SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

62.

Na temelju članka 26. stavak 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Punat

I. UVOD

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Punat, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Punat.

Članak 2.

Na području Općine Punat obavljaju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

1.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

2.održavanje javnih zelenih površina,

3.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

4.održavanje groblja,

5.održavanje čistoće javnih površina,

6.održavanje javne rasvjete.

U sklopu obavljanja djelatnosti iz prethodnog stavka može se osigurati i građenje komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Na području Općine Punat obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:

1.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

2.usluge javne tržnice na malo,

3.usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

4.obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, određuju se slijedeće djelatnosti koje se smatraju komunalne:

1.usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije;

Pod provođenjem mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora razumijeva se provođenje mjera u tim djelatnostima sukladno posebnoj odluci koja uređuje mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina.

2.usluge sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina;

Pod sakupljanjem i zbrinjavanjem lešina životinja i ostalih nusproizvoda smatra se sakupljanjem i zbrinjavanjem lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

3.usluge skloništa za životinje;

Pod skloništem za životinje razumijeva se skupljanje napuštenih životinja i izgubljenih životinja na području Općine te njihov smještaj.

4.usluge prigodnog ukrašavanja Općine;

Pod prigodnim ukrašavanjem Općine razumijeva se ukrašavanje i osvjetljavanje Općine za državne blagdane, božićno - novogodišnje praznike i druge manifestacije.

Članak 5.

Na području Općine Punat, u skladu s odredbama Zakona, komunalne djelatnosti mogu obavljati:

1.trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačka društva),

2.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

3.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

II. TRGOVAČKA DRUŠTVA

Članak 6.

Komunalne djelatnosti povjeravaju se na temelju ove Odluke slijedećim trgovačkim društvima:

1.Ponikve voda d.o.o., Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 64125437677

-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

2.Ponikve eko otok Krk d.o.o., Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 04155352667

-održavanje javne rasvjete - u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete.

3.KD Črnika d.o.o., Punat, Obala 72, OIB: 01052285357

-održavanje nerazvrstanih cesta - u dijelu koji se odnosi na redovito održavanje,

-održavanje javnih zelenih površina,

-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

-održavanje groblja,

-održavanje čistoće javnih površina,

-usluge parkiranja na uređenim javnim površinama - u dijelu koji se odnosi na upravljanje, održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi,

-usluge javne tržnice na malo,

-usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

-prigodno ukrašavanje Općine.

Obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se na neodređeno vrijeme, dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

Članak 7.

Trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke komunalne djelatnosti obavljaju na temelju ove Odluke, posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te ostalih akata donesenih od nadležnih tijela trgovačkih društava.

Članak 8.

Povjerene poslove navedene u članku 6. ove Odluke trgovačka društva obvezna su samostalno obavljati i neposredno organizirati temeljem utvrđenih godišnjih programa održavanja donesenih od strane Općinskog vijeća Općine Punat, te godišnjih ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koje sklapaju s općinskim načelnikom u ime Općine Punat.

Povjerene poslove trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke obvezna su:

-izvršavati temeljem utvrđenih godišnjih programa sa planom rada koje su obvezna dostaviti Općini Punat najkasnije do 15. rujna tekuće godine za narednu godinu,

-Općini Punat podnositi mjesečno izvješće o ravnomjernom izvršenju Programa do 5. datuma u mjesecu za protekli mjesec.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, u skladu sa svojim ovlastima, ima pravo stručnog nadzora izvršenja povjerenih poslova dodijeljenih trgovačkim društvima iz članka 6. ove Odluke.

U slučaju da se utvrdi nedostatak nad obavljenim komunalnim poslom iz pojedinog programa, trgovačkom društvu koje je nositelj ugovorenog posla obustavit će se isplata financijskih sredstava do visine vrijednosti neobavljenih poslova.

III. KONCESIJE

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji obavljaju slijedeće djelatnosti:

1.obavljanje dimnjačarskih poslova,

2.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u dijelu koji se odnosi na obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5 (pet) godina.

Članak 10.

Prije početka postupka davanja koncesije provode se pripremne radnje sukladno zakonu i propisima kojima se uređuju koncesije, a osobito:

.imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka,

.izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,

.procjena vrijednosti koncesije,

.izrada dokumentacije za nadmetanje.

Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuje Općinski načelnik i čine ga predsjednik i dva člana.

Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Općinski načelnik utvrđuje uvjete i mjerila za dodjelu koncesija, te objavljuje obavijest iz prethodnog stavka, sve u skladu sa Zakonom i posebnim propisima koji uređuju pitanje dodjele koncesija i ovom Odlukom.

Nakon objave u »Narodnim novinama« obavijest o namjeri davanja koncesije, neizmijenjenog sadržaja, može se objaviti i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici Općine Punat, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Odluku o dodjeli koncesije, nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga Općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće.

Na temelju odluke iz stavka 6. ovoga članka općinski načelnik sklapa ugovor o koncesiji.

Na sve što, u svezi s postupkom, načinom i uvjetima davanja koncesije, nije posebno obuhvaćeno ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona i posebnih propisa koje uređuju pitanje dodjele koncesije.

IV.UGOVOR O OBAVLJANJU KOMUNALNE
DJELATNOSTI

Članak 11.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Punat sljedeće komunalne djelatnosti:

1.održavanje nerazvrstanih cesta - u cijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

4.usluge sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina,

5.usluge skloništa za životinje.

Ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti iz stavka 1. može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 12.

Opseg komunalnih djelatnosti iz članka 11. ove Odluke odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđen godišnjim programima za svaku slijedeću godinu.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova, a koje se iz opravdanih, objektivnih razloga mogu pojaviti u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, a u skladu sa izmjenama u Programu održavanja komunalne infrastrukture, može se ugovoriti dodatak ugovora s izvoditeljem poslova.

Članak 13.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti iz članka 11. stavak 1. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora, provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti u ime Općine Punat sklapa općinski načelnik.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1.komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,

2.vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3.vrstu i opseg komunalnih usluga,

4.način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga,

5.jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Ugovor o obavljanju komunalnih poslova sadržava odredbe o raskidu, a naročito u slučaju ako se povjereni komunalni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Općine Punat i mještana.

Odluku o raskidu donosi općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, a o razlozima raskida općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici.

V.OBVEZE ISPORUČITELJA KOMUNALNIH
USLUGA

Članak 15.

Isporučitelji komunalnih usluga iz članka 6. stavak 1. točka 3. alineje 6., 7., 8., članka 9. stavak 1. i članka 11. stavak 1. točke 3. ove Odluke obavljaju predmetne djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, u skladu s posebnim propisima i odlukama Općinskog vijeća, donose opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapaju s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i istima se utvrđuju:

-uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

-međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,

-način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Opći uvjeti iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na službenoj web stranici Općine Punat, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalnih usluga.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge.

Članak 16.

Isporučitelji komunalnih usluga iz članka 15. stavak 1. ove Odluke dužni su trajno i kvalitetno pružati usluge odnosno obavljati poslove komunalnih djelatnosti koje su im povjerene te u tu svrhu moraju održavati u stanju funkcionalne ispravnosti objekte i uređaje koji omogućavaju obavljanje djelatnosti. Osim toga obvezni su na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih propisa osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osigurati javnost rada.

O prekidu usluga do kojih dođe radi više sile ili drugih razloga isporučitelj nije mogao spriječiti izvršavanjem dužnosti iz prethodnog stavka, isporučitelj komunalne usluge dužan je odmah obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Punat i korisnike te usluge te poduzeti neophodne mjere za otklanjanje uzroka prekida ili na drugi način osigurati pružanje usluge odnosno obavljanje djelatnosti.

Članak 17.

Kad nastupe okolnosti iz članka 16. stavak 2. ove Odluke isporučitelj komunalne usluge, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, dužan je bez odlaganja donijeti odluku kojom će:

a.odrediti način odnosno red prvenstva pružanja usluga,

b.utvrditi odgovarajuće mjere za nastavljanje djelatnosti,

c.utvrditi razloge i eventualnu odgovornost za prekid obavljanja odnosno pružanja usluga.

Odluka iz prethodnog stavka mora se odmah javno objaviti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti:

-Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 25/17);

-Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 14/15, 19/15 i 25/17).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/8

URBROJ:2142-02-01-18-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr