SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

62.

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška

Članak 1.

Ovom odlukom, za područje Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina), utvrđuju se načini provedbe:

-mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,

-mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, uključujući i uklanjanje naplavljenog morskog otpada.

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito:

-otpad odbačen u okoliš na lokacijama, koje za to nisu predviđene,

-naplavljeni morski otpad.

Članak 3.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:

-nadzor lokacija putem komunalnog redarstva,

-postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada,

-distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,

-periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine, uz uvjet ishođenja prethodne suglasnosti ovlaštenog davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine,

-objava na internetskim stranicama Općine o načinu zbrinjavanja otpada koji nije mješoviti komunalni i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 4.

(1) Općina će uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

(2) Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu dostavljaju se na popunjenom obrascu na adresu elektroničke pošte: opcina-baska@ri.t-com.hr, osobnom predajom popunjenog obrasca u pisarnici Općine, ili poštom, na adresu Općine, Palada 88, 51523 Baška.

(3) Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj stranici Općine ili u pisarnici Općine.

(4) Obaviješću o nepropisno odbačenom otpadu smatrat će se i svi drugi oblici dostave u pisanom obliku.

Članak 5.

(1) Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš iz članka 2. ove Odluke, komunalni redar rješenjem nalaže uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odložen otpad, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno osobi koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kome je otpad nepropisno odložen.

(2) Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina odbačenog otpada u m3, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja predajom otpada osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 (šest) mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

(3) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno odložen, a obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi s odbačenim otpadom, ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju policijskih službenika, radi pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređe nje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

(5) Ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi, ili ako komunalni redar utvrdi da obveza utvrđena stavkom 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Općina je dužna o svom trošku osigurati uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

(6) Općina ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada od obveznika uklanjanja otpada, ako je on poznat.

Članak 6.

Općina je dužna, suglasno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka 5. ove Odluke, mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Članak 7.

Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine uklonjen nepropisno odbačeni otpad suglasno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu, Općinski načelnik, dužan je do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću o lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja.

Članak 8.

Općinsko vijeće, temeljem izvješća iz prethodnog članka ove Odluke, donosi odluku o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada, u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 9.

Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odloženog otpada na javnim površinama kojima upravlja ili na drugim nekretninama u vlasništvu Općine, propisani su Odlukom o komunalnom redu.

Članak 10.

(1) Ako je otpad odbačen na javnoj površini PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. iz Krka, kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, uklonit će ga u sklopu svojih redovnih aktivnosti, odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja od strane komunalnog redara Općine, te će o tome izvijestiti Općinu.

(2) Na način opisan u prethodnom stavku ovoga članka s otpadom odbačenim na javnoj površini postupit će i TD Baška d.o.o., komunalno društvo u vlasništvu Općine.

Članak 11.

(1) Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati i putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem tekstu: akcija).

(2) Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba - obrtnik u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

(3) Radi provedbe akcije pravna odnosno fizička osoba - obrtnik dužna je ishoditi suglasnost Općine najmanje dva mjeseca prije početka akcije.

Članak 12.

Sredstva za provedbu svih mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš, osiguravaju se u Proračunu Općine.

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba za koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.

(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba za koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.

(3) Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će s odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

.naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna i za fizičku osobu u iznosu od 2.000,00 kuna za prekršaj propisan ovom Odlukom,

.izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,

.pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-17

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr