SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

106.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U KULTURI ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti:

-djelovanje ustanova u kulturi

-djelovanje udruga u kulturi

-manifestacija u kulturi

-glazbene i glazbeno- scenske djelatnosti

-izložbene djelatnosti likovne umjetnosti

-amaterskog stvaralaštva u glazbi, folkloru, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu

-knjižničnoj djelatnosti

-kulturno-animacijskih aktivnosti

-zaštite spomenika kulture

-uređenje i održavanje kulturnih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom proračuna Grada Raba za 2019. godinu, (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 6.451.675,00 kn i to za:

1.Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište u iznosu od 4.691.500,00 kn,

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 677.000,00 kn,

2.Program aktivnosti Udruga, maifestacija i donacija u kulturi u iznosu od 258.175,00 kn,

3.Program uređenja i održavanja kulturnih objekata u iznosu od 825.000,00 kn.

Članak 3.

Raspored sredstava iz Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

S udrugama-korisnicima pod točkom 2. iz članka 2. sklopit će se Ugovor o financiranju programa iz Proračuna za 2019. godinu i to sa svakim korisnikom zasebno.

Članak 4.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose nadležnom Upravnom odjelu godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvješće o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i češće.

Korisnici- udruge pod točkom 2. iz članka 2. podnose Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2019. godinu do 01. ožujka 2020. godine.

Članak 5.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-11

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr