zastava.

Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem posebnih programa nadzora Sanitarne inspekcije. Društvo Ponikve voda d.o.o. također prati ispravnost vode za piće koju isporučuju.

Veterinarska služba

Veterinarska stanica Rijeka obavlja poslove skloništa za životinje te sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka obavljala je poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije temeljem ugovora s Općinom Punat. Ugovor za obavljanje navedenih poslova ističe 31. prosinca 2021. godine.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici Rijeka Općina Punat doznačila je u 2018. godini sredstva iz proračuna temeljem posebnog programa. Na području Općine Punat bilo je potrebe za njihovim angažmanom u 2 navrata (potraga u Staroj Baški i potraga na Kalabrinju).

V. OSTALO

Iako je godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu planirano u 2018. godini donijeti Plan djelovanja civilne zaštite, to nije odrađeno iz razloga što je Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Punat, koja je temeljni dokument za donošenja Plana djelovanja civilne zaštite usvojena tek u rujnu 2018. godine (iako je rok za donošenje Procjene lipanj 2019. godine).

Rok za donošenje Plana djelovanja civilne zaštite je također lipanj 2019. godine, te će se stoga aktivnost izvršiti u prvoj polovici 2019. godine.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr