SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
OPĆINA BAŠKA

82.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinski načelnik Općine Baška, 29. studenoga 2018. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2019. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2019. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2019. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti.

Za veći dio mikrolokacija iz ovoga Plana koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti i u 2019. godini izdano je u 2018. godini, sve sukladno dobivenoj potvrdi nadležnog tijela u Primorsko-goranskoj županiji, kojom je potvrđeno da ni u 2019. godini neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Nepopunjene mikrolokacije, odnosno djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje u trenutku donošenja ovoga Plana su navedene u točki IV.:

1.16.;

2.5.; 2.6.; 2.9.; 2.17.;

3.12.; 3.13.; 3.14.; 3.15.

Prije početka primjene ovoga Plana isti mora potvrditi nadležno tijelo Primorsko-goranske županije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2019. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

IZVORI SREDSTAVA

1. naknada za koncesijska odobrenja            1.770.000,00

2. naknada za uporabu pom. dobra                56.000,00

UKUPNO:                                                     1,826.000,00

AKTIVNOSTI potrebna sredstva

1.održavanje i čišćenje plaža                         143.692,00

3.dohranjivanje Vele plaže                            100.000,00

4.održavanje pomorskog dobra                     265.946,00

5.uređenje obalnog pojasa
- projektna dokumentacija                             1,316.362,00

UKUPNO:                                                     1,826.000,00

III.

Općinsko vijeće Općine Baška imenovalo je Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće), koje, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i odredbama ovoga Plana, rješava zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja zaprimljene nakon potvrđivanja Plana od nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i stupanja na snagu istoga.

U slučaju bilo kakvih nedoumica koje se pojave u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja u odnosu na ovaj Plan, prvenstveno onih u svezi s preciziranjem površina i mikrolokacija navedenih u Planu, tumačenja i naputke daje donositelj Plana - Općinski načelnik.

Ako se do sazivanja sjednice Vijeća, za obavljanje iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, zaprimi više zahtjeva, prednost pri rješavanju ima uredan i potpuni zahtjev koji je ranije zaprimljen.

Mada se koncesijska odobrenja, u pravilu, daju na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine, iznimno, ako se odobrenje daje na dulji vremenski rok dulji, do najduže 5 (pet) godina, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Naknade za koncesijska odobrenja utvrđuju se u najvećem iznosu predviđenom za turistički razred »A«.

Troškovi obrade zaprimljenih zahtjeva utvrđuju se u iznosu od 300,00 kn po zahtjevu.

Preduvjet izdavanja koncesijskog odobrenja je plaćanje naknade i troškova postupka, jednokratno, unaprijed.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja može ukinuti, odnosno poništiti izdano koncesijsko odobrenje ako korisnik obavlja djelatnost suprotno uvjetima iz koncesijskog odobrenja, ili protivno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i ovoga Plana.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Za obavljanje djelatnosti iz ove točke jedna mikrolokacija podrazumijeva i jednog korisnika koncesijskog odobrenja, neovisno o maksimalnom broju sredstava predviđenom ovim Planom.

Za obavljanje djelatnosti iz ove točke na mikrolokacijama od 8. do 14. svaki korisnik odobrenja mora, u dogovoru s lučkim kapetanom, postaviti koridor, dužine 50 m, označen plutačama, koji služi za isplovljavanje i uplovljavanje sredstava, koja se iznajmljuju.

Sandoline, pedaline i sl., koje iznajmljuju korisnici koncesijskog odobrenja, tijekom dana, dok se ne koriste, ne smiju se držati na plaži, nego moraju biti usidrene uz ponton u akvatoriju plaže, na kraju postavljenog koridora iz prethodnog stavka.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Objekti i predmeti postavljeni na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti temeljem koncesijskog odobrenja moraju biti sukladni odredbama Odluke o komunalnom redu (SN PGŽ broj 10/08, 56/09, 10/13, 12/17, 27/17), projektu urbane opreme kao sastavnom dijelu iste i Odluci o načinu i uvjetima dodjele u zakup javne površine/pomorskog dobra, te načinu uređenja ugostiteljskih terasa u skladu s Projektom urbane opreme.

Vlasnicima/korisnicima postojećih poslovnih prostora - ugostiteljskih objekata, ovisno o podnesenom zahtjevu, odobrit će se korištenje površina za formiranje ugostiteljskih terasa, u manjoj, ili, najviše, istoj površini i gabaritima, kako je to bilo ranijih godina, a mogućim novootvorenim objektima, u skladu s prijedlogom Odsjeka za komunalni sustav prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, ako isti utvrdi da je to moguće, u površini koju će utvrditi, izraditi skicu iste, te izmjeriti komunalni redar.

Iznimka od prethodnog stavka je dio pomorskog dobra u Ulici Palada (dio k.č. br.1812, i dio k.č. br. 4094 obje k.o. Baška - nova,), gdje se postojećim ugostiteljskim objektima u Ulici Palada, od kbr. 51 do kbr. 74, odobrava dodjela ugostiteljske terase, odnosno proširenje dosadašnje ugostiteljske terase, za jedan red stolova, na površine uz vrtić s morske strane, odnosno na rivicu ispred U.O. »Timun«, u površini koju će utvrditi, izraditi skicu iste, te izmjeriti komunalni redar.

3. DJELATNOST: komercijalno-rekreacijski sadržaji

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Obavljanje djelatnosti iz ove točke, na mikrolokacijima od 1. do 13., podrazumijeva jednog korisnika koncesijskog odobrenja, neovisno o maksimalnom broju sredstava predviđenom ovim Planom.

Na mikrolokacijama iz ove točke dozvoljeno je postavljati reklamne panoe isključivo ugostiteljskih objekata - po jedan za svaki ugostiteljski objekt, ispred ili uz terasu objekta, sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« 10/08, 56/09, 10/13, 39/14, 12/17, 27/17) i Projektu urbane opreme Općine Baška, koje propisuju uređenje ugostiteljskih terasa na javnoj površini.

* Vela plaža dijeli se na 8 segmenata i to:

1.segment - od »kuće Barbalić« do zida ispod objekta »Adria« (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova)

2.segment - od zida ispod objekta »Adria« do Male rike (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova)

3.segment - od Male rike do ograde AC Zablaće (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova)

4.segment - od ograde AC Zablaće do zamišljene linije cca 19 m istočno od rivice kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

5.segment - od zamišljene linije cca 19 m istočno od rivice kanalizacije do zamišljene linije cca 30 m zapadno od rivice kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

6.segment - od zamišljene linije cca 30 m zapadno od rivice kanalizacije do Vele rike (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

7.segment - od Vele rike do betonske kabine za presvlačenje - podmorskog ispusta kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

8.segment - od betonske kabine za presvlačenje (podmorski ispust kanalizacije) do kraja plaže u Zaroku (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova).

Sastavni dio ovoga Plana je grafički prikazi segmenata Vele plaže, te oznaka mikrolokacija iz točke IV., za djelatnosti iz podtočaka 2. i 3. na Veloj plaži (prva znamenka se odnosi na oznaku djelatnosti, a druga na redni broj mikrolokacije iz pripadajuće tablice, sve iz točke IV.).

Grafički prikazi segmenata Vele plaže ne objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

V.

U slučaju odustajanja korisnika ili ukidanja, odnosno poništavanja izdanih koncesijskih odobrenja zbog nepridržavanja utvrđenih uvjeta, za upražnjene mikrolokacije će se dati koncesijsko odobrenje, na način i u svrhu utvrđenima ovim Planom.

VI.

Za isplovljavanje i uplovljavanje manjih, prenosivih plovila, u vlasništvu gostiju AC »Zablaće«, koji nemaju osigurani vez, utvrđuje se nužnost uređenja koridora, označenog plutačama, od Vele plaže do psihološke linije, širine najmanje 3 m, na približnoj mikrolokaciji zapadnog ulaza/izlaza na plažu u/iz AC »Zablaće«.

Zabranjeno je sidrenje plovila u akvatoriju ispred Vele plaže, unutar psihološke linije - plutajuće zaštitne ograde plaže, što uključuje i koridor iz stavka 1. ove točke.

VII.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 342-03/18-01/10

Ur. broj: 2142-03-02/1-18-1

Baška, 29. studenoga 2018.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2084&mjesto=10007&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr