SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 19. sjednici održanoj dana donosi

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih građevina, te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima, a za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine.

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine po dinamici i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA        PLAN (Kn)

Komunalni doprinos        4,000,000.00

Komunalna naknada        1,000,000.00

Koncesijska naknada u komunalnim
djelatnostima                  100,000.00

Šumski doprinos              600,000.00

Vodni doprinos               100,000.00

Naknada za pravo puta od TK operatera 276,000.00

Ostali proračunski prihodi za gradnju
komunalne infrastrukture                    3,752,000.00

UKUPNO                                         9,828,000.00

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene
građevine u prostoru                           50,000.00

UKUPNO                                         50,000.00

VRSTA PRIHODA                          PLAN (Kn)

Sufinanciranje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za završnu sanaciju
odlagališta Duplja                              7,090,000.00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za završnu
sanaciju odlagališta Duplja                 835,000.00

Sufinanciranje Grada Crikvenice i Općine Vinodolske za završnu sanaciju
odlagališta Duplja                              222,000.00

Sufinanciranje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za izgradnju infrastrukture
Poslovne zone Zapad                         7,350,000.00

Sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju infrastrukture
Poslovne zone Zapad                         3,510,000.00

Sufinanciranje KTD-a Vodovod Žrnovnica za izgradnju infrastrukture Poslovne zone Zapad
(vodoopskrba i sanitarna odvodnja)     1,350,000.00

Sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede za uređenje dijela Parka Ivana Mažžuranića                                     250,000.00

Sufinanciranje Ministarstva zaštite okoliša za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad                              4,144,000.00

Sufinanciranje PGŽ-a za uređenje puta

prema kapelici na Kalvariji                  100,000.00

UKUPNO D                                      24,851,000.00

SVEUKUPNO PRIHODI                 34,729,000.00

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, izraženo u kunama, kako slijedi:

OPIS TROŠKA                                PLAN (Kn)

A) JAVNE POVRŠINE

Uređenje zelene površine u Klenovici            85,000.00

Projekt uređenja dijela Parka Ivana Mažuranića 50,000.00

Uređenje dijela Parka Ivana Mažuranića        500,000.00

Projekt uređenja dječjeg igrališta Škola         10,000.00

Uređenje dječjeg igrališta Škola                    150,000.00

Sanacija stubišta iznad Podbaran                   150,000.00

Uređenje puta prema kapelici na Kalvariji     250,000.00

Projektna dokumentacija uređenja

Novljanske Ričine (ugovor iz 2018. g.)          82,000.00

UKUPNO A                                               1,277,000.00

B) NERAZVRSTANE CESTE

Prometni elaborati                                       30,000.00

Glavni projekt mosta i ceste Zatrep-Mel        170,000.00

Glavni projekt I. faze spoja Ulice Antona

Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića             50,000.00

Idejni projekt raskrižja Povile na D8              80,000.00

Idejni projekt ceste prema novom groblju i

parkirališta                                                  85,000.00

Projekt uređenja dijela Zagrebačke ulice        65,000.00

Novelacija idejnog projekta ceste

Ledenice-D8 i idejni projekt zatvorenog

sustava oborinske odvodnje                          200,000.00

Uređenje dijela Zagrebačke ulice                  1,000,000.00

Uređenje puta i rasvjete za održavanje

glazbenog festivala u Malom polju                250,000.00

 

Gradnja dijela ceste Ivanjska-Ž5064

(ugovor iz 2018. g.)                                     200,000.00

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad 12,620,000.00

Stručni nadzor izgradnje infrastrukture

Poslovne zone Zapad                                   240,000.00

 

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja

za infrastrukturu Poslovne zone Zapad          50,000.00

 

Sufinanciranje Vodovodu za uređenje cesta

 u Gornjem Zagonu (ugovor iz 2018. g.)        450,000.00

Uređenje dijela Ulice Bočak                         520,000.00

Sufinanciranje ŽUC-u gradnje rotora na Melu 100,000.00

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja    638,000.00

Otplata anuiteta Zatrep                                 99,000.00

Otplata anuiteta Podosap                              96,000.00

Otplata anuiteta Dugno Povile                      228,000.00

Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV          47,000.00

UKUPNO B 17,218,000.00

C) JAVNA RASVJETA

Proširenje javne rasvjete na području Grada   300,000.00

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja    60,000.00

Otplata anuiteta Zatrep                                 40,000.00

Otplata anuiteta Dugno Povile                      34,000.00

UKUPNO C                                               434,000.00

D) OBORINSKA ODVODNJA

Idejni projekt oborinske odvodnje Klenovica - Riva 65,000.00

Projektna dokumentacija oborinske odvodnje u dijelu Ulice Antona Mataije (ugovor iz 2018. g.)                               98,000.00

UKUPNO D                                               163,000.00

E) VODOOPSKRBA I SANITARNA ODVODNJA

Sufinanciranje odvodnje naselja Kalvarija (anuitet) 63,000.00

Sufinanciranje za gradnju odvodnje uz Ž5064 (anuitet) 164,000.00

Suifinanciranje Vodovodu za projektnu dokumentaciju vodifikacije Poslovne zone Kargač                                                 50,000.00

UKUPNO E                                               277,000.00

F) GROBLJA

Otplata anuiteta za gradnju mrtvačnice u Povilama (Ivanj d.o.o.) 83,000.00

Otplata anuiteta za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (Ivanj d.o.o.) 52,000.00

UKUPNO F                                               135,000.00

G) TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE

Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture 1,000,000.00

Trošak ovlaštenog nadzora                           60,000.00

Trošak Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja 20,000.00

Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture 100,000.00

Polaganje cijevi za izgradnju EKI                 50,000.00

Sufinanciranje projekta »e-županija«             20,000.00

Revizije glavnih projekata                            50,000.00

Snimak stanja dijela nerazvrstanih cesta

na području Grada Novi Vinodolski              100,000.00

 

Ostali troškovi komunalne infrastrukture

(priključci, suglasnosti, sitne intervencije)     100,000.00

 

Postupak ostvarivanja naknade na pravo

 puta od TK operatera (ugovor iz 2016. g.)     50,000.00

UKUPNO G                                               1,550,000.00

SVEUKUPNO A + B + C + D + E + F + G 20,777,000.00

H)TROŠKOVI GRADNJE IZ NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE
ZGRADE U PROSTORU

Snimak stanja dijela nerazvrstanih cesta

na području Grada Novi Vinodolski               50,000.00

UKUPNO H                                              50,000.00

I) DEPONIRANJE OTPADA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Završna sanacija odlagališta Duplja                         8,100,000.00

Stručni nadzor završne sanacije odlagališta Duplja 195,000.00

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja za

završnu sanaciju odlagališta Duplja                         50,000.00

Sufinaciranje Ivanj-u za nabavku razne komunalne opreme 100,000.00

Gradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad u PZ Zapad 5,000,000.00

Stručni nadzor gradnje reciklažnog dvorišta za komunalni

otpad u PZ Zapad                                                  150,000.00

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja za gradnju reciklažnog dvorišta za
komunalni otpad u PZ Zapad                                  30,000.00

UKUPNO I                                                          13,625,000.00

SVEUKUPNO A + B + C + D + E + F + G + H + I         34,729,000.00

Članak 4.

Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa,vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te naknade za pravo puta od TK operaterau ukupnom iznosu od6.076.000,00kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnim zaduženjima u iznosu od 1.604.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - G i I.

Planirani rashod iz članka 3., točke H ovog Programa financirat će se iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Završna sanacija deponija neopasnog otpada Dupljasufinancirat će se iz sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te djelomično iz proračuna Grada Crikvenice i Općine Vinodolske.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatim Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te sredstava KTD-a Vodovod Žrnovnica.

Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva zaštite okoliša.

Uređenje dijela Parka Ivana Mažžuranića sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Uređenje puta prema kapelici na Kalvariji sufinancirat će Primorsko-goranska županija.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2019. godinu..

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2019. godine.

KLASA:361-02/18-20/3

URBROJ: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski,27.studenog 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr