SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

104.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donosi

IZMJENU STATUTA GRADA RABA

Članak 1.

U Statutu Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18) u članku 22. stavak 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Raba u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,«.

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta Grada Raba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-9

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr