SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

115.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U KULTURI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: III. izmjene i dopune Programa) utvrđuje se financiranje programa Pukog otvorenog učilišta Rab i Gradske knjižnice Rab.

Članak 2.

Za provođenje III. izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u Trećim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, ukupnog iznosa od 4.513.300,00 kn za Pučko otvoreno učilište i 458.000,00 kn za Gradsku knjižnicu Rab.

Članak 3.

Raspored sredstava iz III. izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Trećih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 4.

Ove III. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-20

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr