SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

107.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/ 15 i 19/16-ispravak) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U SPORTU ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi i aktivnosti u sportu od značenja za Grad Rab.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim aktivnostima:

-djelovanje sportskih klubova i društava sportske rekreacije

-stručni rad u sportu

-sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim manifestacijama i natjecanjima

-poticanje i promicanje sporta

-provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži

-provođenju sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

-poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana

-održavanja i opremanja sportskih objekata i igrališta.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom proračuna Grada Raba za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 2.131.500,00 kn i to za:

1.Sportske klubove, društva sportske rekreacije, sportske manifestacije i donacije trenerima klubova u iznosu od 1.106.500,00 kn

2.Održavanje i opremanje sportskih objekata u iznosu od 845.000,00 kn

3.Uređenje i održavanje sportskih objekata u iznosu od 180.000,00 kn.

Članak 3.

Svrha Programa je usmjeravati razvoj sporta na području Grada Raba. Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka klubova i društva koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenja programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, troškova organizacije sportskih manifestacija i rekreativnih programa i opremanja sportskih objekata i igrališta.

Članak 4.

Raspored sredstava iz Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Sa korisnicima iz članka 2., točka 1., sportskim klubovima i društvima sportske rekreacije sklopit će se Ugovori o financiranju programa iz Proračuna za 2019. godinu i to sa svakim korisnikom zasebno.

Članak 5.

O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, sportski klubovi i društva sportske rekreacije podnose Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) najkasnije do 1. ožujka 2020. godine.

Članak 6.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2., točka 1. ovog Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-12

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr