SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

13.

Na temelju članka 16. i 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 5. prosinca 2002. godine, donijelo je

PRORAČUN
Općine Matulji za 2003. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Matulji za 2003. godinu, sastoji se od:

>>>PRILOG na dnu dokumenta u PDF formatu

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Proračun Općine Matulji za 2003. god., stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-45

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

>>>PRILOG na dnu dokumenta u PDF formatu

14.

Temeljem stavka 4. članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i Statuta Općine Matulji, Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donijelo

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2003. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna općine Matulji za 2003. godinu, upravljanje prihodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela Proračuna.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i izdataka, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i Računa financiranja, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama.

U Računu prihoda i izdataka iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od namjenskih sredstava od prodanih stanova te viška prihoda iz prethodnih godina.

U računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova.

Članak 3.

Stvarna naplata Prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelja sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u planu bilance prihoda i izdataka Proračuna, niti preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna. Korisnici su obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga nadležnom tijelu Općinske uprave.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava ovisit će o visini i dinamici ostvarivanja prihoda, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za otplate zajmova te materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Općinsko poglavarstvo

Članak 8.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva tekuće rezerve Proračuna.

O korištenju tekuće proračunske rezerve odlučuje Načelnik.

Načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo općine Matulji o korištenju sredstava tekuće rezerve iz Proračuna.

Članak 9.

Ako tijekom godine dođe do zatnijeg odstupanja od planiranih iznosa izdataka Proračuna, njegovo usklađenje, odnosno prijedlog preraspodjele sredstava između korisnika dat će Poglavarstvo Općinskom vijeću na usvajanje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna.

Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev zaduženog člana Poglavarstva, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 10.

Poglavarstvo raspolaže slobodnim sredstvima na računu Proračuna u smislu oročavanja sredstava ili drugih oblika ulaganja, pod uvjetom da to ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Članak 11.

Prihodi koje ostvare tijela Općinske uprave, obavljanjem vlastite djelatnosti, sastavni su dio prihoda Proračuna.

Članak 12.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za 2003. godinu.

Članak 13.

Financijske obveze koje se ne podmire od 31. 12. 2002. godine podmirit će se u 2003. godini iz prenesnih sredstava ili iz sredstava tekuće godine.

Članak 14.

Poglavarstvo Općine Matulji obvezno je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za 2003. godinu po izvršenom obračunu za I. polugodište do 5. kolovoza 2003. godine, a za cijelu 2003. godinu do 30. travnja 2004. godine.

Članak 15.

Upravni odjsek ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitom i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana pritivno Zakonu ili Proračunu izvijestit će se Poglavarstvo i poduzet će se sve mjere da se tako utrošena sredstva nadoknade ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavci s koje su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-45

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.


15.

Na osnovi članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

PROGRAM
potreba u području njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za 2002./2003. godinu

Članak 1.

Programom potreba u području njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za 2002./2003. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Matulji, koji

Ponedjeljak,30.prosinca2002. Stranica2753—broj32

SLUŽBENENOVINE

se ostvaruju putem društveno organiziranog predškolskog odgoja.

DRUŠTVENO ORGANIZIRANI PREDŠKOLSKI ODGOJ

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa stanovnika Općine Mautlji, utvrđenih prilikom upisa djece u Dječji vrtić Matulji za školsku godinu 2002./2003. Dječji vrtić Matulji provodi organizarni predškolski odgoj ostvarivanjem sljedećih programa:

11-sati program (objekt Matulji)

1. jaslička skupina (mješovita) - 15 djece

2. jaslička skupina (mješovita) - 15 djece

3. jaslička skupina (mješovita) - 15 djece

1. skupina vrtića (mješovita) - 25 djece

2. skupina vrtića (mješovita) - 25 djece

3. skupina vrtića (mješovita) - 29 djece

4. skupina vrtića (mješovita) - 28 djece

5. skupina vrtića (mješovita) - 27 djece

5,5-satni program (objekt Matulji):

1. skupina vrtića (mješovita) - 25 djece

2. skupina vrtića (mješovita) - 22 djece

3. skupina vrtića (mješovita) - 20 djece

skupina za rano učenje talijanskog jezika
(3 - 6 god.) - 19 djece

skupina za rano učenje engleskog jezika
(3 - 6 god.) - 17 djece

Područni vrtići 5,5-satni program u objektima osnovnih škola:

1. Dječji vrtić Rukavac (mješovita skupina) - 22 djece

2. Dječji vrtić Jušići (mješovita skupina) - 21 djece

3. Dječji vrtić Brešca (mješovita skupina) - 24 djece

4. Dječji vrtić Brgud (mješovita skupina) - 11 djece

5. Dječji vrtić Zvoneća (mješovita skupina) - 8 djece

6. Dječji vrtić Mune (mješovita skupina) - 12 djece

7. Dječji vrtić Lipa - Rupa (mješovita skupina) - 12 djece

Ukupno u 11-satni program uključeno je 179 djece, a u 5,5 - satnom 213 djece, sveukupno 392 djece.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti Dječjeg vrtića ostvaruje ukupno 41 djelatnik zaposlen na neodređeno vrijeme i 3 djelatnika zaposlena na određeno vrijeme. Način ostvarivanja programa i njegova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrane, zdravstvene zaštite, broja djece u grupi).

Članak 4.

Za utvrđeni opseg djelatnosti sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Matulji i to za dio:

- plaće s obvezama za djelatnike, u visini od 1.927.100

-naknade za putne troškove i ostale naknade
po odluci osnivača u visini od 102.000

-materijalne troškove (osim hrane) vrtića i
nabavke didaktičkih sredstava u iznosu od 315.000

-tekuće i investicijsko odrzavanje objekata
i opreme 35.000.

Preostali dio sredstava od ukupnih troškova Dječjeg vrtića nadoknađuje se od refundacija Općina s čijeg područja djeca borave u vrtiću Matulji, te od dijela cijene roditelja namijenjene za režiju.

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece osiguravaju se učešćem roditelja u visini koja se mjesečno utvrđuje prema cijenama prehrambenih proizvoda, a prema programu u koje je dijete uključeno.

Članak 6.

U proračunu Općine osiguravaju se i sredstva za sufinanciranje troškova uključivanja djece s područja Općine Matulji u predškolske organizacije susjednih Općina.

Članak 7.

Dječji vrtić Matulji pored programa iz članka 2. organizira specijalizrane programe: glazbeni kutić, male tjelesne aktivnosti, likovnu radionicu, scensku igraonicu na čakavštini, tečaj engleskog jezika, tečaj talijanskog jezika, »Sunčica« - igraonicu za rast i razvoj ličnosti.

Članak 8.

Dječji vrtić može osim utvrđenih programa iz članka 2. i 7. organizirati dodatne programe kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi djece i roditelja.

Potrebna sredstva za ostvarivanje dodatnih programa u cijelosti osiguravaju korisnici programa.

Članak 9.

Upravni Odsjek za samoupravu i upravu obavlja raspored sredstava nosiocima programa na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Matulji.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-36

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.


16.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002., donosi

PROGRAM
javnih potreba u području obrazovanja u Općini
Matulji za 2003. godinu

I.

Temeljem dostavljenih zahtjeva osnovnih škola »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji i »Drago Gervais« Brešca za financiranje programa iz djelatnosti osnovnog obrazovanja predlaže se odobrenje financiranja sljedećih aktivnosti.

OŠ »Dr. Andrija Mohorovičić«

1.SUBVENCIONIRANJE PRODUŽENOG
BORAVKA 25.000,00 kn

2. ŠKOLSKI PROGRAMI 32.000,00 kn

3. ODRŽAVANJE OPREME 27.000,00 kn

UKUPNO: 84.000,00 kn

OŠ »Drago Gervais« Brešca

1. ČUVANJE DJECE 14.400,00 kn

2. ŠKOLSKI PROGRAMI 37.600,00 kn

3. ODRŽAVANJE OPREME 32.000,00 kn

UKUPNO: 84.000,00 kn

II.

IZDACI ZA DODATNE PROGRAME OSNOVNOG, SREDNJEG I VIŠEG ŠKOLSTVA

-STUDENTI »KLUBA 4+« - AUTOBUSNE
KARTE

-NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM
UČENICIMA OSNOVNIH I
SREDNJIH ŠKOLA 33.000,00 kn

III.

STIPENDIJE NAJBOLJIM
STUDENTIMA 39.000,00 kn


SVEUKUPNO: 240.000,00 kn


Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-35

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.


17.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Matulji
za 2003. godinu

1.KNJIŽNICA »V. C. EMIN« OPATIJA
- OGRANAK MATULJI 147.000,00 kn

a) redovna djelatnost - plaće i naknade 115.000,00

b) materijalni troškovi 17.000,00

c) nabavka novih knjiga 15.000,00

2.KULTURNA I UMJETNIČKA
DRUŠTVA 46.000,00 kn

a) KUD »Učka« Matulji 17.500,00

b) folklorna skupina »Žejane« 8.000,00

c) klapa »Zvonejski kanturi« 11.500,00

d) KUD »Danica« Pasjak 5.000,00

e) glazbena društva 4.000,00

3. IZDACI ZA KARNEVAL 105.000,00 kn

a) redovna djelatnost 32.000,00

b) dječja smotra 11.000,00

c) zvončarska smotra 55.000,00

d) izložbe, promocije, programi 7.000,00

4. IZDAVAČKA DJELATNOST 13.000,00 kn

a) sufinanciranje knjige 2.000,00

b) sufinanciranje knjige 2.000,00

c) sufinanciranje knjige 2.000,00

d) sufinanciranja izložbi umjetnika 2.000,00

e) rezerva za sufinanciranja 2.000,00

f) »Slikarsko - fotografski mjesec« 1.500,00

g) »Mesec od libri« 1.500,00

5. MANIFESTACIJE I PRIREDBE 49.000,00 kn

a) Božićni program 8.500,00

b) Dječje predstave 5.500,00

c) Kulturni programi po mjestima 20.000,00

d) komemoracija »Lipa pamti« 5.500,00

e) međunarodna razmjena - uzvratni posjeti 9.500,00

6. LJETNE PRIREDBE 30.000,00 kn

a) »Tramontana će vas ofriškat« 30.000,00

7. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 20.000,00 kn

a)arheološka istraživanja na Gradini
- Pasjak 20.000,00


UKUPNO: 410.000,00 kn


Klasa: 400-08/02-01-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-34

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.


18.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2003. godinu

Članak 1.

Programom Socijalne skrbi, osigurava se zaštita i pomaganje osoba koje su ugrožene, nemoćne ili druge osobe koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Članak 2.

Cilj Programa socijalne skrbi je podizanje općeg životnog standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih sredstava za život i pružanje usluga pojedincima koji se uslijed društvenih ili prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju potrebe za društvenom pomoći.

Članak 3.

Socijalna zaštita sadržana je u ustavnim načelima i drugim dokumentima donesenim pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi dana 10. 5. 1993. god.

Članak 4.

Socijalni Program za tekuću godinu sadrži:

1. pomoć socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama (paketi hrane, smještaj u vrtić, socijalnu ustanovu, ogrjev, lijekovi, podmirenje stanovanja, troškovi vode el. energije...),

2. prijevoz djece s teškoćama u razvoju,

3. besplatne marende za učenike osnovnih škola,

4. besplatne autobusne karte za DDK, učenike srednjih škola, socijalno ugrožene i nemoćne,

5. subvenciju programa Gradskog društva crvenog križa Opatija - Aktiva Matulji,

6. pomoći udrugama,

7. razno.

Članak 5.

Socijalnu skrb Općina Matulji pruža preko Socijalnog vijeća koje djeluje pri Poglavarstvu Općine Matulji.

Članak 6.

Socijalno vijeće djeluje i pruža socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava, oblici, uvjeti i način ostvarivanja socijalne skrbi.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-37

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.


19.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu Općine Matulji
za 2003. godinu

Članak 1.

Program resora zdravstva osigurava jedinstvo preventivne i terapijske medicine te koordinaciju svih sektora organizacije zaštite zdravlja.

Članak 2.

Resor zdravstva funkcionira na osnovi zakonskih propisa koji određuju financije, tipove i karakter zdravstvene zaštite na području Općine Matulji.

Članak 3.

Program obuhvaća:

1. Dezinfekciju, deratizaciju, dezinsekciju,

2. Higijeničarske usluge,

3. Održavanje područnih ambulanata - Mune i Šapjane,

4. Održavanje prve pomoći u sklopu Doma zdravlja Opatija,

5. Preventivni programi (mlijeko za dojenčad do 4 mjeseca života djeteta, cijepiva, suzbijanje droga, edukativna predavanja za pučanstvo...)

6. Projekt zdrava općina - zdravi grad,

7. Razno.

Članak 4.

Mjere zdravstvene zaštite iz članka 3. od posebnog su značaja za Općinu Matulji pa se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Matulji.

Članak 5.

Kriterije za dodjelu sredstava iz članka 4. odredit će Poglavarstvo Općine Matulji.

Članak 6.

Program dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije predstavlja minimum potrebnih mjera obvezatne preventive na području cijele Primorsko-goranske županije, ali će zavisno o posebnostima i potrebama pojedinih lokalnih uprava iste na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo moći donijeti svoje proširene programe koji bi odgovarali tim posebnostima, odnosno potrebama. Obvezatni program objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 19/96 i broj 6/98.

Članak 7.

Higijeničarske usluge obavljaju se u skladu sa važećim Odlukama o komunalnom redu i držanju kućnih ljubimaca na području Općine Matulji.

Članak 8.

Područne ambulante Mune i Šapjane nalaze se na rubnim područjima naše Općine te nemaju dovoljan broj ljudi kako bi sklopile Ugovor sa HZZO-om. Stav Općine Matulji da se ambulante ne bi smjele ugasiti što je regulirano Ugovorom s najbližom ambulantom.

Članak 9.

Osnovom odredbi čl. 48. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 1/97 - pročišćeni tekst) i osnovom dogovora o zadržavanju postojećeg standarda u pružanju hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja Opatija udio Općine Matulji u sufinanciranju iste bit će sukladan mogućnostima, potrebama i postojanju prve pomoći u ovakvom obliku na području Općine Matulji.

Članak 10.

Preventivni program sastoji se od teorije i prakse sprečavanja bolesti, te pronalaženja, suzbijanja i podizanja otpornosti kako pojedinca tako i zajednice u cjelini.

Članak 11.

Svjetski projekt »Zdravi grad« temelji se na povelji Svjetske zdravstvene organizacije iz Ottawe, o unapređenju zdravlja usvojenoj 1986. god. Ovaj Projekt afirmira holistički pristup zdravlju ukazujući na međuzavisnost fizičke, duševne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja.

Projekt polazi od pretpostavke da se zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u istom mjestu. Ovi temeljni ciljevi projekta zahtijevaju stvaranje klime koja podržava promjene, stalno traganje za novim idejama i inovativnim metodama, te podržavanja onih koji s uspjehom uvode nove pristupe i nove programe.

Članak 12.

Primjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Članak 13.

Danom primjene ovog Programa prestaje vrijediti Program objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 25/00.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-01-37

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v. r.


20.

FINANCIJSKI PLAN
resora zdravstva i socijalne skrbi Općine Matulji
za 2003. godinu

1. ZDRAVSTVO

1.1. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija 25.000,00

1.2. Higijeničarske usluge 25.000,00

1.3. Područne ambulante (Mune i Šapjane) 30.000,00

1.4.Dom zdravlja Opatija
- sufinanciranje prve pomoći 70.000,00

1.5.Preventivni programi
(mlijeko za dojenčad, cjepiva,
edukativna predavanja, suzbijanje
droge...) 100.000,00


UKUPNO: 250.000,00

2. SOCIJALNA SKRB

2.1.Pomoć udrugama 30.000,00

2.2.Subvencija Crvenog križa Opatija
- Aktiv Matulji 40.000,00

2.3.Prijevoz djece s teškoćama u razvoju
(ukupno 12) 100.000,00

2.4.Pomoć socijalno ugroženima, nemoćnima
i drugim osobama (paketi hrane, smještaj
u vrtić, soc. ustanovu, ogrjev, lijekovi,
podmirenje troškova stanovanja, vode,
el. energije...) 130.000,00

2.5.Besplatne marende osnovnih škola 50.000,00

2.6.Besplatne autobusne karte za učenike
socijalno ugrožene, nemoćne... 150.000,00


UKUPNO: 500.000,00

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-37

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.


21.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
za 2003. godinu

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU:

AKTIVNOST DJECE

ŠKOLSKOG UZRASTA 12.000,00

zimovanje školske djece 12.000,00

NEPROFITNE ORGANIZACIJE,

ŠSK, 225.000,00

školski sportski klubovi

ŠSK Matulji 100.000,00

ŠSK Brešca 20.000,00

troškovi takmičenja ŠSK 15.000,00

sportski klubovi, redovan rad

(kadeti, juniori) 55.000,00

troškovi takmičenja sportskih

klubova (članarine kotizacije) 35.000,00

PROSTORNI UVJETI ZA RAD 60.000,00

materijalni troškovi održavanja

(Hangar, Jušići, Jurdani) 15.000,00

nabavka opreme 10.000,00

osiguranje prostornih uvjeta za rad,

najam objekata, i sl. 35.000,00

MANIFESTACIJE, PRIREDBE,

TURNIRI 35.000,00

turniri 20.000,00

pokroviteljstva, ostalo 15.000,00

SAVEZ SPORTOVA 23.000,00

nagrade sportašima 3.000,00

ljetni sportski kamp 20.000,00

1. SVEUKUPNO 355.000,00 kuna

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI:

INFORMATIKA, TEHNIČKA

KULTURA 30.000,00

informatičke radionice

MATULJI 9.000,00

BREŠCA 9.000,00

nabavka informatičke opreme

i održavanje 12.000,00

TEHNIČKA KULTURA 5.000,00

2. SVEUKUPNO 35.000,00 kuna

UKUPNO SPORT I TEHNIČKA

KULTURA: 390.000,00 kuna

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04/02-41

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.


22.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji, Općinsko socijalno vijeće Općine Matulji je na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donijelo

PROGRAM
dodjele sredstava za poticaj gospodarstva na području Općine Matulji za 2003. godinu

Sukladno Proračunu za 2003. godinu za resor gospodarstva je predviđeno u stavci POTPORA GOSPODARSTVU 200.000,00 kn.

Programi koji će se sufinancirati sa dodijeljenim sredstvima:

a) REVITALIZACIJA STARIH I PODIZANJE NOVIH VOĆNJAKA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI SA MOGUĆNOSTIMA ODRŽIVOG RAZVITKA I RAZVOJA PRIHODI BLISKOG TURIZMA

50.000,00 kn

Projekt se nastavlja provoditi i u 2003. g. u suradnji sa gosp. Franc Kotar, dipl. ing. agr. Cilj projekta je i dalje omasovljavanje broja voćnjaka na području Općine sa osnivanjem obiteljskih voćnjaka.

b) SUFINANCIRANJE U NABAVI VOĆKI ZA 2002. GODINU

10.000,00 kn

U sklopu programa razvitka i revitalizacije proizvodnje hrane na području Primorsko-goranske županije, a u suradnji sa Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu Stara Sušica i ove godine bi se sufinancirala nabava sadnog materijala.

c) PROJEKT OČUVANJA AUTOHTONIH SORTI

45.000,00 kn

Cilj programa je očuvanje autohtonih sorti bilja na području općine Matulji, te pripreme istih za gospodarsku valorizaciju.

Prvi projekt bi bio Projekt Jarbola koji bi se provodi u suradnji sa Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Cilj projekta je identifikacija bijele i crne sorte Jarbole, minivinifikacija i utvrđivanje karakteristika od vina i podizanje matičnog nasada u svrhu dugoročnog očuvanja sorte Zvonećanske Jarbole.

d) PROGRAM UNAPREĐENJA KOZARSTVA

5.000,00 kn

Program se provodi u suradnji sa Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu Stara Sušica sa ciljem pojavljivanja mini sirana u obiteljskim domaćinstvima.

e) SUFINANCIRANJE CENTRA ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU

10.000,00 kn

f) RAZVOJ KRAŠKIH TERENA U TURISTIČKE PROGRAME

10.000,00 kn

U suradnji sa Speleološkom udrugom Estavela iz Kastva bi se istražila Spilja u Permanima, te pripremila mogućnost iskorištenja iste u turističke svrhe.

g) OSTALE POTPORE ZA GOSPODARSTVO

70.000,00 kn

- Promidžba radnih zona u općini Matulji, te savjetodavne potpore ulagačima u radne zone.

- Organiziranje proizvodnih dana Općine Matulji u suradnji sa Regionalnom veletržnicom Rijeka Matulji, gdje bi se omogućilo proizvođačima hrane mogućnost plasmana svojih proizovda.

- Animirati, poticati i ukazivati mještanima mogućnost proizvodnje hrane na područjima stanovanja.

- Informatizacija resora gospodarstva Općine Matulji.

- Sudjelovanje u županijskim programima razvoja gospodarstva.

- Pripreme za ostale programe razvoja poduzetništva, turizma i poljoprivrede u Općini Matulji.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-39

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.


23.

Na temelju članka 1. i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 30/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekta
i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu

OPĆE ODREDBE

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, kao i izvori i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2003. god.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ prihodi od komunalne naknade2.350.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji

komunalnih objekata3.850.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 2.903.900,00 kn

d/ kreditna sredstva 3.143.000,00 kn

e/ dotacija države i županije1.550.000,00 kn


UKUPNO: 13.796.900,00 kn

3. Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za sljedeće namjene:

A/ Održavanje komunalne

infrastrukture3.057.000,00 kn

a/ prihodi od komunalne naknade2.350.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 707.000,00 kn

B/ Građenje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture9.550.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji

kom. objekata3.850.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 1.007.000,00 kn

d/ kreditna sredstva 3.143.000,00 kn

e/ dotacija države i PGŽ 1.550.000,00 kn

C/ Program održavanja stambenog

i poslovnog prostora 310.000,00 kn

a/ sredstva Proračuna 310.000,00 kn

D/ Otplata zajmova 879.900,00 kn

a/ sredstva Proračuna 879.900,00 kn


UKUPNO: 13.796.900,00 kn

A. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Matulji čine:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja i spomen obilježja,

6. Javna rasvjeta

7. Ostalo.

A. 1. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA 80.000,00 kn

Potrebno je riješiti prihvat atmosferskih voda u naseljima Božinići (35.000 kn), Pasjak (30.000 kn) i Lipa (7.000 kn). Ostatak od 8.000 kn predviđen je za održavanje postojećeg sistema odvodnje, te za čišćenje kanala i šahti na dijelu državnih, županijskih i lokalnih prometnica gdje postoji oborinska kanalizacija.

A. 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

JAVNIH POVRŠINA 230.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u centru Matulja, te ulice do želj. stanice Matulji, a planirani iznos je 90.000 kn.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Planirani iznos je 15.000 kn.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima, u skladu sa mogućnostima. Predviđena je sanacija divljih deponija u Munama, Žejanama i Mučićima, a predviđa se utrošiti 45.000 kn.

Akcija odvoza krupnog otpada - jednom godišnje, program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava iako bi akciju, barem na nekim područjima trebalo nastaviti kroz čitavu godinu. Planiran je iznos od 70.000 kn.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Predviđen je iznos od 10.000 kn.

A. 3. ODRŽAVANJE JAVNIH

POVRŠINA 407.000,00 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

110.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2002. godini. Prema godišnjem ugovoru, troškovi održavanja iznose 88.000 kn.

Predviđeno je i uređenje novih površina na groblju Matulji i kod uređenja ulaza u radne zone, za što je planirano utrošiti 22.000 kn.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 20.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
20.000,00 kn

Zbog nedostatka financijskih sredstava predviđeno je tek uređenje prilaza u okućnicu doma »Hangar« (15.000 kn), te uređenje ograde uz trotoar u Jušićima (5.000 kn).

A.3.4. DEKORACIJA 60.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija za vrijeme karnevala i lokalnih blagdana po mjesnim područjima, sve na nivou 2002. godine.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG SATA 2.000,00 kn

Planira se održavanje javnog sata na zgradi Općine.

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI

40.000,00 kn

Planira se djelomično uređenje studenca u Munama (20.000 kn), te dopuna prihvata vode u cisternu Žejane (20.000 kn), obzirom da isto nije realizirano u 2002. god.

A.3.7. NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA

25.000,00 kn

Planira se dobava i postava novih košarica za smeće (5.000 kn), kao i popravak i održavanje parkovnih klupa (15.000 kn), te oglasnih tabli (5.000 kn).

A.3.8. UREĐENJE IGRALIŠTA 120.000,00 kn

Predviđa se nastavak radova na uređenju igrališta u Munama, Lipi, Šapjanama, Jušićima, kao i djelomično uređenje ograde na igralištu u Brešcima i potpornog zida na igralištu u Pasjaku.

Za igralište u Brgudu, predviđena su inicijativna sredstva - priprema za otkup zemljišta.

Planiran je također iznos od 20.000,00 za uređenje dječjeg igrališta Matulji.

Predviđena je sljedeća raspodjela sredstava:

- igralište Brešca 15.000 kn

- igralište Jušići 30.000 kn

- igralište Lipa 10.000 kn

- igralište Mune 15.000 kn

- igralište Pasjak 10.000 kn

- igralište Šapjane 10.000 kn

- igralište Brgud 10.000 kn

- dječje igralište Matulji 20.000 kn

A.3.9. HITNE INTERVENCIJE 10.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A. 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.410.000,00 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA1.100.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2003. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba. Za isto je planirano 1.000.000 kn.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima, u iznosu od 100.000 kn.

A.4.2. ZIMSKA SLUŽBA 40.000,00 kn

U ovoj stavci planirana su sredstva za razvoz rizle i soli na nerazvrstane ceste kao i rad traktorista (pluženje snjega) na gornjem području Općine.

A.4.3. HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA50.000,00 kn

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršit će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

A.4.4. ODRŽAVANJE BUS. STANICA I UGIBALIŠTA40.000,00 kn

U 2003. god. planira se postava BUS čekaonice u Brešcima (30.000 kn), kao i čišćenje i održavanje postojećih BUS čekaonica (10.000 kn).

A.4.5 . HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA

20.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

A.4.6. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

160.000,00 kn

U 2003. god. planira se asfaltiranje sljedećih cesta:

1) prilazna cesta za naselje Ivanići100.000,00 kn

2) cesta Črnčići (habajući sloj) 60.000,00 kn

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA50.000,00 kn

A.5.1. UREĐENJE GROBLJA 20.000,00 kn

Predviđeno je uređenje groblja Mune - Žejane, prema zahtjevu MO.

A.5.2. REDOVNO ODRŽAVANJE I UREĐENJE SPOMENIKA30.000,00 kn

Tijekom 2003. god. planira se čišćenje i uređenje spomenika palima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih (10.000 kn). Također je predviđeno uređenje spomenika na raskrsnici u Mihotićima (20.000 kn).

A. 6. JAVNA RASVJETA 880.000,00 kn

6.1. JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je utrošak od680.000,00 kn

6.2. JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je utrošak od 200.000,00 kn


A/ SVEUKUPNO: 3.057.000,00 kn

B/ PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2002. GOD.

B.1. VODOOPSKRBA - IZGRADNJA I PROJEKTIRANJE1.964.000,00 kn

- izgradnja Šmogori - Orljak 1.800.000,00 kn

-projektna dokumentacija za područje
Zvoneća-Permani 164.000,00 kn

B.2.KANALIZACIJA LIBURNIJSKE
RIVIJERE156.000,00 kn

B.3.IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U RADNIM
ZONAMA 5.770.000,00 kn

B.3.1.Denivelirano raskrižje
(RZ-1, RZ-2) 2.300.000,00 kn

B.3.2.Raskrsnica Mučići (RZ-9, RZ-10) 1.600.000,00 kn
(Zemljište 100.000,00 kn)

B.3.3.Raskrsnica Trtni, »TIBO« 1.000.000,00 kn

B.3.4.Ceste u RZ-1, RZ-2, 740.000,00 kn
(Zemljište 440.000 kn)

B.3.5.Cesta Luskino 130.000,00 kn

B.4.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA
JUŠIĆI 420.000,00 kn
(Zemljište 120.000 kn)

B.5.IZGRADNJA NOGOSTUPA
KASTAVSKA I KVARNERSKA
CESTA80.000,00 kn
(Zemljište 35.000 kn)

B.6.PROŠIRENJE GROBLJA
MATULJI450.000,00 kn

B.7.PROŠIRENJE GROBLJA
RUKAVAC (zemljište) 200.000,00 kn

B.8.IZGRADNJA GROBLJA U RUPI
(projektna dokumentacija) 110.000,00 kn

B.9.JR PROŠIRENJE
- INTERPOLACIJE 350.000,00 kn
- DENIVELIRANO RASKRIŽJE 220.000,00 kn
- ŠKOLA RUPA 50.000,00 kn
- RUKAVAC - PODVOŽNJAK 30.000,00 kn
- BREGI - FRLIĆI - BRNČIĆI 25.000,00 kn
- PERASOVO 25.000,00 kn

Radovi će se izvesti u varijanti ekološke javne rasvjete.

B.10.INICIJALNA SREDSTVA ZA
IZGRADNJU SPOMENIKA
POGINULIM BRANITELJIMA
DOMOVINSKOG RATA
1991.-1995. 50.000,00 kn


B/ UKUPNO: 9.550.000,00 kn

C. PROGRAM ODRŽAVANJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA

C.1.IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
STAMBENIH ZGRADA 30.000,00 kn

C.2.IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA150.000,00 kn

C.3.OSTALI FINANCIJSKI IZDACI
POSLOVNOG PROSTORA40.000,00 kn

C.4.INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA90.000,00 kn


C/ UKUPNO: 310.000,00 kn

D. IZDACI ZA OTPLATU KREDITA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 879.900,00 kn

- otplata58.550,00 kn

- kamate794.770,00 kn

- troškovi 26.580,00 kn


SVEUKUPNO /A + B + C + D/ 13.796.900,00 kn


Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04/02-01-42

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Matulji

Klaudio Jelenić, v. r.


24.

Na temelju članka 20. i članka 90. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

ODLUKU
o potpisivanju povelje o prijateljstvu

I.

Općina Matulji i Općina Brda iz Republike Slovenije potpisat će Povelju o prijateljstvu kojom će preuzeti obvezu promicanja suradnje i povezivanja na gospodarskom, kulturnom, turističkom i sportskom planu, a u cilju razvijanja i unapređenja međusobnih prijateljskih odnosa.

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Matulji RADIVOJ MARMILIĆ da potpiše Povelju o prijateljstvu.

Klasa: 612-01/02-01/17

Ur. broj: 2156-04/02-01/02

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.

Proračun Općine Matulji za 2003. godinu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr