SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

114.

Na temelju članka 72. stavka 1. i članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni t/ekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba za 2018. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-Održavanje i čišćenje slivnika

-Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

-Sanacija divljih deponija

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

-Uređenje javnih površina

-Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

-Održavanje javnih WC-a

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

-Radovi na betonskom kolniku

-Radovi na neuređenom kolniku

-Vertikalna i horizontalna signalizacija

-Održavanje bankina

-Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

-Održavanje potpornih i obložnih zidova

-Zimsko održavanje

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-Košnja i čišćenje groblja

-Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

-Održavanje zidane i metalne građe

-Ručno čišćenje staza

-Nabavka komunalne opreme

VI. JAVNA RASVJETA

-Utrošak električne energije,

-Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VII.ODRŽAVANJA OBJEKATA ŠKOLSKOG,
ZDRASTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Poz.u prorač.

-Održavanje i čišćenje slivnika          101      30.000,00 kn

-Održavanje i čišćenje vodotoka i
oborinskih kanala                               102      95.000,00 kn

UKUPNO:                                                    125.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Poz.u prorač.

1.Redovno čišćenje ulica, staza,      101      1.485.431,14 kn
šetališta, trgova i ostalih javno-prometnih
površina

-Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća
ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno
pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz
otpada na odlagalište

-Javno-prometna površina koja se čisti
obuhvaća ukupno cca 71.122 m2, podijeljena
je u 3 zone i čišćenje samohodnom čistilicom,
od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I zone.

a)područje I zone (cca 34.500 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira
IV, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica,
Trg Slobode,*Skaline Ambroza Jureena,
Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića,
Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa,
Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine
u PC Mali Palit)

-ručno pometanje dvaput dnevno, svaki dan u
periodu svibanj - rujan

-ručno pometanje svakodnevno u razdoblju siječanj- travanj i listopad-prosinac

-pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju
svibanj-rujan

-pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipiuma Arba jednom tjedno u razdoblju svibanj-rujan

-pranje Gornje ulice dvaput mjesečno u periodu
svibanj-rujan

-odvoz otpada s javnih površina na odlagalište

b)područje II zone (cca 32.000 m2 - sve ostale ulice
u staro gradu, ceste u parku Komrčar, ceste u
parku Boškopin, ceste u parku Dorka)

-ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

-pranje javno-prometnih površina od PC Mali Palit do Varoša i područje od škole do INE jednom tjedno u periodu svibanj-rujan

c)područje III zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I do III Padove

-ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj- rujan ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac

-odvoz otpada na odlagalište

d)Strojno čišćenje samohodnom čistilicom 1 x tjedno u razdoblju svibanj-rujan Šetnica Banjol (Pumpurela)- Barbat Šetnica Sup. Draga Donja (Gvačići-Potočina) i Sup. Draga Gornja (Barčevo-ACY marina)

UKUPNO:                                                                1.485.431,14 kn

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Poz.u prorač.

101

1.Održavanje parkova, zelenih                                  584.568,86 kn
površina, zelenih otoka i vaza.
Program obuhvaća: hortikulturne radove
(uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala,
redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje
suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica,
polijevanje sezonskog cvijeća i travnjaka

a) Kosidba trave

b) Grabljanje lišća

c) Održavanje cvjetnih gredica

d) Održavanje cvjetnica

e) Okopavanje trajnica, grmlja i stablašica

f) Rezidba trajnica, grmlja i palmi

g) Ručno zalijevanje zelenih površina

h) Odvoz otpada sa zelenih površina na odlagalište

2. Materijal za održavanje javnih
površina                                                                     99 50.000,00 kn

3. Dezinsekcija i deratizacija                         104                  150.000,00 kn

4.Program zbrinjavanja i sterilizacije
napuštenih kućnih ljubimaca             105                  40.000,00 kn

5. Zdravstvene i veterinarske usluge 105.1               45.000,00 kn

6.Održavanje ormarića na javnim
površinama                                        106                  70.000,00 kn

7.Održavanje šetnica                          107                  100.000,00 kn

8.Sanacija divljih deponija                109                  20.000,00 kn

9.Održavanje dječjih igrališta            111                  30.000,00 kn

10.Održavanje javnih WC-a              112                  50.000,00 kn

11.Održavanje fontana                       110                  10.000,00 kn

12.Čišćenje i održavanje plaža          196                  400.000,00 kn

13.Ostale usluge                                103                  20.000,00 kn

UKUPNO:                                                                1.569.568,86 kn

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa ( državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

Poz. u  prorač.

1. Program » Dundovo«                    127                  500.000,00 kn

-Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

-Radovi na betonskom kolniku

-Radovi na neuređenom kolniku

-Prometna signalizacija

-Održavanje bankina

-Košenje trave i orezivanje grana

-Održavanje potpornih i obložnih zidova

-Održavanje ceste u zimskim uvjetima

2.Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima                                           131.6               105.000,00 kn

3.Obnova natpisa naziva ulica           134.5               10.000,00 kn

4.Održavanje autobusnih
čekaonica                                           156                  10.000,00 kn

5.Ostali nespomenutu rashodi           128                  15.000,00 kn

6.Materijal i radovi za MO                                        730.000,00 kn

UKUPNO:                                                                1.370.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Poz. u prorač.

1.Održavanje groblja                         135                  137.000,00 kn

2.Održavanje spomenika i
spomen obilježja                                136.1               50.000,00 kn

3.Projektna dokumentacija
uređenja groblja                                 136.5               30.000,00 kn

UKUPNO:                                                                217.000,00 kn

VI. JAVNA RASVJETA

Poz. u prorač.

1.Utrošak električne energije             137                  630.079,93 kn

2.Energetska usluga javne
rasvjete                                               137.1               20.000,00 kn

2.Upravljanje i održavanje
objekata i uređaja javne
rasvjete                                               139                  400.000,00 kn

3.Održavanje novogodišnje
rasvjete                                               142                  25.000,00 kn

4.Rekonstrukcija ormarića JR           140                  60.000,00 kn

5.Elektroenergetska suglasnost          141                  8.000,00 kn

6.Materijal i dijelovi za
novogodišnju i svečanu
rasvjetu                                              143                  165.000,00 kn

UKUPNO:                                                                1.308.079,93 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

(program »Dundovo«)

VII.ODRŽAVANJA OBJEKATA ŠKOLSKOG,
ZDRASTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA

Poz. U prorač.

-Popravak po područnim
školama                                  158.6               310.000,00 kn

UKUPNO:                                                    310.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.385.079,93 kuna.

1. Komunalna naknada                                  6.250.000,00 kn

2. Višak prihoda                                            135.079,93 kn

U K U P N O :                                              6.385.079,93 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ove II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-19

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr