SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
94

92.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 7. lipnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 114. sjednici od 9. lipnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja plaže
»Gradsko kupalište« u Crikvenici

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki GKTD »Murvica« d.o.o., Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru na području Grada Crikvenice, plaža »Gradsko kupalište«, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

U svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti dozvoljava se iznajmljivanje sredstava, komercijalno-rekreacijski sadržaji, ugostiteljstvo i trgovina s mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu.

Predmetna koncesija daje se na temelju provedenog Javnog prikupljanja ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 57/05 i Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 07. lipnja 2005. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području dijela plaže »Gradsko kupalište« Crikvenica i to na k.č.: 8549/2, 8573, 8574, 8590/2, 8591, 8592 i 8599, upisani u z.k.ul. popis I, k.o. Crikvenica te 8562/4, 8562/6, 8562/7, 8562/8 i 8562/9, upisani u z.k.ul. 662, k. o. Crikvenica.

Pomorsko dobro, plaža »Gradsko kupalište«, koje se daje u koncesiju ukupne je površine 27 540 m2, od čega 12 700 m2 kopnenog i 14 840 m2 morskog dijela iskazano u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od GEA d.o.o., Dramalj. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno ovoj Odluci i važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se iz tri dijela:

. iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju od 420.000,00 kuna;

. iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade od 3,5% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području;

. iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade od 1,5% od cijene ulaznica na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od tvrtke GKTD »Murvica« d.o.o., od svibnja 2005. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprečavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije dužan je za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije tijekom cijele godine dužan je organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, tuševe i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati pijesak i šljunak, te vršiti manje popravke obale, vidljivo ograditi plažu s morske strane, te organizirati spasilačku službu s tornjem i plovilom za ophodnju.

Članak 8.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za plažu iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti stalni dio koncesijske naknadu za tu godinu.

Članak 9.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Za raspravljanje svih pitanja i rješavanje svih sporova u svezi s davanjem, izvršavanjem, opozivom ili izmjenom Odluke o koncesiji na pomorskom dobru nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Protiv rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/14

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-8

Rijeka, 9. lipnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o davanju koncesije   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=131&mjesto=00001&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr