SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

78.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/ 13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. donijelo je

PLAN RAZVOJA I MREŽE
DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU
OPĆINE BAŠKA

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Baška utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Baška, iskaz je usklađivanja potreba građana s područja Općine Baška te financijskih mogućnosti Općine Baška.

Prava i obaveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Općine Baška u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Baška za tekuću godinu.

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Općine Baška djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) čiji je osnivač Grad Krk.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i područnim vrtićima.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Krku, Smokvik 7.

Područni vrtići Dječjeg vrtića nalaze se u Omišlju, Baječ 19c, Malinskoj, Priko poja 9, Njivicama, Stražbica 5, Vrhu, Vrh 126, Baški, Ditris 2, Vrbniku, Retec 5 i Polju, Stanišće 12.

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Baška čini Dječji vrtić »Katarina Frankopan« koji obavlja svoju djelatnost na izdvojenoj lokaciji na adresi Ulica Ditris 2.

Vlasnik objekta u kojem se obavlja djelatnost iz prethodnog stavka je Općina Baška.

Članak 5.

U dječjem vrtiću iz članka 4. ovoga Plana mogu se provoditi:

.redoviti vrtićki program,

.redoviti jaslički program,

.program javnih potreba za djecu s teškoćama i program predškole.

Članak 6.

Na području Općine Baška se može istovremeno osigurati provedba predškolskog odgoja u područnom vrtiću iz članka 4. ovog Plana u tri (3) skupine.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08, 90/10) te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Članak 7.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića Općine Baška može se proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija, kao i osnivanjem novih skupina u područnom vrtiću iz članka 4. ovog Plana.

U smislu prethodnog stavka, planira se pripajanje Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača. Također se planira osnivanje četvrte skupine u područnom vrtiću iz članka 4. ovog Plana.

Na području Općine Baška mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Općina Baška nije osnivač, ali Općina Baška ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

Članak 8.

Općina Baška sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osiguravaju sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Baška za tekuću godinu.

Članak 9.

Općina Baška sufinancira troškove smještaja djece u redovnim programima Dječjih vrtića iz čl. 4. ovog Plana sukladno odredbama Sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk od dana 25. listopada 2000. godine i Aneksa sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk od dana 28. siječnja 2004. godine.

Općina Baška može proračunskim sredstvima sufinancirati i posebne programe sukladno Proračunu.

Članak 10.

Općina Baška će po zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na području Općine Baška koje po prijavi na javni natječaj za upis u Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk i područne vrtiće, nije ostvarilo upis za tekuću pedagošku godinu, sufinancirati troškove smještaja djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave, sukladno Odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Baška koju donosi Općinsko vijeće Općine Baška, temeljem planiranih proračunskih sredstava.

Jedinice lokalne samouprave čiji roditelji koriste usluge dječjeg vrtića u drugoj jedinici lokalne samouprave snose razliku između ekonomske cijene i roditeljske uplate dječjeg vrtića koji dijete pohađa.

Ekonomska cijena ne smije biti opterećena troškovima objekta (gradnje, zakupa i kapitalnog održavanja objekta) prema Zaključku Koordinacije Grada Krka i Općina Otoka Krka, održane 23. listopada 2008. godine, Klasa: 900-03/08-01/22, Urbroj:2142/00-01-08-2/2.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-36

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr