SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MATULJI

41.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27.11. 2018. godine donosi

O D L U K U
o komunalnoj naknadi

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se: područja zona na području Općine Matulji u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone na području Općine Matulji u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, načini i rokovi plaćanja komunalna naknade, nekretnine važne za Općinu Matulji za koje se ne plaća komunalna naknada i opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Matulji, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada koristi se za:

–financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,

–financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Matulji ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalna naknada plaća se za:

–stambeni prostor,

–garažni prostor

–poslovni prostor, ,

–građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

–neizgrađeno građevinsko zemljište,

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovog članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Matulji.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovoga članka.

III.OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:

1.je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom

2. nekretninu koristi bez pravnog osnova ili

3. se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

IV.OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 5.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

1.danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole

2.danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

3.danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

4.danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

V. PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENTI ZONA

Članak 6.

Područja zona u Općini Matulji u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

Prva zona je područje Općine Matulji koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom.

Na području Općine Matulji utvrđuju se slijedeće zone sa koeficijentima zone:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

VI. KOEFICIJENTI NAMJENE

Članak 7.

Koeficijent namjene(Kn)ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:

1. stambeni prostor 1,00

2.stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00

3. garažni prostor 1,00

4.poslovni prostor koji služi za proizvodne i neproizvodne djelatnosti utvrđuje se po toj djelatnosti, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

5.Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti bilo kao samostalno odvojeno zemljište ili kao građevinsko zemljište koje je otvoreni prostor u kojem se obavlja djelatnost pripadajućeg zatvorenog poslovnog prostora, koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor temeljem stavka 1. ovog članka.

6.neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

Članak 8.

Obveznici komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, za određenu kalendarsku godinu, ukoliko u poslovnom prostoru ne obavljaju svoju djelatnost više od 6 (slovima: šest) mjeseci u kalendarskoj godini.

Izmjena rješenja iz stavka 1. ovog članka može se tražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka kalendarske godine za koju se izmjena rješenja traži.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

VIII. ROK PLAĆANJA

Članak 9.

Komunalna naknada za stambeni prostor i za garažni prostor koji se ne koristi za obavljanje poslovne djelatnosti, plaća se :

-jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji ili jednak iznosu od 200,00 kn (slovima: dvijestotine kuna.

-u 2 (slovima: dva) jednaka obroka ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi veći od 200,00 Kn , ali je manji ili jednak iznosu od 400,00 (slovima: četiristotine kuna),

-u 4 (slovima:četiri) jednaka obroka, ako je godišnji iznos komunalne naknadeutvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi veći od 400,00 kn(slovima: četiristotine kuna),ali je manji ili jednak iznosu od 800,00 kn (slovima:osamstotina kuna)

-u 12 (slovima: dvanaest) jednakih obroka, ako godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi prelazi iznos od 800,00 Kn (slovima: osamstotina kuna).

Iznos komunalne naknade za pravne ili fizičke osobe - obrtnike koji obavljaju djelatnost u poslovnom prostoru odnosno na građevinskom zemljištu koje služi obavljanju poslovne djelatnosti plaća se :

-jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji ili je jednak iznosu od 1000,00 Kn (slovima: tisuću kuna),

-u 4 (slovima: četiri) jednaka obroka za godišni iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi koji prelaze iznos od 1000,00 Kn, ali su manji ili najviše jednaki iznosu od 4000,00 (slovima:četiritisuće kuna),

-u 12 (slovima: dvanaest) jednakih obroka za godišnji iznos komunalne naknade utvrđene rješenjem o komunalnoj naknadi koji prelaze iznos od 4000,00 Kn (slovima: četiritisuće kuna).

Komunalnu naknadu za neizgrađeno građevinsko zemljište obveznik komunalne naknade plaća jednokratno u cijelosti.

Članak 10.

Utvrđena godišnja plaćanja komunalne naknade dospijevaju na naplatu svake kalendarske godine u rokovima kako slijedi:

-sva jednokratna plaćanja, prema članku 9. ove Odluke, u cijelosti dospijevaju na naplatu do 30. lipnja tekuće godine,

-kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke , plaća u 2 (slovima: dva) jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 31. ožujka tekuće godine, drugi obrok dospijeva na naplatu 30. rujna tekuće godine

-kada se godišnji iznos komunalne naknade prema članku 9. ove odluke plaća u 4 (slovima:četiri) jednaka godišnja obroka onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15.veljače tekuće godine, drugi obrok do 15. svibnja tekuće godine, treći obrok do 15. kolovoza tekuće godine i četvrti obrok dospijeva na naplatu 15. studenog tekuće godine.

-kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke , plaća u 12 (slovima: dvanaest) jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15. siječnja tekuće godine, a svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog dana svakog narednog mjeseca u tekućoj godini.

Kada se:

-komunalna naknada utvrđuje za vremensko razdoblje koje prethodi danu izvršnosti rješenja o komunalnoj naknadi ili se utvrđuje za razdoblje prethodnih kalendarskih,

-komunalna naknada utvrđuje se za dio kalendarske godine,

jednokratni iznos komunalne naknade i iznos prvog obroka komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke, za pojedine ukupne iznose komunalne naknade utvrđene rješenjem o komunalnoj naknadi, dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o utvrđivanju komunalne naknade, s time da svi preostali obroci za pojedine ukupne iznose komunalne naknade, ako ih ima prema članku 9. ove Odluke, dospijevaju na naplatu u rokovima propisanih u članku 9. ove Odluke nakon mjeseca u kojem je rješenje o komunalnoj naknadi postalo izvršno.

Na dospjele nenaplaćene iznose komunalne naknade plaća se zakonska zatezna kamata.

Od obveznika komunalne naknade koji pojedini dospjeli iznos ne plati u propisanom roku, isti se naplaćuje na osnovi rješenja o određivanju prisilna naknade koje donosi Jedinstveni upravni odjel

Članak 11.

Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel na način i po postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugih javnih davanja, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

IX.OSLOBOĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine koje koriste:

1.Općina Matulji, u svim slučajevima u kojima bi kao vlasnik ili korisnik zgrada ili građevinskog zemljišta Općina Matulji bila neposredni obveznik plaćanja komunalne naknade,

2.javne predškolske ustanove kojih je osnivač Općina Matulji,

3. osnovne škole,

4. vjerske zajednice,

5. javna skloništa.

Od obaveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi korisnici odnosno vlasnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka, ukoliko iste daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Članak 13.

U pojedinim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:

-osobama koje se ne mogu koristiti nekretninama radi oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogodama do osposobljavanja nekretnina za njihovo korištenje,

Članak 14.

Rješenje o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel za jednu kalendarsku godinu, po zahtjevu obveznika uz priložene dokaze o ostvarivanju tog prava sukladno odredbama ove Odluke.

Zahtjev za ishođenje Rješenja o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se svake kalendarske godine posebno.

X.ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 15.

Općinsko vijeće Općine Matulji odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade do kraja studenog tekuće godine koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.

Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Matulji,

Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena održavanja komunalne infrastrukture iz Programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednosti boda komunalne naknade (B) do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, vrijednost boda se ne mijenja.

XI. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16.

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru m2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:

-stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN RH 40/97)

-građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

-koeficijenta zone (Kz),

-koeficijenta namjene (Kn) i

-vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Formula za obračun komunalne naknade glasi:
KN = B x Kz x Kn x m2

Vrijednost boda jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po četvornome metru m2 korisne površine stambenog prostora u I. zoni Općine Matulji.

XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 17.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se Odlukom Općinskog vijeća Općine Matulji mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

-iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 nekretnine,

-obračunska površina nekretnine

-godišnji iznos komunalne naknade,

-mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i

-rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade, odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada plaća mjesečno.

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metrum2 površine nekretnine.

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj iz stavka 3. ovog članka.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom koji se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. [BG1]

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/01 i 2/18 ).

Članak 19.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/18-01/0009

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0003

Matulji,27.11.2018.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51211&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr