SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

49.

Na temelju odredbe članka 109. stavak (6). Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/ 17), Odluke o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8 (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/17) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.- pročišćeni tekst i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 14. sjednici održanoj 20. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
radne zone Kamenolom - UPU 8

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8 (u daljnjem tekstu: Plan) koje je izradila tvrtka Planium, d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Ovim Planom izmijenio se i dopunio dio Obrazloženja izvornog plana koje je i dalje na snazi, te dio Odredbi za provođenje i svi grafički dijelovi plana.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaborata I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8, a sastoji se od dvije knjige:

Knjiga I:

A) TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

B) GRAFIČKI DIO

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA mj. 1:1000

2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA mj. 1:1000

2a Promet

2b Telekomunikacijski i energetski sustavi

2c Vodnogospodarski sustav

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJE I
ZAŠTITU PROSTORA mj. 1:1000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE mj. 1:1000

Knjiga II:

C) OBAVEZNI PRILOZI

·         Obrazloženje

·         Zahtjevi, mišljenja, suglasnosti i drugi akti nadležnih tijela i ustanova sukladno člancima 90. i 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)

·         Izvješće o javnoj raspravi

·         Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

Članak 4.

(1) U članku 2. stavku (1) osnovne Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8 (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 46/07) briše se navod službenog glasila.

(2) U članku 2. stavku (2) brojčani iznos »1,73« zamjenjuje se iznosom »1,77«.

Članak 5.

(1) U članku 5. stavka (1) u alineji drugoj briše se izraz »- obrtničke«.

(2) U članku 5. stavak (1) šesnaesta alineja mijenja se i glasi:

.»kategorije uređenosti građevinskog zemljišta su:

.I kategorija uređenosti podrazumijeva minimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pripremu i pristupni put, vodoopskrbu, odvodnju i električnu energiju; odnosno javni pristup građevnoj čestici, minimalne širine 5,5m.

.II kategorija uređenosti podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko područje koje obuhvaća minimalno uređeno građevinsko područje, i ostale elemente opremanja (plinoopskrba, DTK i dr.).«

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 6.

U članku 6. stavak (2) mijenja se i glasi:

(2) Površine za razvoj i uređenje unutar obuhvata Plana su:

·         gospodarska namjena - poslovna-pretežito uslužna (K1)

·         gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište (RD);

·         zaštitne zelene površine (Z).

Članak 7.

U naslovu 1.1. briše se navod (K).

Članak 8.

U članku 7. stavak (2) briše se riječ »planiranja«.

Članak 9.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Pod građevinama gospodarske namjene na području obuhvata Plana podrazumijevaju se građevine gospodarske-poslovne namjene koje uključuju pretežito uslužnu namjenu (K1) i građevina za gospodarenjem otpadom - reciklažno dvorište (RD).

(2) Za izgradnju građevina unutar obuhvata Plana propisuje se II kategorija uređenosti zemljišta.

(3) Uvjeti i način gradnje na površinama iz stavka (1) ovog članka definirani su poglavljima 2., 3. i 7. ovih Odredbi.«

Članak 10.

Naslov iza članka 8. mijenja se i glasi: »1.2. Zaštitne zelene površine«.

Članak 11.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Zaštitne zelene površine su slijedeće površine:

-dio padine brda zapadnog dijela radne zone,

-uz prilaznu prometnicu kojima se održava odstojanja planiranih sadržaja od javne prometnice, a omogućava, prema potrebi, ukapanje planiranih infrastrukturnih sustava.

(2) Uređenje površina iz stavka (1) ovog članka definirano je poglavljem 5. ove Odluke.«

Članak 12.

Naslov iza članka 9. i članak 10. brišu se.

Članak 13.

Članak 11. mijenja se glasi:

(1) Zone predviđene za izgradnju grafički su prikazane na kartografskim prikazima 1 i 4. i označene oznakama K1 i RD.

(2) Uvjeti gradnje građevina gospodarske djelatnosti definirani su poglavljem 3. ovih Odredbi.

(3) Planom su određene površine za gradnju građevina gospodarske-poslovne namjene (K1) a namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne (manji pogoni za proizvodnju, preradu i obradu prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih, drvenih i dr. proizvoda), skladišne komplekse, uslužne, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje.

(4) Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama gospodarske - poslovne namjene razviti i druge djelatnosti - prateće ili u funkciji osnovne djelatnosti (administrativno- upravne, ugostiteljske, trgovačke i slične), na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(5) Uz osnovne građevine, u sklopu građevinske čestice mogu se graditi i ostale građevine:

·         građevine u sklopu funkcija osnovne i prateće građevine - pomoćne građevine - kotlovnica, skladište, alatnica, garaža, radionica, servisi, građevine za korištenje obnovljivih izvora i sl.;

·         nadstrešnice;

·         prometne i manipulativne površine i parkirališta, te zelene i sportsko-rekreativne površine;

·         potporni zidovi, ogradni zidovi i sl.;

·         komunalne građevine i uređaji;

·         druge građevine, uređaji i oprema prema zahtjevima tehnološkog procesa.

(6) Oblik i veličina građevinske čestice na kojoj se gradi građevina gospodarske namjene mora omogućiti smještaj svih sadržaja vezanih uz nesmetano obavljanje planirane djelatnosti (osnovnu građevinu, sve prateće i pomoćne građevine u njenoj funkciji, internu prometnicu, parkirališni prostor, komunalno - tehničku infrastrukturu i sl.).

Članak 14.

Iza članka 11. dodaje se naslov »3. Uvjeti i način gradnje«.

Članak 15.

(1) U članku 12. stavak (2) mijenja se i glasi:

»Na površinama gospodarske namjene - poslovne sve građevine osnovne, prateće ili pomoćne namjene grade se unutar gradivog dijela čestice.«

(2) U članku 12. stavak (3) iza riječi »iznimno« dodaje se tekst »od prethodnog stavka«.

Članak 16.

U naslovu iza članka 12. mijenja se broj naslova u »4.«.

Članak 17.

U članku 13 stavak (1) u prvoj alineji brišu se riječi »pošte« i »poštanski«.

Članak 18.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Infrastrukturni sustavi iz prethodnog članka prikazani su na kartografskim prilozima Plana u mjerilu 1:1.000:

-broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.A. - Promet

-broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.B. - Telekomunikacijski i energetski sustav

-broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža , 2.C. - Vodnogospodarski sustav.

(2) Unutar planskog obuhvata definirane su linearne trase infrastrukturnih sustava koji se smještaju unutar planskog obuhvata, ali i izvan planskog obuhvata kao i njihovi prateći uređaji.

(3) Detaljno određivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture unutar površina koje su određene Planom utvrđuje se projektnom dokumentacijom, vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(4) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja infrastrukture potrebno se pridržavati važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih sustava.«

Članak 19.

(1) U članku 15. stavak (1) tekst »Sve javne prometne površine unutar područja obuhvata Plana« zamjenjuje se tekstom »Ako se unutar obuhvata Plana formira javna prometna površina«, a riječ »koje« zamjenjuej se rječju »koju«.

(2) U članku 15. stavak (2) iza zareza dojade se tekst »koja se nalazi izvan obuhvata Plana,«.

Članak 20.

Iza članka 16. broj naslova mijenja se u »4.1.«.

Članak 21.

U članku 17. stavke (1) i (2) mijenjaju se i glase:

(1) Unutar obuhvata Plana nema javne prometne površine. Ista je smještena neposredno uz definirani obuhvat Plana.

(2) Planom je omogućena i gradnja ostalih prometnih i pratećih površina i građevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena u prostoru, a u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Članak 22.

Iza članka 18. broj naslova mijenja se u »4.1.1.«

Članak 23.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Cestovna prometnica neposredno uz obuhvat Plana svrstana je u sljedeću kategoriju:

.lokalna cesta 58077- Crikvenica (Ž5091) - Ladvić - Ž5064.«

Članak 24.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Prometnica iz prethodnog članka, s karakterističnim poprečnim presjekomgrafički je prikazana na kartografskom prikazu Plana broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.A. - Promet u mjerilu 1:1000.«

Članak 25.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se unutar obuhvata Plana, zbog načina formiranja građevinskih čestica, formira nova prometnica najmanja širina kolnika za novoplanirane ulice može biti 5,5m (za dvosmjeran promet), odnosno 4,5m (za jednosmjeran promet).

(2) Ako se formiraju pristupne ulice koje imaju slijepi završetak isti treba projektirati s okretištem za interventna vozila na njihovom kraju.«

Članak 26.

Naslov iza članka 21. mijenja se i glasi »4.1.2. Javna parkirališta, ostala parkirališta i garaže«.

Članak 27.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Unutar planskog obuhvata nije formirano javno parkiralište ili garaža.

(2) Parkiranje vozila za potrebe djelatnosti, djelatnika, posjetitelja i sl. omogućava se unutar formirane građevne čestice poslovne-pretežito uslužne i građevne čestice reciklažnog dvorišta.

(3) Ako se ukaže potreba za formiranjem javne parkirališne površine, ista se može formirati na površini poslovne- pretežito uslužne djelatnosti K1.«

Članak 28.

U članku 23. stavak (1) se briše, a postojeći stavak (2) postaje stavak (1).

Članak 29.

Iza članak 24. broj naslova mijenja se u »4.1.3.«

Članak 30.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Širina pješačkog pločnika treba iznositi višekratnik širine jedne pješačke trake koja iznosi 0,75m, no minimalna prikladna širina staze trebala bi iznositi barem 1,50m.

(2) Do rekonstrukcije postojeće prometnice izvan obuhvata ovog Plana pješački pločnik formira se kao dio zelenog pojasa.«

Članak 31.

Iza članka 25. broj naslova mijenja se u »4.2.«

Članak 32.

U članku 26. kratica »UPU-a« zamjenjuje se rječju »Plana«.

Članak 33.

U članku 27. tekst »min. 2 cijevi 1 40 za manji, odnosno 3 cijevi za veći objekt, što će predstavljati pripremu za uvođenje podzemnih priključaka najprije za nove, a potom i postojeće objekte« zamjenjuje se tekstom »odgovarajući broj cijevi«.

Članak 34.

Iza članka 27. brojevi obaju naslova mijenjaju se u »4.3.« i »4.3.1.«.

Članak 35.

Iza članka 28. broj naslova mijenja se u »4.3.1.1.«

Članak 36.

U članku 29. stavak (1) mijenja se i glasi:

(1) Na području obuhvata Plana nema izgrađenih trafostanica.

U članku 29. dodaje se novi stavak (4), koji glasi:

»Ako će buduća trafostanica biti u vlasništvu lokalne distribucije, za istu treba osigurati zasebnu parcelu na način da trafostanica bude udaljena minimalno 2m od kolnika i 1m od granice parcele, a pristup do javne površine mora biti direktan ili posredan.«

Članak 37.

Iza članka 31. broj naslova mijenja se u »4.3.1.2.«

Članak 38.

U članku 32. stavak (2) briše se tekst »izgradnje novih«, a tekst »prometnica obuhvaćenih« zamjenjuje se tekstom »prometnice obuhvaćene«

Članak 39.

Iza članka 33. broj naslova mijenja se u »4.3.2.«

Članak 40.

Iza članka 35. broj naslova mijenja se u »4.3.2.1.«

Članak 41.

Iza članka 39. broj naslova mijenja se u »4.3.2.2.«

Članak 42.

U članku 40. kratica »UPU-a« zamjenjuje se rječju »Plana«.

Članak 43.

(1) U članku 41. stavak (1) kratica »UPU-a« zamjenjuje se rječju »Plana«, a tekst »članka 83. i 84.« briše se.

(2) U članku 41. stavak (2) tekst »članku 122. Zakona o vodama («Narodne novine» broj 107/95)« zamjenjuje se tekstom »zakonskoj regulativi«.

Članak 44.

Iza članak 42. broj naslova mijenja se u »4.3.2.3.«

Članak 45.

(1) U članku 43 stavak (1) tekst »Zakona o vodama («Narodne novine» broj 107/95 i 150/05)« zamjenjuje se tekstom » Sukladno zakonskoj regulativi«.

(2) U članku 43. stavak (2) tekst »Hrvatske vode« zamjenjuje se tekstom »nadležna ustanova«.

Članak 46.

Iza članka 43. broj naslova mijenja se u »5.«.

Članak 47.

Iza članka 44. broj naslova mijenja se u »6.«.

Članak 48.

U članku 46. stavak (3) se briše.

Članak 49.

Iza članka 45. broj naslova mijenja se u »6.1.«.

Članak 50.

Iza članka 48. broj naslova mijenja se u »6.2.«.

Članak 51.

Iza članka 49. broj naslova mijenja se u »7.«.

Članak 52.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Unutar planskog obuhvata definirana je površina za gospodarenjem otpadom - reciklažno dvorište RD.

(2) Izgradnja reciklažnog dvorišta moguća je uz slijedeće uvjete:

·         organizaciju planiranog sadržaja (uređenje platoa, moguća izgradnja pratećih i pomoćnih građevina, način korištenja prostora) izvršiti sukladno zakonskoj regulativi;

·         građevina se priključuje na osnovne javne infrastrukturne i komunalne mreže (kolni pristup, telekomunikacije, vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, javna rasvjeta);

·         prilaz građevini ostvaruje se direktnim pristupom sa postojeće javne prometnice;

·         do izgradnje javnog sustava odvodnje, odvodnju rješiti sukladno uvjetima nadležne ustanove;

·         dio građevine koji služi za odlaganje otpada mora biti ograđen;

·         smještaj vozila transporta i djelatnika rješiti unutar obuhvata zahvata;

·         zaštitu od negativnih utjecaja građevine na okoliš sprovoditi sukladno zakonskoj regulativi.«

Članak 53.

(1) U članku 51. stavke (1) i (2) brišu se , a postojeće stavke (3) i (4) postaju stavke (1) i (2).

(2) U članku 51 u novom stavku (2) mijenja se naziv lokalne samouprave u »Vinodolska općina«.

Članak 54.

Iza članka 54. broj naslova mijenja se u »8.«.

Članak 55.

Iza članka 55. broj naslova mijenja se u »8.1.«.

Članak 56.

U članku 56. stavak (3) u alinejama prvoj i trećij brišu se navodi službenih glasila.

Članak 57.

Iza članka 56. broj naslova mijenja se u »8.2.«.

Članak 58.

(1) U članku 57. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Mjere zaštite od buke za građevinska područja naselja, površina izvan naselja za izdvojene namjene i za pojedinačne građevine treba provoditi u skladu s važećim zakonskom regulativom.«

(2) U članku 57. stavke (2), (3) i (4) brišu se, a postojeći stavak (5) postaje stavak (2).

Članak 59.

Iza članka 57. broj naslova mijenja se u »8.3.«.

Članak 60.

U članku 58. stavak (1) briše se tekst »(«Službene novine» broj 1/99)«.

Članak 61.

Iza članka 59. broj naslova mijenja se u »8.4.«.

Članak 62.

Iza članka 60. broj naslova mijenja se u »8.5.«.

Članak 63.

U članku 62. stavak (4) briše se tekst »(«Narodne novine» broj 108/95)«.

Članak 64.

U članku 63. stavak (1) briše se tekst »(«Narodne novine» broj 35/94)«.

Članak 65.

Iza članka 63. brojevi obaju naslova mijenjaju se u »8.6.« i »8.6.1.«.

Članak 66.

Iza članka 64. broj naslova mijenja se u »8.6.2.«.

Članak 67.

U članku 65. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Cjelokupno područje Općine pripada 7Ê po MCS skali, istu je potrebno uvažavati prilikom proračuna stabilnosti građevina.«

Članak 68.

Naslov iza članka 65. i članak 66. brišu se.

Članak 69.

Iza članka 65. broj naslova mijenja se u »9.«.

III .ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

(1) Ovaj Plan izrađen je u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Vinodolske općine i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Vinodolske općine.

(2) Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Vinodolske općine, Primorsko-goranskoj županiji - Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 71.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2107-03/18-01-11-136

Bribir, 20. studeni 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=91253&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr