SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
GRAD DELNICE
94

28.

Na temelju članka 18., članka 46. stavka 2., članka 48. i članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 4., članka 42. stavka 4., članka 43. i članka 44. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Poglavarstvo Grada Delnica, na sjednici održanoj 20. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju članova Gradskog poglavarstva
Grada Delnica

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju zaduženja pojedinih članova Gradskog poglavarstva Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) u obavljanju poslova iz djelokruga Grada Delnica.

Članak 2.

Poglavarstvo kao izvršno tijelo Grada Delnica, obavlja izvršne poslove.

Poglavarstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Predsjednik Poglavarstva je gradonačelnik, a zamjenik gradonačelnika je zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Članak 3.

Članovi Poglavarstva su u okviru obavljanja poslova iz djelokruga Grada Delnica zajednički odgovorni za obavljanje poslova iz nadležnosti Poglavarstva, svaki ponaosob je odgovoran za obavljanje poslova iz područja za koji su osobno zaduženi.

Ukoliko to ocijeni nužnim i svrsishodnim za redovito i pravovremeno obavljanje poslova ili ukoliko ga na to primoraju razlozi hitnosti ili neki drugi osobito opravdani razlozi, predsjednik Poglavarstva može pojedine članove Poglavarstva zadužiti privremeno različito od odredbi ove odluke.

Članak 4.

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove propisane odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te odredbama Statuta Grada Delnica.

Poslovi koje obavlja Grad Delnice u svom samoupravnom djelokrugu su poslovi od osobitog lokanog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu zakonom dodijeljeni drugim tijelima.

Grad Delnice osobito obavlja sljedeće poslove:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne djelatnosti,

- briga o djeci,

- socijalna skrb i primarna zdravstvena zaštita,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kultura, tjelesna kultura i šport,

- zaštita potrošača,

- zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarna i civilna zaštita.

Grad Delnice u svom djelokrugu obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost drugim zakonima i propisima.

Članak 5.

Članovi Poglavarstva zadužuju se za područja kako slijedi:

1. Predsjednik Poglavarstva Marijan Pleše, dipl. ing. šum.

- uređenje naselja,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne djelatnosti,

- zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,

- mjesna samouprava

- turizam

- gospodarski razvoj Grada Delnica,

- poduzetništvo, te

- odnosi sa udrugama građana poglavito onima koje se u svojim programima i ciljevima bave ovim djelatnostima.

2. Zamjenik Predsjednika Poglavarstva Ivica Briški

- zaštita potrošača,

- protupožarna i civilna zaštita,

- međulokalni i međunarodni odnosi odnosno suradnja s odgovarajućim lokalnim, regionalnim te državnim tijelima glede međusobne suradnje,

- aktivnosti vezane uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju (referendum, zbor građana, predstavke i pritužbe građana i sl.),

- lokalni promet i lokalna infrastruktura,

- odnosi sa udrugama građana poglavito onima koje se u svojim programima i ciljevima bave ovim djelatnostima.

3. Član Poglavarstva Jadranka Kruljac

- upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Delnica te pravnih osoba čiji je Grad Delnica osnivač odnosno vlasnik ili suvlasnik,

- proračun Grada Delnica,

- gradski porezi,

- financiranje javnih potreba, te

- odnosi sa udrugama građana poglavito onima koje se u svojim programima i ciljevima bave ovim djelatnostima.

4. Član Poglavarstva Ljubica Vujnović

- briga o djeci,

- socijalna skrb,

- primarna zdravstvena zaštita,

- briga i bolesnim, starim i nemoćnim,

- briga o obitelji, te

- odnosi sa udrugama građana poglavito onima koje se u svojim programima i ciljevima bave ovim djelatnostima.

5. Član Poglavarstva Branko Mihajlović

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kultura, tjelesna i tehnička kultura, šport,

- informatika, te

- odnosi sa udrugama građana poglavito onima koje se u svojim programima i ciljevima bave ovim djelatnostima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-02/05-01/08

Ur. broj: 2112-01-05-01

Delnice, 20. lipnja 2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr