SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

59.

Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture i prihod je proračuna koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke Općinskog vijeća koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

(1) Komunalna naknada plaća se za:

1.stambeni prostor,

2.garažni i pomoćni prostor,

3.poslovni prostor,

4.građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,

5.neizgrađeno građevinsko zemljište.

(2) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz prethodnog stavka, koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete, te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama, te čini sastavni dio infrastrukture Općine.

(3) Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na komu se obavlja poslovna djelatnost.

(4) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na komu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na komu nije izgrađena zgrada ili na komu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola.

(5) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na komu se nalazi ruševina zgrade.

Članak 3.

Na području Općine komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 2. stavak 1. ove Odluke u naseljima: Baška, Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska.

II. OBVEZNICI KOMUNALNE NAKNADE

Članak 4.

(1) Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.

(2) Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:

1.ako je na njega obveza plaćanja komunalne naknade prenesena pisanim ugovorom,

2.ako nekretninu koristi bez pravne osnove,

3.ako se ne može utvrditi vlasnik.

(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade, ako je obveza plaćanja prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

(4) Komunalnu naknadu plaćaju i zakupnici nekretnina, čiji vlasnik je Općina.

Članak 5.

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

1.danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,

2.danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,

3.danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,

4.danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

(3) Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

(4) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Članak 6.

(1) Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine koje su važne za Općinu, čije održavanje se plaća iz proračuna, pod uvjetom da se iste nekretnine ne daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje, a to su:

1.nekretnine, odnosno objekti, prostori i zemljišta u vlasništvu Općine Baška,

2.objekti predškolskog obrazovanja s pripadajućim zemljištem,

3.povijesni i spomenički objekti s pripadajućim zemljištem,

4.objekti neprofitnih, kulturnih i ostalih udruga s pripadajućim zemljištem,

5.objekti sportskih klubova s pripadajućim zemljištem,

6.objekti ostalih javnih ustanova (DVD i dr.) s pripadajućim zemljištem,

7.objekti koji služe za zadovoljenje društvenih potreba i komunalnog standarda (mrtvačnica, objekti komunalne infrastrukture),

8.sakralni objekti i župne kuće.

(2) Od obveze plaćanja komunalne naknade, temeljem posebne odluke Općinskog načelnika, mogu se osloboditi i drugi objekti.

Članak 7.

(1) Komunalnu naknadu ne plaćaju obveznici oslobođeni plaćanja komunalne naknade temeljem Zakona i pojedinačnih akata nadležnog tijela Općine, u skladu s ovom Odlukom.

(2) Rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi osobe odnosno domaćinstva, koja pravo ostvaruju temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

(3) O pravu iz prethodnog stavka odlučuje Jedinstveni upravni odjel na temelju pisanih dokaza, koje uz zahtjev dostavlja obveznik plaćanja komunalne naknade.

Članak 8.

(1) Privremeno se može, u potpunosti ili djelomično, temeljem Odluke Općinskog načelnika, osloboditi plaćanja komunalne naknade poduzeće kada je u likvidaciji ili stečaju.

(2) Poduzetnici, vlasnici ili korisnici poslovnog prostora ili građevnog zemljišta, koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti, kod započinjanja obavljanja djelatnosti u poslovnim prostorima ili na zemljištu, odnosno kod proširivanja obavljanja djelatnosti u dodatnim prostorima ili na dodatnom zemljištu, oslobađaju se plaćanja dijela obveze komunalne naknade za novi poslovni prostor, odnosno zemljište (poduzetnici-početnici), odnosno za dodatni prostor ili zemljište poduzetnici koji proširuju obavljanje djelatnosti kako slijedi:

.za 1. godinu obavljanja djelatnosti u visini od 75% od ukupnog iznosa obveze,

.za 2. godinu obavljanja djelatnosti u visini od 50% od ukupnog iznosa obveze,

.za 3. godinu obavljanja djelatnosti u visini od 25% od ukupnog iznosa obveze.

(3) Povoljnost iz prethodnog stavka ostvaruje se temeljem zamolbe poduzetnika kojoj su priloženi preslika obrtnice za fizičke osobe, preslika vlasničkog lista, odnosno ugovora o zakupu, ili preslika nekog drugog dokumenta iz kojeg je razvidno započinjanje, odnosno proširenje obavljanja djelatnosti.

(4) Pravo iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel temeljem zahtjeva i priloženih dokaza.

Članak 9.

(1) Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se građani, vlasnici isključivo stambenih, garažnih i pomoćnih objekata, koji se ne koriste za obavljanje djelatnosti, starosne dobi 80 i više godina, ako su neprekidno vlasnici objekta na koji se obveza odnosi i imaju neprekidno prebivalište na području Općine Baška najmanje 10 godina od dana utvrđivanja prava iz ovoga stavka.

(2) Pravo na oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade u smislu stavka 1. građanima, vlasnicima objekata, primjenjuje se od godine, odnosno za godinu, u kojoj isti navršavaju 80 godina.

(3) Starosna dob dokazuje se preslikom osobne iskaznice ili neke druge vjerodostojne isprave.

(4) Neprekidno vlasništvo objekta dokazuje se odgovarajućom izjavom danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ispred javnog bilježnika.

(5) Neprekidno prebivalište dokazuje se odgovarajućom potvrdom nadležne policijske postaje.

(6) Pravo iz ovoga članka može se ostvariti temeljem zahtjeva stranke ili isto može utvrditi Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti, koji i donosi odgovarajuće rješenje.

(7) U slučaju bili kakvih nejasnoća u svezi s povoljnošću opisanom u ovom članku, te glede provedbe na način i u smislu ovoga članka, konačnu odluku donosi Općinski načelnik.

III.VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 10.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

.lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi,

.vrsti i namjeni nekretnine iz članka 2. ove Odluke.

Članak 11.

(1) Komunalna naknada za stambeni, poslovni, garažni i pomoćni prostor obračunava se po m2 korisne površine prostora, koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« br. 40/97, 117/05).

(2) Za građevinsko zemljište i neizgrađeno građevinsko zemljište komunalna naknada se obračunava po jedinici stvarne površine.

Članak 12.

Iznos komunalne naknade po m2 površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1.vrijednosti boda komunalne naknade (B),

2.koeficijenta zone (Kz),

3.koeficijenta namjene (Kn).

Članak 13.

(1) Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje odlukom Općinsko vijeće, a ako se vrijednost boda komunalne naknade (B) mijenja, Općinsko vijeće o tome donosi odluku do kraja studenoga tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.

(2) Vrijednost boda komunalne naknade (B) iz stavka 1. ovoga članka određuje se po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Članak 14.

Nekretnine na području Općine svrstavaju se u dvije zone, za koje se utvrđuju koeficijenti, kako slijedi:

1.zona 1. - naselje Baška - 1,00

2.zona 2. - naselja Batomalj, Jurandvor, Draga Bašćanska - 0,70

Članak 15.

(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti i namjeni nekretnine iz članka 2. Odluke i utvrđuje se, kako slijedi:

1.neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,05

2.stambeni, garažni i pomoćni prostor; poslovni prostor koji koriste neprofitne organizacije - 1,00

3.prostor u kojemu se obavlja: komunalna djelatnost, sportsko-rekreativna djelatnost, djelatnost osobnih usluga - brijač, frizer, salon za uljepšavanje, krojač postolar, zdravstvena djelatnost, veterinarska djelatnost, novinska i izdavačka djelatnost, djelatnosti iz područja prosvjete, znanosti, kulture; usluge smještaja; garaže i parkirališta; pripadajuća skladišta i drugi pomoćni prostori za obavljanje djelatnosti iz ove točke - 3,00

4.prostori za obavljanje djelatnosti iz područja: građevinarstvo, industrija, otkup otpada; optika; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; fina mehanika; fotografi; staklari; grafičari; prodajne galerije i ateljei; antikvarijati; dizajniranje i unutarnje dekoriranje; pranje i kemijsko čišćenje; metaloprerađivačka djelatnost; popravak motornih vozila, motocikala i čamaca; autopraonice; pošta i telekomunikacije, prijenos i distribucija električne energije; usluge u pomorskom i cestovnom prometu; proizvodnja prehrambenih proizvoda; pripadajuća skladišta i drugi pomoćni prostori za obavljanje djelatnosti iz ove točke - 5,00

5.trgovine i prodavaonice; ugostiteljski objekti; turističke agencije; hoteli; hosteli; kampovi; autokampovi; agencije za promet nekretninama; pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, poslovno posredništvo; financijsko posredovanje; osiguravajuća društva; iznajmljivanje automobila i ostalih prometnih (cestovnih i pomorskih) sredstava; usluge u nautičkom turizmu; banke i štedionice; mjenjačnice; igre na sreću, kockarnice i kladionice; ostalo, nenavedeno u prethodnim točkama; pripadajuća skladišta i drugi pomoćni prostori za obavljanje djelatnosti iz ove točke - 10,00.

(2) Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti iz točaka 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

Članak 16.

(1) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

(2) Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veći od 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Baška.

Članak 17.

(1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

(2) Ako se na osnovu Odluke Općinskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B), ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu, te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, Jedinstveni upravni odjel dužan je za kalendarsku godinu, a do 31. ožujka iste, tekuće godine, donijeti novo rješenje.

(3) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru m2 površine nekretnine.

(4) Komunalna naknada plaća se u dva polugodišnja obroka i to:

.do 30. lipnja, za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine,

.do 31. prosinca, za razdoblje srpanj - prosinac tekuće godine.

(5) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

.iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 nekretnine,

.obračunska površina nekretnine,

.godišnji iznos komunalne naknade,

.iznos polugodišnjeg obroka i rok plaćanja komunalne naknade.

(6) Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku naznačenom u stavku 4. ovog članka, plaća i zakonsku zateznu kamatu.

(7) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela, koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

(8) Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi, te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom odjelu Primorsko- goranske županije.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 56/09, 52/11).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-14

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr