SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA VRBNIK
3B2 HTML

7.

Na osnovi odredbe članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 31/02 i 100/04), po pribavljenoj Suglasnosti na Detaljni plan uređenja i na prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Vrani, klasa: 350-02/05-04/00089; ur. broj: 531-06- 05-2 LMH od 17. lipnja 2005. godine, Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« broj 6/ 98) te članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01 i 29/01), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 2. sjednici od 28. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja Vrani, Vrbnik

Članak 1.

Ovom se Odlukom mijenja Odluka o DPU Vrani (Klasa: 350-02/99-01/09 objavljena u SN PGŽ br. 19/1999 kao i dopuna te odluke objavljena u »Službenim novinama« broj 1/ 2003) i donosi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Vrani, Vrbnik.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat (br. 003-1/2005) izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Vrani, Vrbnik sa tekstualnim prilozima i kartografskim prikazima.

A: TEKSTUALNI DIO

1. UVOD

2. PODRUČJE OBUHVATA PLANA

2.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu plana Obilježja ambijentalnih vrijednosti

2.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

3. POKAZATELJI I OBVEZE IZ DOKUMENATA

PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA

3.1. Organizacija i namjena prostora

3.2. Infrastruktura i promet

3.3. Smjernice za izradu uvjeta gradnje

4. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

4.1. Koncepcija i prostorna organizacija

4.1.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

Zaštita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

4.2. Detaljna namjena površina

4.3. Detaljni program izgradnje i uređenja prostora

4.3.1. Uvjeti i način gradnje

4.3.2. Uvjeti korištenja površina i građevina

4.3.3. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

4.4. Kvantificirani pokazatelji

4.4.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

4.5. Rješenje prometa

4.6. Rješenje komunalne infrastrukture

4.6.1. Vodoopskrba

4.6.2. Odvodnja otpadnih voda

4.6.3. Elektroopskrba

4.6.4. DTK instalacija

5. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

5.1. Način korištenja prostora

5.1.1. Mjere provedbe plana

5.2. Granica područja obuhvata

5.3. Detaljna namjena površina - opći uvjeti uređenja i korištenja površina

5.3.1. Namjena građevina

5.3.2. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost, i gustoća naseljenosti)

5.3.3. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

5.4. Uvjeti gradnje

- Oblik i veličina građevinske parcele

-Površina za razvijanje tlocrta građevine
smještaj građevine na građevnoj čestici

- Maksimalna i minimalna izgrađenost parcele

- Građevinska linija

- Najveća dozvoljena visina i katnost

- Uvjeti oblikovanja građevine

- Uvjeti za izgradnju krovova i ograda

- Uvjeti za uređenje okoliša i oblikovanje površina

- Uvjeti za smještaj vozila

- Mjere zaštite okoliša, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

- Posebni uvjeti građenja

5.4.1. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

5.4.1.1. Uvjeti gradnje i opremanja cestovne i ulične mreže

5.4.1.2. Uvjeti gradnje i opremanja telekomunikacijske mreže

5.4.1.3. Uvjeti gradnje i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta.

B. GRAFIČKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1.GRANICA PODRUČJA ZA KOJE
SE PLAN DONOSI 1:1000

4. UVJETI GRADNJE 1:1000

7. PLAN PARCELACIJE 1:1000

KOPIJA KATASTRA - POSTOJEĆE

STANJE 1:1000

- Ovaj Plan izrađen je na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Vrbnik o izradi Detaljnog plana uređenja VRANI, odnosno Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 6/98) te Odluke istog vijeća o izradi izmjene i dopune postojećeg DPU područja Vrani.

Prilikom postavljanja programske osnove, koncepcije i temeljne organizacije prostora korišteni su sljedeći materijali i planovi:

- Prostorni plan bivše Općine Krk (»Službene novine« broj 31/78)

- Revizije I. (»Službene novine« broj 16/88)

- Revizija II. (»Službene novine« broj 4/93)

- Vjerodostojno tumačenje pojedinih članaka Odluke o

Detaljnom planu uređenja Vrani u Vrbniku

(novoformirane z.č. 5431/16, 17, 18, 19, 20 od z.č. 5431/1 K.o. Vrbnik u obuhvatu DPU Vrani u Općini Vrbnik) (»Službene novine« broj 8/2004 od 9. ožujka 2004.)

- Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja Vrani obuhvaća istočni dio istoimene zone naselja Vrbnik.

Ovom izmjenom i dopunom plana proširuju se granice DPU Vrani radi potrebe prilagodbe prilaznih prometnica (sa zapadne i istočne strane zone obuhvata plana) na mjestima označenim na kartografskom (grafičkom) prikazu br. 1.

Područje obuhvata veže se na novoplaniranu prilaznu prometnicu koja ide po rubu građevinske zone naselja Vrbnik.

Na ovu prometnicu priključuje se prometnica koja ide po zapadnom rubu granice obuhvata i spaja se na postojeću prometnicu naselja Vrbnik sjeverno od planiranog obuhvata. Ova prometnica spaja se na nedovršenu - grubo planiranu - prometnicu naselja Vrbnik na jugozapadnom kutu obuhvata plana.

Ova prometnica tangira i siječe sljedeće katastarske čestice:

978, 931/1, 932, 922, 921, 919, 918, 913, te čestice 919/1, 933, 978, 979, 920/2, 934/1, 1030/2, 1031/2, 5431/1, 5431/13, 5431/15, 16, 5413/23, 24, 25, 5431/28 K.o.Vrbnik. Sa istočne strane granica obuhvata plana ide po rubu postojeće prilazne ceste naselju Vrbnik (k.č. 9718 K.o. Vrbnik) i po istočnom rubu bankine (širine 70 cm) novoplanirane prometnice koja ide po proširenoj trasi postojećeg poljskog puta i priključuje se na navedenu postojeću prilaznu cestu.

Ova prometnica tangira i sječe sljedeće katastarske čestice:

9718, 913/1, 915, 971, 5431/1, 5431/13, 5431/17, 18, 19, 20, 5431/21, 22 K.o.Vrbnik.

Granica obuhvata plana ucrtana je u kartografskom (grafičkom) prikazu plana br. 1., a posebno su markirana proširenja granice obuhvata postojećeg DPU Vrani.

- Novom granicom obuhvata plana obuhvaćeno je ukupno 1,3821 ha.

Članak 2.

Članak 2 se mijenja i glasi:

Odredbama za provođenje plana utvrđuju se kriteriji i način realizacije postavki i odredbi Plana u svemu prema tekstualnim i grafičkim (kartografski prilozi) prilozima Plana.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE:

1. Način korištenja prostora

2. Granice područja obuhvata

3. Detaljna namjena površina

4. Uvjeti gradnje

1. Način korištenja prostora

Članak 3.

Članak 3. se mijenja i glasi:

Mjere provedbe plana

Provedba ovog Plana vršit će se sukladno ovim Odredbama, odnosnim tekstualnim i grafičkim (kartografskim) dijelovima Plana i odredbama zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 106/98 i 100/2004).

Izdavanje odobrenja za građenje i uređivanje zemljišta unutar obuhvata ovog Plana potrebno je obavljati sukladno odredbama ovog Plana kao i postavkama koje iz njega proizlaze.

Programima mjera za unapređenje stana u prostoru, Općina Vrbnik određivat će građevine komunalne i javne infrastrukture čiju će pripremu i izgradnju provoditi.

Odbor za prostorno uređenje uključit će se u provedbu ovog Plana verifikacijom dokumentacije u smislu usklađenosti namjeravane izgradnje s odredbama Plana, te njene estetske i funkcionalne razine.

2. Granice područja obuhvata

Članak 4.

Članak 4. se mijenja i glasi:

Vanjske granice područja obuhvata plana su prikazane na kartografskom prikazu (nacrt) br. 1 - područje obuhvata. Postojeći DPU - obuhvata plana 1,30583 ha. Izmjenom i dopunom proširene su granice obuhvata plana za 0,07155 ha.

Novom granicom obuhvata plana obuhvaćeno je ukupno 1.37738 ha.

Unutarnje granice između područja pojedinih namjena, prikazane su na kartografskom prikazu (nacrt) br. 4 - Uvjeti gradnje.

3. Detaljna namjena površina

Članak 5.

Članak 5. se mijenja i glasi:

01. Zona individualnog stanovanja - izgradnja na slobodnostojeći način.

Za ovu vrstu izgradnje predviđena je samo jedna parcela unutar zone ukupne površine 636,00 m2.

02. Zona individualnog stanovanja - izgradnja na poluugrađeni način.

Planira se izgradnja tri ovakva objekta - odnosno šest parcela unutar zone.

Ukupna površina ove zone iznosi 2.373,00 m2.

03. Zona individualnog (u nizu) ili kolektivnog stanovanja

Planira se izgradnja jedne građevine sa sedam stambenih jedinica, ili objekt kolektivnog stanovanja prema budućem konkretnom projektnom rješenju. Ukupna površina zone iznosi 2.000,00 m2.

04. Zona društvenog - kolektivnog stanovanja.

Planira se izgradnja jedne građevine sa najmanje tri odnosno najviše petnaest stanova na stubište. Maksimalni broj stubišta u objektu je četiri. Ukupna površina zone iznosi 1.680,00 m2.

05. Uređene zelene površine, uglavnom strmi, zeleni tampon prostori između pojedinih zona.

Kroz ove prostore vode pješački pravci - staze, koji najkraćim putem povezuju sve važnije punktove unutar zone zahvata i dalje prema lokacijama izvan zone zahvata.

06. Kolne prometnice i parkirališta

4. Uvjeti gradnje

Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 6.

Članak 6. i 6a. se mijenja i glasi:

Veličina i oblik građevinskih parcela definirani su i prikazani na kartografskom prikazu (grafički list, prikaz) br. 4 - Uvjeti gradnje.

Moguća su odstupanja kod definiranja postojećih parcela, navedena u grafičkom prikazu br. 4 ali u skladu s katastarskim stanjem.

Koeficijenti izgrađenosti, koeficijenti iskorištenosti:

1. Izgradnja na slobodnostojeći način

Kig = 190:636 = 0,298 Kis = 540:636 = 0,912

2. Izgradnja na poluugrađeni način (parcele od juga prema sjeveru)

Kig= 300:960 = 0,31 Kis = 900:960 = 0,94

Kig = 260:641 = 0,405 Kis = 760:641 = 1,185

Kig = 284:772 = 0,3678 Kis = 832:772 = 1.077

3. Izgradnja u nizu (ili kolektivna)

Kig = 900:2000 = 0,45 do 0,60

Kis = 2700:2000 = 1,35

4. Kolektivno stanovanje

Kig = 900:1680 = 0,54 Kis = 3100:1680 = 1,84

Kis = 8.832:6869 = 1,285776

Gustoća izgrađenosti

Članak 6b.

Članak 6b. se mijenja i glasi:

Gustoća izgrađenosti

Gig = 3494:6869 = 0,5086

Veličina i površina građevine (ukupna bruto izgrađena površina građevina, visina i broj etaža)

Članak 6c.

Članak 6c. se mijenja i glasi:

1. Individualno stanovanje . izgradnja na slobodnostojeći način.

- ukupna bruto izgrađena površina 540 m2

- broj etaža E P + 2,

- visina V 9,0 m

2. Individualno stanovanje - izgradnja na poluugrađeni način (parcele od juga prema sjeveru)

-ukupna bruto izgrađena površina 900 m2
760 m2
832 m2

- visina V 9 m

- broj etaža E P + 2

3. Individualno (izgradnja u nizu) ili kolektivno stanovanje

- ukupna bruto izgrađena površina 2700 m2

- visina V 9 m

- broj etaža E P+2 + Po, P+3+Po

4. Kolektivno stanovanje

- ukupna brruto izgrađena površina 3100 m2

- visina V 9 - 15 m

- broj etaža E P + 2 + Po i/ili P + 3 + Po

Kako se planirani programi unutar pojedinih građevinskih parcela mogu realizirati postepeno, predviđa se mogućnost etapnog građenja.

Površina za razvijanje tlocrta građevine, smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 7.

Članak 7. se mijenja i glasi:

Površine za razvijanje tlocrta objekata grafički su definirane u kartografskom prikazu (grafički prikaz) br. 4 Uvjeti gradnje.

Izgradnja građevina dozvoljena je samo unutar površine za izgradnju označene u kartografskom (grafičkom) prikazu. Izvan površine za izgradnju dozvoljena je izgradnja krovnih istaka, vanjskih stepenica u funkciji povezivanja vanjskih površina i objekta i dr., ogradnih zidova.

Površina za izgradnju građevina određuje se kao površina čiji su rubovi odmaknuti najmanje 4, odnosno 3 m od ruba susjednih građevinskih parcela, osim u kontaktnoj zoni s kolnim i pješačkim prometnicama, koje udaljenosti su točno definirane u kartografskom (grafičkom) prikazu broj 4 - Uvjeti gradnje.

Izvan površine predviđene za izgradnju, u prostoru između te površine i granica parcele, imajući u vidu izrazite specifičnosti lokacije i neuobičajenu, veliku strminu terena, dozvoljavaju se sljedeći radovi:

- izgradnja prometnica

- izgradnja infrastrukture (podzemne i nadzemne)

- uređenje površina neophodnih za osiguranje funkcija stanovanja i dr. kao: potporni zidovi, ogradni i obložni zidovi, terase, trijemovi, balkoni, loggie, zatim otvorene stepenice koje mogu biti i natkrivene, nadstrešnice ulaza u objekte, pergole i sl.

Navedena stubišta i zidovi mogu biti na granici parcele.

- Garaže, otvorena parkirališta, te s max. tri strane zatvorena i natkrivena parkirališta mogu biti i ispod objekata i izvan površine za razvijanje tlocrta objekata sve do ruba parcele i parcele prometnice u kom slučaju (kod garaža i parkirališta) na strani prema susjednoj parceli ne smije biti nikakva otvora.

Maksimalna i minimalna izgrađenost parcele

Članak 8.

Članak 8. se mijenja i glasi:

- Veličina parcele i izgrađenost građevinske parcele za individualno stanovanje određuje se po oblicima izgradnje kako slijedi:

a) kod izgradnje na slobodnostojeći način

- minimalna površina građevinske parcele iznosi 400 m2

- maksimalna površina građevinske parcele iznosi 1200 m2

- minimalna tlocrtna izgrađenost parcele iznosi 30 0.000000e+000ličine građevinske parcele ali ne više od 300 m2.

U tlocrtnu izgrađenost ne uračunava se tlocrtna površina podzemnih objekata, ukopanih i poluukopanih objekata (kao što su garaže, otvorena parkirališta, s max. tri strane zatvorena i natkrivena parkirališta i dr.) otvorenih parkirališta na podkonstrukciji nastaloj zbog strmine terena, vanjska stubišta i sl., te balkoni, a niti tlocrtna površina pergola i drugih konstrukcija koje služe kao nosači biljaka penjačica ili laganih platnenih nadstrešnica ukoliko je prostor ispod istih otvoren.

b) Kod izgradnje objekata na poluugrađeni način

- minimalna površina građevinske parcele iznosi 150 m2

- maksimalna površina građevinske parcele iznosi 600 m2

- minimalna tlocrtna izgrađenost parcele iznosi 60 m2, a maksimalna tlocrtna izgrađenost je 40 0/ili prema odredbama točke 5.3.2.

c) Kod izgradnje objekata u nizu

- minimalna površina građevinske parcele iznosi 150 m2

- maksimalna površina građevinske parcele iznosi 450 m2

- minimalna tlocrtna izgrađenost parcele iznosi 60 m2, a maksimalna tlocrtna izgrađenost je 60 0/ili prema odredbama točke 5.3.2.

- Za objekte kolektivnog stanovanja maksimalna tlocrtna izgrađenost iznosi 60 0.000000e+000ličine građevinske parcele.

Sve građevine se u ovisnosti o konfiguraciji terena mogu izvoditi kaskadno unutar površine za razvijanje tlocrta građevine, formirajući terase, kroviće, i sl. u nižim etažama.

Maksimalna širina dijela građevine koja se ne izvodi kaskadno (u višim etažama) može biti veća od 10,0 m.

Individualne objekte u nizu, individualne objekte na poluugrađeni način, kao i objekt kolektivnog stanovanja moguće je izvoditi etapno s time da pojedine etape čine konstruktivne (zajednički nosivi zid ili dilatacija po izboru, i dr.) i tehnološke cjeline u skladu s ovim planom.

Građevinska linija

Članak 9.

Članak 9. se mijenja i glasi:

Građevinska linija građevina grafički je definirana u kartografskom (grafičkom) prikazu br. 4 - Uvjeti gradnje.

Prilikom izrade projektne dokumentacije građevina, građevni pravac može se postaviti i na drugačiju udaljenost

nego je propisano ovim člankom, ali je tada obvezna posebna suglasnost Općinskog vijeća Općine Vrbnik.

Dokumentacija mora u ovom slučaju sadržavati i urbanističku situaciju svih susjednih građevina.

d. Najveća dozvoljena visina i katnost

Članak 10.

Članak 10. se mijenja i glasi:

- Maksimalna visina građevine mjeri se od najniže kote uređenog terena uz obod građevine. Kod građevina na kosom terenu nivelaciona kota građevina može s postaviti na višu razinu, ovisno o nagibu terena, ali ne više od 1,5 - 3,0 m od najniže kote uređenog terena mjereno uz obod građevine (dominantnu vertikalnu plohu građevine).

- Uređenim terenom uz obod građevine smatra se i nasip sloja zemlje uređen kao dio vrta - (ravan ili u pokosu) na stropnoj ploči garaže ili parkinga lociranih ispod i/ili uz građevinu, zatim nogostup, staza i sl. te dio ogradnog ili potpornog (obložnog zida) ili dr. dio uređenog okoliša.

- Kod građevina s kosim krovom, maksimalna visina označava visinu do krovnog vijenca.

- Najveća dozvoljena katnost E (broj etaža) građevina dana je za svaku građevinu zasebno u kartografskom (grafičkom) prikazu br. 4 - Uvjeti gradnje.

- U dozvoljeni broj katnosti E (etaža) ne ubraja se podrumska ili suterenska etaža ukoliko je razlika između stropa suterena ili podruma i najniže kote uređenog terena neposredno uz obod građevina manja od 1,0 m mjereno na strani veće strmine terena, odnosno ne veća od 3,0 m mjereno na strani prema kojoj teren pada. Etaža namijenjena garažiranju ili parkiranju vozila koja se izvodi uz i/ili ispod cijele i/ ili dijela građevine zbog velikog nagiba terena i osiguranja propisanog smještaja vozila ne ubraja se u visinu objekta i dozvoljeni broj katnosti (etaža). Otvoreno ili natkriveno parkiralište (do max s tri strane) i garaža može se izvesti i do rubova parcele u kojem slučaju na strani prema susjednoj parceli ne smije biti nikakva otvora.

- Najveća dozvoljena visina građevina V

Najveća dozvoljena visina građevina E (računajući od najniže kote uređenog okolnog terena) određuje se prema najvećoj dozvoljenoj katnosti i iznosi:

-za građevine određene
maksimalne katnosti P 4 m (parkirališta
i garaže do 5 m)

-za građevine određene
maksimalne katnosti P+2 9 m

-za građevine određene maksimalne
katnosti P+3 15 m
(kolektivno stanovanje)

Uvjeti oblikovanja građevine

Članak 11.

Članak 11. se mijenja i glasi:

Građevine, u pravilu, moraju biti građene u duhu autohtone primorske arhitekture uvažavajući lokalne materijale i oblikovne detalje.

Također, arhitektonski koncept, stil i izraz može biti kompilacija elemenata tradicionalne i moderne arhitekture a konačno definiranje postupaka finalizacije pojedinih ploha i detalja riješit će se daljnjim radom kroz glavni i izvedbeni projekt.

Kod oblikovanja pročelja ostakljene površine ne smiju biti veće od površine pune plohe zida, osim u slučaju uvučenih ploha iza balkonskih površina, a i prizemlja građevina javne i poslovne namjene.

Obloga kamenom, u pravilu, dozvoljena je najviše do visine prve etaže građevine a moguće je i drugo oblikovanje u skladu s gore navedenim postavkama.

Uvjeti za izgradnju krovova i ograda

Članak 12.

Članak 12. se mijenja i glasi:

Krovišta trebaju biti dvostrešna ili višestrešna maksimalnog nagiba krvne plohe do 25o s obveznom primjenom krovnog pokrova iz kupe kanalice ili neke od vrsta mediteran tegole (crijepa) po izboru.

Ukopani i poluukopani (podrumski, suterenski i/ili prizemni objekti) a osobito garaže i natkrivena parkirališta mogu imati ravan ili kosi krov (masivna konstrukcija ili dr.) s nasipom zemlje kao dijelom konačno uređenog okoliša.

Ogradni zidovi okućnice u pravilu, trebaju biti izvedeni u kamenu visine do 1,0 m, ali ovisno o izboru ogradni zidovi mogu biti i u kombinaciji kamenog zida (s 1 ili 2 lica) i metala i/ili samo zelenila i sl. ovisno o mjestu aplikacije i izboru oblikovanja cjeline okoliša i objekata.

Uvjeti za uređenje okoliša i oblikovanje površina

Članak 13.

Članak 13. se mijenja i glasi:

Pješačke površine u pravilu, moraju se urediti uporabom primjerenih elemenata opločenja (primjenom šljunka, granitnih i/ili betonskih i dr. kamenih, ploča, elemenata i sl.).

Način uređenja javnih površina, raspored, oblikovanje i način postave elemenata urbane opreme i hortikulturnog rješenja u pravilu, moraju biti riješeni posebnim stručnim podlogama za cijelo područje obuhvata.

Prilikom uređenja javnih površina potrebno je maksimalno sačuvati postojeći fond zelenila u što većoj mjeri i upotpuniti ga novim autohtonim i/ili probranim vrstama niskog i visokog raslinja.

Propisuje se primjena kvalitetne urbane opreme, javne rasvjete, i dr. uz uporabu primjerenih elemenata i materijala. Ova obveza odnosi se na sve osnovne pješačke i dr. javne površine u zoni obuhvata plana.

Kod kolnih prometnica dio predviđen za smještaj vozila - parkirališne površine - u pravilu, opločuje se kamenim, betonskim ili drugim primjerenim kockama i elementima, a dio prometnice planiran u drugoj etapi parkiralište može imati asfaltirano radi jednostavnosti sabiranja oborinskih voda.

Sve parkirališne površine mogu se izvesti i asfaltirano radi jednostavnosti sakupljanja oborinskih voda. Sve navedeno vrijedi kako za javne tako i za površine unutar parcela-okućnica.

Prilikom uređenja parcela-okućnica najmanje 200ovršine parcele treba urediti ukrasnim i dr. raslinjem i zelenilom. U ove površine uračunavaju se i vrtovi i sl. izvedeni kao sloj zemlje i /ili nasip na ravnim, kosim i sl. krovovima ukopanih i poluukopanih (podrumskih, suterenskih) i/ili prizemnih objekata garaža, parkirališta i dr.

Uvjeti za smještaj vozila

Članak 14.

Članak 14. se mijenja i glasi:

Kod građevina za individualno stanovanje izgrađenih na slobodnostojeći način, za građevine izgrađene na poluugrađeni način (dvojni objekti) i za individualno stanovanje u nizu garaže i parkirališta (otkrivena, natkrivena, zatvorena s tri strane i sl.) grade se u sklopu okućnice odnosno građe

vinske parcele na način kako je to navedeno u Poglavlju 5.4. točke a - h i to:

- u sklopu stambenog objekta,

- uz objekt kao dogradnja,

- uz ili ispod cijele ili dijela građevine (gdje je to uvjetovano nagibom terena i sl.) u kojem slučaju mogu biti locirani i u zoni između objekta i pristupne saobraćajnice,

- kao slobodnostojeći objekti ako su ispunjeni uvjeti propisani za izgradnju novoplaniranih stambenih objekata, ako ne ugrožavaju uvjete korištenja okolnih objekata i parcela te ako to konfiguracija terena dopušta,

- kao slobodnostojeći, ili drugačije komponirani objekti (u odnosu na stambenu građevinu sa zajedničkom ili odvojenom konstrukcijom po slobodnom izboru), uz i/ili ispod stambenih objekata kada je to uvjetovano strminom terena ili drugim uvjetima i razlozima (oblikovanje okoliša i ambijenta u cjelini i sl.) u kojim slučajevima mogu biti, radi osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta unutar okućnice, slobodno tlocrtno oblikovani unutar granica parcele računajući i zonu između građevinske i regulacijske linije (do granice prema prometnici). U navedenim slučajevima takovi objekti mogu biti na granici parcele ali ne smiju imati otvore prema susjednim parcelama, izuzev prema strani prometnice (regulacijska linija) gdje mogu biti otvori po slobodnom izboru ovisno u projektnom rješenju.

Smještaj dijela vozila naročito za individualno stanovanje (slobodnostojeći i poluugrađeni način, te izgradnja u nizu) ali također, u slučaju potrebe i za kolektivno stanovanje, moguće je i dozvoljeno osigurati izvan parcele na parkiralištima formiranim uz novoplanirane prometnice a isto tako i na javnom parkiralištu naselja Općine Vrbnik izvan zone obuhvata ovog plana.

U zoni kolektivnog stanovanja dio parkirališta ovisno o konfiguraciji terena i rješenja prizemlja objekta može se smjestiti unutar objekta odnosno okućnice, dok će se potrebna parkirališna mjesta za veći broj stanova osigurati na novooformljenim parkiralištima uz prometnicu po zapadnom i istočnom rubu zone obuhvata.

Broj parkirališnih mjesta koje je potrebno osigurati određuje se na sljedeći način:

-1 stan 1 PM

-trgovački, ugostiteljski i uslužni prostor
1 PM / 2 uposlenika
1 m2 / 20 m2 poslovnog prostora za korisnike.

Mjere zaštite okoliša, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 15.

Članak 15. se mijenja i glasi:

Mjere zaštite okoliša se određuju kako slijedi:

- primjenom normativa i propisa zaštite okoliša

- primjenom normativa o zaštiti na radu

- primjenom odredaba Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 30/94)

- primjenom normativa Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90 i 145/04)

- pravilnim sortiranjem i prikupljanjem otpada

Posebni uvjeti građenja

Članak 16.

Članak 16. se mijenja i glasi:

- Posebni uvjeti priključenja parcela na komunalne instalacije i uređaje odredit će se tijekom postupka utvrđivanja dozvole za gradnju.

- Gradnji novih građevina može se pristupiti po izradi odgovarajuće dokumentacije i suglasnosti u skladu s ovim odredbama.

- Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90 i 145/04) u boravišnim prostorijama stambenih zgrada tri naviše 15-minutne ekvivalentne razine buke, koje potječu od nestacionarnih izvora buke (prometa i sl.) izvan stambene zgrade, u toku dana ne smije prijeći 45dBA, a u toku noći 35 dBA.

- Kod gradnje novih objekata i uređenja javnih površina potrebno je poštivati odredbe Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN 47/82).

- Kako se planirani program unutar pojedinih građevinskih parcela može realizirati postepeno, predviđa se mogućnost etapnog građenja.

- Zaštita od požara

Planirane mjere za zaštitu ljudi i materijalnih dobara su:

- radi omogućavanja spašavanja osoba iz objekata kolektivnog stanovanja i gašenja požara na svim građevina i otvorenom prostoru potrebno je osigurati vatrogasni prilaz sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/1994)

- za interventne potrebe građevne čestice imaju mogućnost direktnog pristupa s novoplaniranih prometnica

- osnovna protupožarna zaštita ostvaruje se preko vanjske hidrantske mreže 1 80 mm u sklopu pristupnih prometnica a kod objekata kolektivnog stanovanja i unutarnjom hidrantskom instalacijom.

- Pri projektiranju koristiti, u nedostatku vlastitih, strane norme i propise, posebice austrijske smjernice TRVB 126, TRVB 160/90 i dr.

- Zaštita od elementarnih nepogoda i dr.

-Planirane mjere obuhvaćaju prvenstveno adekvatne proračune stabilnosti i otpornosti konstruktivnih dijelova građevina u skladu s propisima i zakonima.

- Prostor obuhvata plana nije u zoni režima obvezne izgradnje skloništa.

Uvjeti i način opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 16a.

Članak 16a. se mijenja i glasi:

Brzina kretanja - glavna prometnica - 40 km/h

Širina prometnica

a. glavna prometnica - zapad 2 x 2,75 m + bankina (zapad) 1,00 m

- pješačka staza 1 x 1,50 m

-parkirališta 2,30 x 5-5,50 m
invalid 3,0 x 5-5,50 m

b. Glavna prometnica - istok 2 x 2,75 m + bankina 0,70 m (istok)

- pješačka staza 1 x 1,50 m

-parkirališta 2,30 x 5,0 m
invalid 3,0 x 5-5,50 m

Poprečni nagib

Predviđa se jednostrani nagib u pravilu 2,5 % za asfaltni zastor u pravcu na prometnici, a na parkiralištu 2 - 3 %, dok su pješačke staze predviđene sa nagibom od 1,5 - 3%.

Nagib nivelete

Sve su prometnice ispod maksimalnih vrijednosti dopuštenih nagiba prema kategoriji prometnica.

Donji i gornji postroj

Prije izrade trupa prometnice od općeg nasipa potrebno je svugdje na budućoj trasi skinuti sloj humusa gdje god se on pojavljuje kao gornji sloj temeljnog tla. Na tako pripremljeno ležišno tlo nanosi se nasip po pravilima struke - (minimum humusa, maksimum kamenog materijala prilagođene granulacije u slojevima po 30 cm) - na mjestima gdje granice parcele dozvoljavaju, a gdje to nije slučaj, potrebno je temeljenje izvesti potpornim ili potporno-obložnim zidovima ili dr. konstrukcijom ali uvijek unutar granica predviđenih parcelom prometnice.

Gornji sloj prometnice s asfaltnim zastorom sastoji se od:

- tamponskog sloja tucanika (drobljeni kameni materijal) kao donje nosive podloge debljine 25 cm i granulacije profila 0/60 mm,

- gornjeg nosivog sloja od bitumenizirane kamene sitneži debljine sloja 5 cm, a granulacije profila 0/31,5 mm

- habajućeg sloja asfalt-betona debljine 4 cm, a granulacije profila 0/11mm,

- gornji sloj parkirališnih površina (na mjestima parkirališta) izvodi se od betonskih elemenata koji se postavljaju na tampon i siju travom

- gornnji sloj plešačkih staza izvodi se opločnicima tipa »H« ili »I« elementi u boji prema izboru.

Uvjeti opremanja i gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 16b.

Za izvedbu telekomunikacijskih veza predviđena je izvedba DTK instalacije a što je u skladu sa Zakonom o sistemima veza (»Narodne novine« broj 53/91).

Na rubu granice zahvata i to na dijelu prema postojećoj urbanoj cjelini predviđena je ugradnja tipskog HPT zdenca oznake na nacrtu Z1.

Od spomenutog zdenca Z1 do zdenca Z8 predviđeno je paralelno položiti minimum po dvije P.C. cijevi profila 110 mm. Od predviđenih zdenaca pa do pojedinih objekata predviđeno je položiti po dvije plastične cijevi PEHD profila 50 mm.

Uvjeti gradnje i opremanja komunalne infrastrukture unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Opskrba pitkom vodom

Članak 16c.

Novoplanirana izgradnja objekata za stanovanje na istočnoj padini prema naselju Vrbnik, zahtijeva izgradnju općinskog cjevovoda za potrebe protupožarne zaštite i opskrbu stanovnika sanitarnom potrošnom pitkom vodom.

Planirana vodoopskrbna mreža predviđa se izvesti od PVC Vinidurit cijevi profila 1 110, 140 i 160 mm za radni tlak od 10 Bara s odgovarajućim komadima i odgovarajućim armaturama (zasuni, nadzemni hidranti, odzračni ventili i dr.)

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 16d.

Članak 16d. se mijenja i glasi:

Planirana izgradnja stambenih objekata zahtijeva maksimalnu zaštitu okoliša i podmorja.

a. Oborinske vode

Oborinske vode će se odvojenim kraćim kanalskim mrežama profila 1 250 mm odvoditi u podzemlje preko separatora ulja u upojne bunare.

Eventualna ulja i masti iz automobilskih motora sa parkirališnih površina predviđa se odvesti oborinskom kanalizacijom preko tipiziranog separatora masti i ulja i upojnih bunara s ispustom u tlo.

Oborinska kanalizacija je predviđena u sklopu trupa novoplaniranih prometnica.

b. Fekalne vode

Fekalne, sive i crne, odnosno komunalne otpadne vode čine otpadne vode iz sanitarnih čvorova i kuhinja planiranih budućih objekata.

Sve fekalne otpadne vode odvode se u sabirne nepropusne uređaje za biološko pročišćavanje potrebnog kapaciteta prema broju korisnika pojedinog objekta i lociranih po izboru unutar parcela tih objekata. Tretman voda u uređajima mora biti predviđen do one razine koju zahtijeva ispust vode direktno u okolno tlo ili pak do razine koju zahtijeva ispust u kanalizacijski sustav naselja i šire zone, ovisno o vremenu realizacije pojedinih objekata i centralnog uređaja za pročišćavanje naselja Vrbnik. Prilikom proračuna kapaciteta uređaja za biološko pročišćavanje (i/ili septika) potrebno je koristiti min. količinu potrošnje vode od 200 lit. - 300 lit. po stanovniku na dan.

Fekalna kanalizacija je predviđena u sklopu trupa novoplaniranih prometnica s budućim spojem na centralni uređaj naselja Vrbnik.

Pojedini objekti individualnog stanovanja mogu privremeno ili trajno predvidjeti umjesto navedenih uređaja, klasične nepropusne septike potrebnog kapaciteta s vremenom pražnjenja max 2 puta godišnje, i s mogućnošću priključenja kućnih sustava odvodnje na buduću kanalizaciju naselja.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 16e.

NN distributivna mreža

- Unutar granica obuhvata plana i to uz pješačke staze planiranih prometnica predviđena je montaža nadzemnih slobodnostojećih distributivnih ormara sa kućištem od armiranog poliestera sa do osam izvoda (na nacrtu označenih sa NO1 do NO4).

- Od novopredviđene NTS 10(20)/0,4kV-630kVA predviđeno je položiti do ormara NO1 i NO2 dva paralelno spojena kabela PP00A 4x150mm2 a od ormara NO2 pa do NO3 i od NTS do ormara NO4 po jedan kabel PP00A 4x150 mm2.

- Od ormara NO pa do pojedinih objekata polagali bi se također podzemni kabeli tipa PP00A odgovarajućeg presjeka a što će biti definirano kroz elektroenergetsku suglasnost nadležne distribucije prigodom izrade glavnih projekata NN priključka i prema stvarno potrebitoj snazi.

SN kabelska mreža

Za napajanje NTS na SN strani predviđeno je ovim prijedlogom da se ista uključi na postojeći SN kabelski rasplet i to podzemnim kabelom kojeg će definirati nadležna elektrodistribucija.

Trasa SN kabela predviđena je u zajedničkom kabelskom rovu sa NN kabelima unutar zone zahvata plana.

Javna ravjeta

Za sve predviđene prometne komunikacije unutar granica obuhvata plana predviđena je izvedba javne rasvjete. Predviđena javna rasvjeta prema zahtjevima CIE No 115- 1995 svrstana je u klasu M4 sa osnovnim svjetlo-tehničkim zahtjevima:

Lm = 0,75 cd/m2

jL = 40 %

Ovim prijedlogom javna rasvjeta bi se izvela sa stupovima visine 6,0 m montiranim u pješačku stazu i to na vanjskom rubu, na prosječnom međurazmaku od max. 25,0 m. Na vrh stupa montirala bi se visikoefikasna svjetiljka sa optičkim sistemom semi-cut off karakteristike i sa ugrađenom NAV žaruljom snage 150 W.

Priključak instalacije javne rasvjete izvršio bi se podzemnim kabelom PP==A 4x25mm2 položenim u zemljani rov zajedno sa NN distributivnim kabelima a sam priključak predviđen je u NTS u slogu javne rasvjete.

Način izvedbe radova

Trase NN, SN i kabela javne rasvjete kao i DTK instalacije međusobno su usklađene i definirane unutar poprečnog profila nogostupa.

Dubina kabelskog rova treba biti 0,8 m u pješačkoj stazi a prigodom prijelaza ispod kolničkih površina ista treba biti 1,0 m i u tom slučaju kabeli se provlače kroz prethodno položene P.C. cijevi. Prigodom paralelnog vođenja SN, NN i kabela javne rasvjete u odnosu na DTK instalaciju treba iznositi od 0,8 - 1,0 m.

Članak 17.

Plan iz članka 1. ove Odluke, kao i odredbe za provođenja koje su njen sastavni dio, ovjerene su pečatom i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik.

Članak 18.

Članak 18. se mijenja i glasi:

Za tumačenje pojedinih odredbi ove Odluke nadležan je Upravni odjel Općine Vrbnik.

Članak 19.

Tekstualni dio ove Odluke s odredbama za provođenje objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Na dan objavljivanja ove Odluke izvjesit će se grafički (kartografski prilozi) plana: izmjena i dopuna DPU Vrani, Općina Vrbnik, u trajanju od 8 (osam) dana.

Članak 20.

Članak 20 se mijenja i glasi:

Plan se čuna u pismohrani Općine Vrbnik i u Županijskom uredu za održivi razvoj i prostorno planiranje - Ispostava Krk.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Članak 22. se briše.

Klasa: 350-03/01-05/1

Ur. broj: 2142-07-03-05-1

Vrbnik, 28. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Općinskog vijeća

Franjo Toljanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr