SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

50.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/ 14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 19. sjednici održanoj 27. studenog 2018. godine donijelo je

PROGRAM GOSPODARENJA PROSTOROM,
IMOVINOM I ZAŠTITE KULTURNE I SAKRALNE BAŠTINE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za izradu prostorno-planske dokumentacijesukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada NoviVinodolski, učinkovito gospodarenje gradskom imovinom, ulaganje u održavanja i uređenja plaža, odnosno upravljanje pomorskim dobrom, te ulaganje u zaštitu kulturne i sakralne baštine.

Članak 2.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 6.360.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Za V. fazu uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV očekuje se i sufinanciranje Ministarstva turizma u iznosu od 800.000,00 kn.

Za idejni i izvedbeni projekt oblikovanja postava muzeja očekuje se sufinanciranje Ministarstva kulture i Primorsko- goranske županije u iznosu od 180.000,00 kn

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na pet programskih cjelina sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

OPIS TROŠKA             PLAN (Kn)

A)IZRADA PROSTORNO-PLANSKE
DOKUMENTACIJE

UPU turističke zone Zagori II
(ugovor iz 2018. g.)                   240,000.00

Izrada prostorno-programske osnove za
izradu UPU naselja Klenovica 100,000.00

Izrada UPU naselja Klenovica 240,000.00

UKUPNO A 580,000.00

B) GOSPODARENJE IMOVINOM

Održavanje objekata u vlasništvu grada 500,000.00

Procjena vrijednosti nekretnina           150,000.00

Geodetske i katastarske usluge            95,000.00

Naknada vijeću za koncesijska odobrenja 15,000.00

Katastarske pristojbe                          10,000.00

Isplata naknada za zemljišta                150,000.00

Idejni projekt sportske dvorane na Bahalinu
(ugovor iz 2018. g.)                                      110,000.00

Glavni projekt sportske dvorane na Bahalinu    320,000.00

Izmjena projekta društvenog doma u Povilama 60,000.00

Projekt uređenja boćališta u Povilama             60,000.00

Uređenje unutrašnjosti kuće braće Mažuranić   600,000.00

Sufinanciranje izgradnje novog Doma zdravlja 350,000.00

UKUPNO B                                      2,420,000.00

C) ODRŽAVANJA I UREĐENJA PLAŽA

Održavanje plaže u Klenovici                       40,000.00

Održavanje plaže Crveni križ u N. Vinodolskom 70,000.00

Održavanje plaže u Povilama                        20,000.00

Uređenje plaže Plitka draga u Smokvici         100,000.00

Gradnja sanitarnog čvora na plaži Prva dražica 200,000.00

Nabava, postava i održavanje zaštitnih
barijera za plaže                                 100,000.00

V. faza uređenja plaže na Obali Petra
Krešimira IV                                     1,250,000.00

Uređenje dijela plaže iza lukobrana u
Klenovici                                          300,000.00

UKUPNO C                                      2,080,000.00

D)ULAGANJA U POMORSKO DOBRO I LUČKA
PODRUČJA

Sufinanciranje projekata lučke uprave 250,000.00

Održavanje pomorskog dobra              150,000.00

UKUPNO D                                      400,000.00

E) KULTURNA I SAKRALNA BAŠTINA

Održavanje sakralnih objekata            50,000.00

Sufinanciranje arheoloških istraživanja
utvrde Lopar                                      30,000.00

Idejni i glavni projekt uređenja Frankopanskog
kaštela (ugovor iz 2018. g.)                 300,000.00

Idejni i izvedbeni projekt oblikovanja
postava muzeja                                  300,000.00

Projekt i izrada spomenika žrtvama
NOB-a u groblju                                200,000.00

UKUPNO E 880,000.00

SVEUKUPNO A + B + C + D + E     6,360,000.00

Članak 4.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1.siječnja 2019.godine.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur.Broj: 2107/02-01-18-10

Novi Vinodolski, dana 27.11.2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr