SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA PUNAT

56.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 15. sjednici održanoj 23. studenog 2018. godine, donosi

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2019. godini

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuju su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

-graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-graditi izvan građevinskog područja

-rekonstruirati

-uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu financiraju se sredstvima:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Punat za 2019. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2019. godine Općinskom vijeću Općine Punat podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Sastavni dio ovog Programa čini Prilog 1 - Program gradnje građevina za gospodarenje kounalnim otpadom u 2019. godini.

Članak 6.

Ovaj Program objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/7

URBROJ:2142-02-01-18-9

Punat, 23. studenog 2018. godine

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

 

Prilog I Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Općine Punat u 2019. godini

Na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/19 i 73/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 2018. godine, donosi

PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini (dalje u tekstu: Program) određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Punat za 2019. godinu.

Članak 2.

U 2019. godini graditi će se slijedeće građevine:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Troškovi gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini financiraju se sredstvima:

1. Prihodi od prodaje naematerijalne imovine75.000,00

Članak 4.

Ovaj Program objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:

URBROJ:Predsjednik

Punat, _____________________Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr