SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
94

94.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 16. svibnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 114. sjednici od 9. lipnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za luku posebne namjene - športsku luku Mrtvi kanal

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Mrtvi kanal (»Službene novine« br. 18/00), a na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije za produženjem predmetne koncesije, u članku 4. predmetne Odluke riječi »4 računajući od dana donošenja Odluke« zamjenjuju se riječima »8 odnosno do 31. kolovoza 2008. godine«.

Članak 2.

U članku 5., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz sljedećih dijelova:

a) stalni dio naknade u iznosu od 0,6 kn/m2 zauzete površine.

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 200d ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

Ovako utvrđena naknada obračunava se od 31. kolovoza 2004. godine.«

Članak 3.

Iza članka 5. dodaju se novi članci od 5.a do 5.e koji glase:

»Članak 5.a

»Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu godišnje naknade utvrđenu člankom 2. ove Odluke sukladno važećim zakonskim propisima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.«

Članak 5.b

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članka 2. i 7. Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije, u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja Dodatka Ugovora o koncesiji, izrađeni geodetski elaborat radi obilježavanja pomorskog dobra, te provedbe elaborata u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.c

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.d

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.e

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04 i 101/04) prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodatka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i Ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodatka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 4.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - športsku luku Mrtvi kanal zaključen 11. rujna 2000. godine (Klasa: 021-04/00-03/18, Ur. broj: 2170/01-21/00-10).

Članak 5.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše predmetni Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produženja koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/14

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-12

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=131&mjesto=00001&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr