SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

220.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16713 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela

P L A N
savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2019. godini

I.

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini sadrži popis općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

II.

U 2019. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u Tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-23

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr