SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

61.

Temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

1.zone na području Općine Baška za plaćanje komunalnog doprinosa,

2.jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa),

3.način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

4.opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

(1) Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

(2) Komunalni doprinos je prihod Općine Baška koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina, ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor, ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 4.

(1) Ovisno o pogodnostima položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, za područje Općine Baška utvrđuju se zone, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5

(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade, koja se gradi ili je izgrađena, izraženog u kubnim metrima m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

(2) Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine, te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine, koja se gradi ili je izgrađena, izražene u četvornim metrima m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

(3) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

(4) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade, te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

Članak 6.

Iznos komunalnog doprinosa rezultat je množenja obujma, odnosno površine građevine, utvrđenih na način opisan u članku 5. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđene za pojedine zone u članku 4.

Članak 7.

(1) Jedinstveni upravni odjel, u postupku pokrenutom na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, donosi rješenje o komunalnom doprinosu, te ovršava rješenje o komunalnom doprinosu u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Članak 8.

Rješenje o komunalnom doprinosu obvezno sadrži:

1.podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,

2.iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

3.obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

4.prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu, koja se gradi ili je izgrađena, s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 9.

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole, nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji, donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Članak 10.

1) Rješenje o komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom na zahtjev stranke, donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu, koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.

(2) Rješenje o komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu, koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu, ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.

(3) Jedinstveni upravni odjel izmijenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa, odnosno investitora, ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način da će obračunati komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje, odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa, u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu temeljem koje je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

(4) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor, u slučaju iz odredbe stavka 3. ovoga članka, nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 11.

(1) Jedinstveni upravni odjel, na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora, poništit će ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim, ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.

(2) Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 12.

(1) Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti, jer građenje nije započeto, ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje, koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

(2) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

Članak 13.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja, te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

(1) Komunalni doprinos, osim u slučajevima iz članka 15. ove Odluke, plaća se jednokratno, u cijelosti, u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

(2) Na nepravovremene uplate zaračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 15.

(1) Općina Baška ne plaća komunalni doprinos na svom području.

(2) Osim u slučajevima iz članka 77. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18), komunalni doprinos se ne naplaćuje ni kod gradnje objekata, koju Općinski načelnik, posebnom odlukom, utvrdi od izuzetne važnosti, odnosno interesa za Općinu Baška.

(3) Ako Općina Baška sufinancira gradnju objekata, iznos ukupno obračunatog komunalnog doprinosa umanjuje se za postotak u kojemu Općina Baška sufinancira gradnju.

(4) Fizičke osobe, koje na području Općine Baška neprekidno imaju prebivalište najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa, što dokazuju odgovarajućim potvrdama nadležnih tijela, kod utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, za gradnju do 400 m3 obujma, ostvaruju pravo na smanjenje iznosa komunalnog doprinosa u visini od 75% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa.

(5) Fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka, ako su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa, za gradnju do 400 m3 obujma, ostvaruju pravo na dodatno smanjenje iznosa komunalnog doprinosa, ovisno o broju provedenih dana na ratištu, i to kako slijedi:

Broj dana provedenih na ratištu za dodatno smanjenje obveze komunalnog doprinosa

450 dana i više 25%

do 400 dana 20%

do 300 dana 15%

do 200 dana 10%

do 100 dana 5%

Status hrvatskog branitelja i broj dana provedenih na ratištu dokazuje se potvrdom nadležnog državnog tijela.

(6) Pravo na smanjenje komunalnog doprinosa, odnosno pravo na ostvarivanje povoljnosti sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka, može se koristiti za gradnju, dogradnju, ili ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata, neovisno da li se isto pravo koristi jednokratno ili višekratno, odnosno po jednoj ili više osnova, ali uvijek i isključivo do iznosa obujma utvrđenog u navedenim stavcima ovoga članka.

Osobe koje su iskoristile popust prije stupanja na snagu ove odluke ne ostvaruju pravo na popust.

(7) Osobe trajno smanjene pokretljivosti, kojima su za kretanje nužna invalidska kolica, odnosno članovi njihove uže obitelji, uz uvjet da je u projektnoj dokumentaciji za ishođenje potrebne dozvole za gradnju nedvojbeno razvidna potreba povećanog prostora radi kretanja osobe trajno smanjene pokretljivosti, za gradnju ili dogradnju obujma do 120 m3, ostvaruju pravo na oslobođenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti.

(8) Fizičke osobe, koje neprekidno imaju prebivalište na području Općine Baška najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, u slučaju da obveza iznosi najmanje 100.000,00 kn, ostvaruju pravo na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 4 jednaka polugodišnja obroka.

(9) Fizičke osobe, koje neprekidno imaju prebivalište na području Općine Baška najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, isključivo u postupku ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata, ako, nakon obračuna komunalnog doprinosa i primjene povoljnosti opisanih u stavcima 4. i 5. ovoga članka, preostane obveza plaćanja iznosa od najmanje 30.000,00 kn, ostvaruju pravo na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 4 jednaka polugodišnja obroka.

(10) Korisnici povoljnosti iz stavaka 4., 5. i 9. ovoga članka ne smiju prodati, niti na dugi način otuđiti, objekt, za gradnju kojega su ostvarili povoljnost pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u roku od 10 godina računajući od dana pravomoćnosti uporabne dozvole za isti objekt, a, u protivnom, obvezni su iznos odobrene povolj nosti pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u cijelosti, jednokratno, najkasnije u roku od 15 dana od dana otuđenja objekta, vratiti, odnosno uplatiti Općini Baška. Međusobni odnosi korisnika povoljnosti i Općine Baška, opisani ovim stavkom, uređuju se zaključenjem odgovarajućeg ugovora, koji se sastavlja u obliku privatne isprave podobne za solemnizaciju po javnom bilježniku i predstavlja ovršnu ispravu, uz osnivanje založnog prava u korist Općine Baška na nekretnini na kojoj se izgradio, odnosno ozakonio objekt.

(11) Općinski načelnik, ako se, sukladno ovoj Odluci, radi o obvezi jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu iznad 200.000,00 kn, na obrazloženi, argumentirani zahtjev obveznika, može posebnom odlukom odobriti i drugačiji način, uvjete i rokove plaćanja od onih utvrđenih u članku 9. stavak 1.

(12) Kod odobrenog obročnog plaćanja sukladno odredbama ovoga članka, a u slučaju zakašnjenja uplate pojedinog obroka, cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu prvog idućeg dana od dana kada je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

(13) Prava iz stavaka 4., 5., 7., 8. i 9. ovoga članka ostvaruju se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva, komu su priloženi odgovarajući dokazi.

Članak 16.

(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Općinskog načelnika, sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, te mu se isti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa.

(2) Sva međusobna prava i obveze, odnosno uvjeti i postupak utvrđivanja visine troškova, utvrđuju se pisanim ugovorom između obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i Općine Baška.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 21/07, 56/09, 25/10, 12/13, 35/13).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-16

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr