SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA PUNAT

57.

Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 15. sjednici održanoj 23. studenog 2018. donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Punat (dalje u tekstu: Program), u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture financirati će se sredstvima:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to za:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Punat za 2019. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2020. godine, Općinskom vijeću Općine Punat podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Ovaj Program objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/7

URBROJ:2142-02-01-18-10

Punat, 23. studenog 2018. godine

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr