SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
GRAD RIJEKA
82

81.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), a sukladno članku 20. i 40. stavku 1. točki 22. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Rijeke
(Hrvatska) i Grada Genove (Italija)

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Grada Rijeke i Grada Genove započeta i ostvarena intenzivna suradnja, posebno na području kulture, pružanja usluga građanstvu i tehnološkim inovacijama, koja je dovela do potpisivanja Sporazuma o suradnji, 17. prosinca 2001. godine, tako da je potrebno nastaviti realizaciju Sporazuma, na način da se pokrene postupak bratimljenja dva grada.

Članak 2.

Zadužuje se Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju da, u suradnji sa stručnim službama Ureda Grada, pripremi tekst Sporazuma o bratimljenju Grada Rijeke i Grada Genove.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Rijeke da potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke.

Klasa: 021-05/04-01/54

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 29. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

SPORAZUM O BRATIMLJENJU
GRADA RIJEKE - REPUBLIKA HRVATSKA
I
GRADA GENOVE - REPUBLIKA ITALIJA

U suglasnosti programskih smjernica gradskih uprava gradova Rijeke i Genove, usmjerenih promicanju procesa europskog razvoja i međusobne želje za službenim potvrđivanjem dosadašnje uspješne suradnje, dva su grada donijela odluku kako slijedi:

Gradovi Rijeka i Genova surađivat će na razini gradskih vijeća, gradonačelnika i gradske uprave, te razmjenjivati iskustva s područja javnih usluga, a posebice na područjima: informatičkih tehnologija, urbanizma, gradskih komunalnih djelatnosti, kulture, znanosti, tehnoloških inovacija, javne uprave, turizma, zaštite okoliša, međunarodnih odnosa te na svim područjima koja su u međusobnom interesu i nadležnosti obaju gradova.

Oba će grada podupirati razmjenu iskustava u procesima izgradnje nove, ujedinjene Europe, posebno na području informatičkih inovacija i regionalnog razvoja, na osposobljavanju i usavršavanju djelatnika gradskih uprava, a sve sa svrhom prilagođavanja gradskih uprava procesima europskih integracija.

Gradovi će podupirati suradnju obiju regionalnih gospodarskih komora, lučkih uprava, poduzetničko-informativnih centara, lokalnih i regionalnih agencija za razvoj maloga i srednjeg poduzetništva te zajedničke projekte, a sve kako bi potaknuli i ubrzali razvoj inovacija i novih tehnologija te poduzetničku i trgovinsku te sajamsku suradnju.

Gradovi izražavaju želju za poticanjem obostrane suradnje i prijateljskih veza, kako bi pridonijeli održavanju mira i suradnje u Europi. U tu će svrhu razmjenjivati informacije i usklađivati svoje aktivnosti i na široj međunarodnoj razini.

Ovaj Sporazum je sklopljen na neodređeno vrijeme te stupa na snagu danom potpisa. Na temelju ovog Sporazuma gradovi će svake dvije godine dogovarati konkretne programe međusobne suradnje.

Radi usklađivanja realizacije Sporazuma i dogovorenih programa, svaka će strana, u roku od dva mjeseca od potpisa Sporazuma, imenovati koordinatore za razdoblje od dvije godine.

Potpisano u Rijeci, dana 7. veljače 2005. godine, na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Grad Rijeka Grad Genova
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r. Giuseppe Pericù, v.r.
Gradonačelnik Gradonačelnik

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr