SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

47.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. studenog 2018. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje potencijala djece za budući život te pružiti sigurno i sretno djetinjstvo za vrijeme boravka djeteta u vrtiću.

Članak 2.

Cilj Programa je osigurati institucionalne i vaninstitucionalne oblike predškolskog odgoja, pomoći zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci i dopuniti obiteljski odgoj. Aktivnostima u Programu osiguravaju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije. Također je cilj programa razvoj tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja, te doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života.

Također je cilj Programa postići uvjete za boravak i rad djece u predškolskom odgoju kako to propisuje Državni pedagoški standard kao i uvjeti HACCAP-a, a naročito u rokovima koji su zadani istima.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćene djece i dosegom u realizaciji pedagoškog standarda odnosno usklađenošću sa Državnim pedagoškim standardom u rokovima - broj djece po skupinama, broj odgajatelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja kao i materijalni uvjeti rada.

Učinci provođenja ovog Programa je obuhvat predškolske djece nekim od oblika predškolskog odgoja i obrazovanja, integracija djece s posebnim potrebama, djece romske nacionalne manjine u redovne skupine, prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima, sudjelovanje na izložbama i smotrama, napredovanje odgajatelja i stručnih suradnika i promicanje u položajna zvanja, stalna kontrola energetske i prehrambene vrijednosti, mikrobiološke ispravnosti hrane te higijenskih uvjeta Ustanove od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Članak 4.

Program sadrži slijedeće programske cjeline:

1. Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja,

2. Dodatni program predškolskog odgoja i obrazovanja,

3. Kapitalne investicije

Članak 5.

U 2020. godini kapitalna ulaganja planiraju se za namještaj vrtića i didaktičku opremu.

-oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000,00 kn

U 2021. godini kapitalna ulaganja planiraju se u opremu i namještaj vrtića.

-oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . . . . . 85.000,00,00 kn

Za realizaciju ovog Programa planirana su u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu sredstva u ukupnom iznosu od 3.773.400,00 kn. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

Program redovitog predškolskog odgoja provodi Dječji vrtić FIJOLICA kojeg je osnivač i vlasnik Grad Novi Vinodolski.

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM
ODGOJU I NAOBRAZBI 3.773.400,00

REDOVNI PROGRAM USTANOVE
PREDŠKOLSKOG ODGOJA 3.540.400,00

DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG
ODGOJA 68.000,00

IZRADA MAŠKARANIH KOSTIMA
I REKVIZITA 10.000,00

PROJEKT UFRI 15.000,00

DAROVI DJECI POVODOM DJEDA
BOŽIĆNJAKA 27.000,00

OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA 6.000,00

PODUZETNIČKI DANI 10.000,00

KAPITALNE NABAVKE U DJEČJEM
VRTIĆU 165.000,00

UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 20.000,00

PARLAFONI I VIDEONADZOR 30.000,00

DOPUNA DIDAKTIKE 45.000,00

NABAVA I UGRADNJA SPRAVA
ZA DJECU 20.000,00

PERILICA, SUŠILICA RUBLJA,
LJUŠTILICA 50.000,00

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur.Broj: 2107/02-01-18-3

Novi Vinodolski, dana 27.11.2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. studenog 2018. godine donijelo

PROGRAM OBRAZOVANJA
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2019.GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu je da se uz redovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje kroz provođenje dodatnih programa za razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima mladih.

Svrha Programa je i stipendiranje nadarenih učenika i studenata prema kriterijima utvrđenim općim aktima Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Cilj Programa je unapređivanje znanja učenika koji se ističu u određenim redovnim programima, odnosno potpora najuspješnijima i njihovo osposobljavanje za uključivanje u rad i život zajednice, te kroz godišnje dodjele stipendija nadarenim učenicima i studentima motiviranje učenika za postizanje što boljih rezultata tijekom njihova obrazovanja.

Cilj programa je također razvoj tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja, te doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se aktivnošću i brojem zahvaćene djece i dosegom u realizaciji pedagoškog standarda odnosno usklađenošću sa Državnim pedagoškim standardom u rokovima - brojem djece po razredima, brojem učitelja i stručnih suradnika i ostalog osoblja kao i materijalni uvjeti rada.

Učinci provođenja ovog Programa mjerljivi su obuhvatom školske djece, nekim od oblika školskog odgoja i obrazovanja, prezentacijama postignuća učeničkih radova, sudjelovanjima na učeničkim natjecanjima, izložbama i smotrama .

Članak 4.

Program se sastoji od tri programske cjeline sa podcjelinama:

1. Dodatni programi osnovno školskog obrazovanja,

2. Dodatni program srednje školskog obrazovanja,

3.Stipendiranje nadarenih učenika i studenata - pomoć učenicima i studentima,

Članak 5.

Za potrebe provođenja Programa obrazovanja u 2019. godini u proračunu Grada Novi Vinodolski potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 520.000,00 kn. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće opće poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

ODGOJ I OBRAZOVANJE

OŠ IVANA MAŽURANIĆA I SREDNJA
ŠKOLA 520.000,00

DODATNI PROG. OSNOVNO
ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 277.000,00

ASISTENT U NASTAVI 135.000,00

PRODUŽENI BORAVAK 65.000,00

IZBORNA NASTAVA I AKTIVNOSTI 15.000,00

NABAVKA KNJIGA ZA PRVAŠIĆE 20.000,00

POKLON PAKETI ZA LIKOVNI ODGOJ 6.000,00

ODJEL ZA GOVORNO-JEZIČNI
POREMEĆAJ 36.000,00

DODATNI PROGRAM SREDNJE
ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 3.000,00

IZBORNA NASTAVA I AKTIVNOSTI 3.000,00

POMOĆI UČENICIMA I STUDENATIMA 240.000,00

STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA
I STUDENTIMA 200.000,00

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA
UČENIKA GRABROVA I POVILE 40.000,00

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur.Broj: 2107/02-01-18-4

Novi Vinodolski, dana 27.11.2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. studenog 2018. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u kulturi Grada Novog Vinodolskog je omogućiti redovnu programsku aktivnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva.

Svrha muzejskog Programa je kontinuirano skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada, sistematizacija u zbirke, zaštita, dokumentiranje te prezentiranje u javnost.

Svrha knjižničnog Programa je zadovoljavanje kulturnih i rekreativnih potreba Grada, poticanje i širenje općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, informiranje, odlučivanje i demokratizacija društva.

Članak 2.

Cilj Programa je zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Novi Vinodolski i podizanje turističke ponude Grada, odnosno zadržavanje razine u skladu sa priljevom Proračuna.

Također je cilj Programa postići sve uvjete za njegovanje i razvoj, te unapređivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao i zadovoljenje svih kulturnih i umjetničkih potreba Grada, promicanje običajnih i tradicionalnih kulturnih i umjetničkih izražaja našeg područja te organiziranje svih kulturnih manifestacija koje kao poseban cilj

imaju iskazati i promicati kulturna dostignuća Grada , a sve u skladu sa Odlukom o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine 7/06).

Cilj muzejskog Programa je zaštita kulturnih dobara Grada Novog Vinodolskog i okolice te promidžba bogate sačuvane kulturne baštine, a ujedno i senzibiliziranje javnosti za očuvanje kulturnog bogatstva Grada uključivanjem u doniranje eksponata i donacije kao i sam rad i djelovanje Ustanove.

Cilj knjižničnog Programa je omogućavanje neposrednog pristupa svim vrstama znanja i obavijesti, a bez obzira na dob, spol, profesiju, društveni i drugi status.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se podizanjem kvalitete življenja u dijelu zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba građana Grada, a posebno zadovoljenje raznolikosti potreba Grada kao izrazito turističke destinacije. Također rezultati Programa mjerit će se brojem aktivnih članova udruga i ustanova u kulturi kao i posjećenošću organiziranih manifestacija.

Također se rezultati mjere u povećanju broja eksponata u Muzeju i spoznaji o postojanju kulturnih dobara u privatnom vlasništvu, odnosno povećanju knjižnične i neknjižnične građe, te brojem brojem korisnika iste ili posjećenošću Muzeja i galerije.

Učinci provođenja ovog programa su opći, a možda su mjerljivi kroz povećanje broja turista zbog poboljšanja standarda kulturno-umjetničkih programa u ponudi Grada, a što se tiče domicilnog stanovništa učinci se očituju u poboljšanju kvalitete uvjeta življenja.

Članak 4.

Program javnih potreba u kulturi sastoji se od tri programske cjeline sa podcjelinama i to:

1. Redovni program kulturne djelatnosti:

a) Redovna djelatnost Narodne čitaonice i knjižnice,

b) Redovna djelatnost Narodnog muzeja i galerije.

c) Redovna djelatnost Centra za kulturu.

2. Dodatni program kulture sa podcjelinama:

a) zabavno-kulturne manifestacije,

b) izdavačka djelatnost i potpore umjetnicima,

c) izdavanje Novljanskog lista

3. Kapitalna ulaganja

Članak 5.

Plan kapitalnih projekata za 2020. za potrebe Narodne čitaonice i knjižnice:

-Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-Računalna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-Knjige u knjižnicama.. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-Ulaganje u računalne programe. . . . . . . . 3.000,00 kn

-Multimedija.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2021. za potrebe Narodne čitaonice i knjižnice:

-Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-Računalna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-Knjige u knjižnicama. . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000,00 kn

-Ulaganje u računalne programe.. . . . . . . . 3.000,00 kn

-Multimedija.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2020. za potrebe Narodnom muzeju i galeriji:

-Uređenje galerije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 kn

-Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

-Otkup predmeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-Restauracija eksponata . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2021. za potrebe Narodnom muzeju i galeriji:

-Uređenje galerije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 kn

-Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

-Otkup predmeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-Restauracija eksponata . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Plan kapitalnih projekata za 2020. Centra za kulturu:

-Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

Plan kapitalnih projekata za 2021. Centra za kulturu:

-Uredska oprema i namještaj.. . . . . . . . . . 2.000,00 kn

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebno je osigurati 3.172.832,00 kn, a financirat će se iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

U realizaciji programa uključeni su djelatnici Narodne čitaonice i knjižnice, Narodnog muzeja i galerije, Centra za kulturu, brojni vanjski suradnici, te voditelji programskih aktivnosti udruga. Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

KULTURA, TEHNIČKA KULTURA,
ZNANOST I RELIGIJA 3.172.832,00

DODATNI PROGRAM U KULTURI 710.000,00

ZABAVNO KULTURNE MANIFESTACIJE 540.000,00

IZDAVAČKA DJELATNOST I POTPORE
UMJETNICIMA 138.000,00

IZDAVANJE NOVLJANSKOG LISTA 32.000,00

USTANOVE IZ KULTURE U VLASNIŠTVU
GRADA 2.462.832,00

NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA
NOVI VINODOLSKI
-JAVNE POTREBE U KULTURI 502.000,00

NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKI
-JAVNE POTREBE U KULTURI 559.832,00

CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVI VINODOLSKI

-JAVNE POTREBE U KULTURI 1.401.000,00

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur.Broj: 2107/02-01-18-5

Novi Vinodolski, dana 27.11.2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. studenog 2018. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
I TEHNIČKOJ
KULTURI GRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u sportu Grada Novi Vinodolski je osigurati djeci i mladima Grada Novi Vinodolski preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća i poticanje i promicanje sporta kao zdravog načina života. Također kao jedna od važnijih društvenih čimbenika predstavlja važnu odgojno obrazovnu djelatnost.

Članak 2.

Cilj Programa je omogućiti što većem broju djece bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom te nadzorom medicinskog osoblja kao i bavljenje sportom u natjecateljskom dijelu programa.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćene djece u programima i aktivnostima sportskih udruga kao i dosegom kvalitete i sportskih rezultata u realizaciji natjecateljskog dijela aktivnosti udruga. Rezultati ovog Programa mjere se kroz redovno provođenje sportske i zdravstvene kulture koja je dostupna svoj djeci kroz sportske udruge, te je na prvom mjestu odgojni rad s djecom, a ne prvenstveno sportski rezultati.

Učinci provođenja ovog Programa vrlo su opći, a neki su nemjerljivi kroz druženje i upoznavanje, senzibilizacija djece na društvene pojave i oblike, a oni koji imaju pokazatelje vidljivi su na nizu elemenata društvenih segmenata, a što je najvažnije zdravlje djece i mladih u fizičkom ili mentalnom smislu. Također učinci provođenja ovog programa se očituju u poboljšanju kvalitete uvjeta življenja, smanjenje svih vrsta ovisnosti, smanjenje nasilnog ponašanja kod mladih, poboljšanja verbalne komunikacije.

Članak 4.

Program javnih potreba u sportu sastoji se od tri programske cjeline sa podcjelinama:

1. Donacije športskim i rekreacijskim udrugama

2. Športske manifestacije:

-Kvarnerska rivijera

-Malonogometni turnir

-Fit4Novi

-Tour of Croatia

-športske manifestacije koje provode udruge

-ostale športske manifestacije

3. Športski objekti i druga ulaganja

-Održavanje športskih objekata i nabavka opreme

Članak 5.

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski u 2019. godini u Proračunu je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 1.262.000,00 kn. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

Za 2020. i 2021. godinu kapitalna ulaganja za svaku godinu - održavanje sportskih objekata i nabava opreme - 150.000,00 kn.

U realizaciju navedenog Programa uključeni su treneri sportskih udruga, liječnici, djelatnici klubova, suci i druge stručne osobe sportskih klubova. Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA
KULTURA 1.262.000,00

ŠPORT 1.260.000,00

DONACIJE ŠPORTSKIM I REKREACIJSKIM
UDRUGAMA 850.000,00

ŠPORTSKE MANIFESTACIJE 260.000,00

SPORTSKI OBJEKTI I DRUGA ULAGANJA 150.000,00

TEHNIČKA KULTURA 2.000,00

PRVI KORACI U PROMETU 2.000,00

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur.Broj: 2107/02-01-18-6

Novi Vinodolski, dana 27.11.2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. studenog 2018. godine donijelo

PROGRAM SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE
SKRBI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa je osigurati građanima Grada Novi Vinodolski socijalnu i zdravstvenu skrb koja je utvrđena i regulirana Zakonom, te standard socijalne i zdravstvene skrbi u većem opsegu od onog koji svojim programima osigurava država i županija.

Članak 2.

Cilj Programa socijalne i zdravstvene skrbi je osigurati pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabim, oboljelim, nemoćnim i invalidima, očuvanje zdravlja djece i odraslih i skrb za djecu s posebnim potrebama. Također cilj Programa je pomaganje ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima koji se uključuju u prevenciju.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćenih korisnika (samac ili članovi obitelji, dijete ili mlađa punoljetna osoba koja je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete s teškoćama u razvoju, trudnica, obitelj sa poremećenim odnosima, odrasla osoba sa invaliditetom, osoba neprihvatljivog ponašanja, beskućnik) u raznim vrstama socijalnih pomoći po programima ili kvalitetom i kvantitetom zdravstvenih programa kao i brojem uključe

nih korisnika. Također je rezultat ovog programa da se prepozna potreba za pružanje usluga korisniku radi sprečavanja ili nastanka stanja koje ugrožava zadovoljavanje njegovih osnovnih životnih potreba. Također je rezultat mjerljiv kroz broj djece i mladih koji nastavljaju školovanje (srednje i visoko obrazovanje) uz pomoć socijalnih stipendija i pokaznih karata, kao i pomoć djeci u školovanju (ili vrtić) sa poteškoćama u razvoju.

Učinci provođenja ovog Programa su stvaranje što manjeg broja ugroženih skupina društva pružanjem ili uklanjanjem trenutnog nastanka stanja ugroze po osnovne životne potrebe korisnika, a kroz razne programe socijalne i zdravstvene skrbi - direktne pomoći najugroženijim skupinama od nezaposlenih, obitelji s više članova, djeci i mladima učenicima i studentima kojima su potrebene socijalne stipendije, kao i razni zdravstveni programi.

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene skrbi sastoji se od:

1. Redovni program socijalne skrbi sa 2 potprograma

2. Dodatni programi socijalne skrbi sa 3 potprograma

3. Dodatni programi zdravstvene skrbi sa 2 potprograma

4. Pomoć u kući starijim osobama

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

Članak 5.

U 2019. godini će se Program zdravstva i socijalne skrbi provodit kroz slijedeće programske cijeline:

1. Redovni program socijalne skrbi čini:

a) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - je oblik socijalne skrbi koji obuhvaća podmirenje svih troškova vezanih za stanovanje (najam, voda, struja, komunalna naknada, odvoz smeća) čije kriterije je utvrdio Zakon o socijalnoj skrbi, a kao jedini obligatorni oblik socijalne skrbi jedinica lokalne samouprave iznad utvrđenog standarda države. Korisnici troškova stanovanja su korisnici zajamčene minimalne naknade putem Centra za socijalnu skrb Crikvenica.

b) Redovna djelatnost udruga civilnog društva

-ovdje se podrazumijeva financiranje redovnih aktivnosti i programa udruga, a u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH 26/15).

-financiranje GD Crvenog križa Novi Vinodolski, Ljetne škole ljudskih prava, te organiziranja Znanstvenih skupova.

2. Dodatni programi socijalne skrbi realiziraju se kroz skrb o djeci i mladima putem ostvarivanja prava na stipendiju socijalno ugroženim nadarenim učenicima i studentima čiji je broj korisnika za 2018./2019. godinu - 5 korisnika, plaćanja jednokratne novčane pomoći pri rođenju djeteta (novčana pomoć 5.000,00 kn), plaćanja troškova prehrane dojenčadi, boravka djece u DV Fijolica kao i plaćanje olakšica udjela roditelja, sufinaciranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola (plaćanje karte Autotransu do pune cijene karte) i marende za učenike Osnovne škole Ivana Mažuranića. Poseban program u Dodatnom programu je Sufinanciranje prijevoza svih redovnih studenata koji će se sufinancirati sa 25% u sistemu kupona ili povratnih karata, te sufinanciranje cijene roditelja i sufinaciranje u visini od 30% Grada u preostaloj cijeni roditelja za učenike srednjih škola. Također je uveden i zaseban program pomoć djeci s poteškoćama u razvoju kao i sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata po posebnom uvjetu.

Program se realizira i kroz skrb o obitelji davanjem novčane pomoći socijalno ugroženim dijelovima stanovništva, te donacije unesrećenim i obiteljima s teško oboljelim članovima, davanjem paketa hrane, plaćanjem pogrebnih troškova, smještajem u ustanove socijalne skrbi.

Dodatni program je i skrb o starijim osoba, u sklopu kojeg je predviđena pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te njihovim obiteljima, a pomoć se odobrava na prijedlog Udruga proizašlih iz Domovinskog rata. U sklopu programa skrbi o starijim osobama predviđene su i isplate božićnica za umirovljenike.

3. Dodatni programi zdravstvene skrbi

Kroz Dodatni program će se osigurati i ostvarivanje zdravstvene skrbi iznad utvrđenog standarda kroz financiranje zdravstvene knjižice djeteta, financiranje smještaja pedijatrice te sufinanciranje rada novljanske ambulante.

U realizaciju cjelokupnog Programa uključeni su nadležni Upravni odjel, članovi Socijalnog vijeća kao predstavnici Grada Novi Vinodolski, Centar za socijalnu skrb Crikvenica, GD Crvenog križa, te voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.

4. Pomoć u kući starijim osobama

U skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sklopit će se ugovor o izravnoj dodjeli sredstava s Udrugom za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, a radi provedbe programa pomoći u kući starijim osobama.

Članak 6.

Za potrebe provođenja Programa socijalne i zdravstvene skrbi Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu potrebno je osigurati porezne prihode u visini od 1.882.000,00 kn .

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB 1.882.000,00

REDOVNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 408.000,00

POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA
STANOVANJA 50.000,00

REDOVNU DJELATNOST
HUMANITARNIH UDRUGA 358.000,00

DODATNI PROGRAM SOCIJALNE
SKRBI 1.119.000,00

SKRB O DJECI I MLADIMA 577.000,00

SKRB O OBITELJI 212.000,00

SKRB O STARIJIM OSOBAMA 330.000,00

DODATNI PROGRAM ZDRAVSTVENE
SKRBI 35.000,00

ZDRAVSTVENA SKRB O DJECI 1.000,00

ZDRAVSTVENA SKRB IZNAD
UTVRĐENOG STANDARDA 34.000,00

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA 320.000,00

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur.Broj: 2107/02-01-18-7

Novi Vinodolski, dana 27.11.2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51250&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr