SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MATULJI

44.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 68/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29.studeni 2018. god., donosi:

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

za 2019. GODINU

Članak 1.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim komunalnim djelatnostima:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

2.Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3.Održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda

4. Održavanje javnih zelenih površina

5.Održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene

6. Održavanje čistoće javnih površina

7. Održavanje javne rasvjete.

8. Obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

9. Obavljanje higijeničarskih usluga

10. Ostalo

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Plana :

a/ Opći prihodi i primici . . . . . . . . . . . . . . . .            150.000,00 kn

b/ Prihodi od komunalne naknade . . . . . . .               5.110.000,00 kn

c/ Prihodi od komunalnog doprinosa . . . . . . .          50.000,00 kn

d/Vlastiti prihodi (kazne komunalnog
redara) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           50.000,00 kn

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               5.360.000,00 kn

Članak 2.

2014 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

A20145 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 1.900.000,00 kn

46.- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1.830.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje 104,07 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2019. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba u ukupnom iznosu od 1.700.000,00 kn.

Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 1.000.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

-Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta - otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle (oko 130.000 m2)

-Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa - zatvaranja udarnih jama hladnom masom (1 tona) i krpanje asfalta toplom masom (105 tona) što iznosi oko 700 m2 sanacije.

-Održavanje makadamskog kolnika - planiran je dovoz 500 m3 i ugradnja 610 m3 materijala (jalovine)

-Održavanja bankina - predviđeno je održavanje 15.000 m2.

-Održavanja usjeka i nasipa - predviđeno je uklanjanje osulina i nanosa u količini od 12 m3.

-Održavanje objekata za odvodnju - predviđeno je čišćenje jaraka i rigola u dužini od 485 m.

-Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (Košnja trave - 100.000 m2; Orezivanje grmlja i drveća - 50.000 m2)

-Održavanje potpornih i obložnih zidova - Obuhvaća održavanje 20 m3 betonskih zidova, 3 m3 kamenih zidova, 70 m2 oplate i 10 m3 temelja potpornih zidova.

Na održavanje opreme cesta odnosi se 70.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za postavu ograda i elastičnih odbojnika.

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 60.000,00 kn. Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, a dio na nabavu novih zamjenskih znakova i ogledala.

Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosi 570.000,00 kn, a njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 100.000,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Obnavlja se 250 m2 pješačkih prijelaza, 1.600 m crta na kolniku, 500 m2 »stop« crta, 100 kom parking, 60 m2 otoka, 15 kom BUS stajališta, 700 komada slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva).

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva za uređenja voda Hrvatskih vodama (30.000,00 kn).

46.3.- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    60.000,00 kn

U 2019. g. planira se asfaltiranje oštećenog dijela ulice Vladimira Nadzora u Matuljima.

46.2.- HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG
REŽIMA PROMETA . . . . . . . . . . . .                       10.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.).

A201441 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA                                     200.000,00 kn

48.- ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     200.000,00 kn

U 2019. godini predviđeno je redovno održavanje javnih površina, popravak javnih pješačkih puteva i stepeništa prema potrebi.

A20141 - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA
JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH
VODA                                                                       80.000,00 kn

46.- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA
JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH
VODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 80.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (44 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (85 m), taložnice, pjeskolovi (44 kom) i slivnici (526 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju će utvrditi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

A20149 - ODRŽAVANJE JAVNIH
ZELENIH POVRŠINA                                          1.110.000,00 kn

47.- ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               1.110.000,00 kn

Pod održavanjem zelenih površina (parkova, travnjaka, drvoreda...) podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka.

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2018. godini, te novouređene površine u Matuljima, Brcima, Šapjanama i Žejanama koje su tijekom 2018. godine bile predmetom uređenja. U 2019. godini postaju predmetom redovnog održavanja, pa sveukupna površina iznosi cca 34.830 m2.

A20144 - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE                                                            125.000,00 kn

48.3.- ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   5.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci i sanacije na devetnaest (19) javnih cisterna s područja Općine Matulji, evidentiranih prema »Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija« za područje Liburnije, izrađenog po Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije od srpnja 2006. godine, te usklađenog 2011. godine.

Cisterne se nalaze na području Biškupa, Brdca, Brešca, Velog Brguda, Malog Brguda, Gašpara, Lipe, Rukavca, Kućeli, Ružići, Sušnji, Šapjana, Škrapne, Malih Muna, Zvoneća, te dviju u Velim Munama i dviju u Žejanama.

48.4.- POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA,
OGLASNIH TABLI I NAPRAVA..                        15.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje oštećenih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica. Predviđeno je njihovo bojenje i sanacija, te drugi poslovi potrebni za njihovo stanje funkcionalnosti po nalogu Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji.

48.6.- TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE
IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     85.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na održavanje funkcionalne ispravnosti postojećih dječjih igrališta na području Općine Matulji, te nogometnog igrališta u Munama.

46.1. - ODRŽAVANJE BUS STANICA... .            15.000,00 kn

U 2019. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS ugibališta i čekaonica (27 kom) na području Općine Matulji u dosadašnjem obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Općine).

51.- ODRŽAVANJE SPOMEN
OBILJEŽJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                5.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno održavanje spomenika prije praznika. Održavanje obuhvaća uređenje spomenika palim borcima i spomenika borcima Domovinskog rata, po potrebi prije dana antifašističke borbe i dana mrtvih.

A20142 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA                                             490.000,00 kn

50.- KOMUNALNE USLUGE -
POMETANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    310.000,00 kn

Obuhvaća ručno pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa autobusnih čekaonica i odmorišta, čišćenje nakon provedenih manifestacija, te zbrinjavanje otpada od pometanja.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizaciji u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 15.255 m2, dok su strojnim i ručnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 25.761 m2, što sveukupno čini površinu od 41.016 m2. Intenzitet i način čišćenja pojedinih površina svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su i strojno prane.

U 2019. godini pranje ulica odvijati će se jednom mjesečno od lipnja do rujna mjeseca i to na slijedećim ulicama: Vladimira Nazora (»Štacion«), Šmogorska cesta do željezničke pruge, Kastavska cesta do željezničkog mosta, Kvarnerska cesta (do Tunelske ceste), Trg M. Tita, Šetalište D. Gervaisa do škole, 43. Istarske divizije do Doma Hangar, Milana Frlana, Dalmatinskih brigada do »starog vrtića«.

Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaća pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Radnja obuhvaća dolazak na udaljenu lokaciju, rad radnika i korištenje pomoćnih sredstava za čišćenje te sredstva za pranje i neutralizaciju neugodnih mirisa kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Planom čišćenja i pranja čekaonica na području Općine Matulji predviđeno je čišćenje dva puta mjesečno za petnaest (15) čekaonica na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani i Brešca, dok je za dvanaest (12) čekaonica na području Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe predviđeno jednom mjesečno.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga podrazumijeva preuzimanje otpada dva puta tjedno, te odvoz i deponiranje na deponij.

Godišnjim programom čišćenja obuhvaćene su i površine nakon organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu Matulji, a prvenstveno se odnose na Zvončarsku smotru, Matuljski dani, te Božićni sajam.

50.4- INTERVENCIJE PO NALOGU
KOMUNALNOG REDARA. . . . . .                         115.000,00 kn

Predviđena sredstva za intervencije po nalogu komunalnog redara, se odnose na slučajeve kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

47.1.- OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA....                                                                               50.000,00 kn

Redovni program obuhvaća održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste, nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE . . . . . . . .              15.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A20147 - ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE                                                             1.260.000,00 kn

48.1. - DEKORACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . .             75.000,00 kn

Predviđene su novogodišnja i »pusna« dekoracija. Novogodišnja dekoracija obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste, dok pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK)                  885.000,00 kn

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.479 kom rasvjetnih tijela.

52.- JAVNA RASVJETA
(ODRŽAVANJE) . . . . . . . . . . . . . . . .                      300.000,00 kn

Iznos od 300.000,00 kn planiran je za godišnji ugovor održavanja koji uključuje zamjenu pregorjelih žarulja, zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova.«

A20143 - OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE,
DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE                   45.000,00 kn

32.1.- KOMUNALNE USLUGE - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    45.000,00 kn

Sukladno Odluci o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije («Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 14/03) u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodi se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Primorsko-goranske županije kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

A201443 - OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH
USLUGA                                                                  100.000,00 kn

32.2. - HIGIJENIČARSKE USLUGE. . .                 100.000,00 kn

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava.

K201442 - OSTALO                                               50.000,00 kn

54.08- GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za obnovu licenci, te nadogradnju geografsko-informacijskog sustava (GIS-a) i terenskog prikupljanja podataka, s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

Članak 3.

Program održavanja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/18-01/0006

URBROJ: 2156/04-01-3-3-05-18-0022

Matulji, 29.11. 2018. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Darjan Buković, bacc. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51211&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr