SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA BAŠKA

84.

Temeljem članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 20/17), članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se razdoblja kalendarske godine i vrijeme u kojima se zabranjuje gradnja građevina i izvođenje građevinskih radova na području Općine Baška, iznimke u kojima se zabrana ne primjenjuje, nadzor nad provođenjem, te novčane kazne.

II.VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova i građenje svih vrsta građevina osim onih određenih u članku 132. stavak 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 20/17 - u daljnjem tekstu: Zakon), izvođenje zemljanih radova iskopa pomoću strojeva ili uporabom pneumatskih čekića i kompresora i prijevoza iskopanoga materijala, radova na uklanjanju dijela ili cijele građevine, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, uključivo i krovne konstrukcije, prijevoz betona mikserima i uporaba betonskih pumpi, te građevinsko-obrtničko- instalacijski radovi, koji se obavljaju pomoću građevinskih strojeva (malih mješalica i pneumatskih čekića) i alata na električni pogon (električne bušilice, brusilice i sl.).

III.VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE

Članak 3.

Na području Općine Baška u 2019. godini privremeno se zabranjuje izgradnja građevina i izvođenje građevinskih radova iz članka 2. ove Odluke, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, i to kako slijedi:

1. u naselju Baška, te na svim površinama u zonama izdvojene namjene i izvan građevinskih područja, u razdoblju od 15. svibnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine;

2. u naseljima: Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska, te na svim površinama u zonama izdvojene namjene i izvan građevinskih područja, u razdoblju od 3. lipnja 2019. godine do 15. rujna 2019. godine.

Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na izvođenje građevinskih radova na grobljima na području Općine Baška.

IV.IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE
IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

U vremenu, razdoblju i područjima iz članka 3. stavak 1. ove Odluke, iznimno, mogu se graditi građevine i izvoditi građevinski radovi u sljedećim slučajevima:

.interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova i sličnog,

.žurna sanacija iznenadno nastalih oštećenja na građevinama, objektima ili uređajima u svrhu sprečavanja daljnje štete i otklanjanja opasnosti po ljude i okoliš,

.gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene.

Odluku o odobravanju iznimnog izvođenja radova donosi Općinski načelnik.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13), provodi komunalni redar Općine Baška.

VI. NOVČANE KAZNE

Članak 6.

Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine, koji izvodi radove iz članka 2. u razdoblju iz članka 3. ove Odluke, određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 23/18), koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-18-4

Baška, 17. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2086&mjesto=10007&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr