SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

51.

Temeljem članka 72. stavak 1. i 129. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune Godišnjeg programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2018. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/17, 26/ 18) članak 2. mijenja se i glasi:

» Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 6.012.050,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

·          Prihodi od komunalne naknade - 2.882.368,00 kuna,

·          Prihodi od komunalnog doprinosa - 316.761,00 kuna,

·          Prihodi od koncesijskih naknada - 780.242,00 kuna,

·          Opći prihodi - 196.992,00 kuna,

·          Višak - 114.471,00 kuna

·          Prihodi od prodaje imovine - 7.730,00 kuna,

·          Ekološka pristojba - 1.180.584,00 kuna,

·          Boravišna pristojba - 532.902,00 kuna.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA (košnja trave i korova uz nerazvrstane prometnice,
nasipavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa,
sanacija nogostupa):

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

2.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE ( upravljanje i održavanje objekata javne rasvjete, zamjena rasvjetnih tijela i žarulja, ličenje nosača rasvjetnih tijela, snimanje, te izrada projektne dokumentacije za potrebe održavanja javne rasvjete):

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

3.ODRŽAVANJE ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA, POMORSKOG DOBRA (održavanje javnih cesta u naselju, održavanje javnih parkirališta, održavanje bunara, održavanje divljih i uređenih plaža, dovoz i odvoz kabina za presvlačenje na plažama, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje staze glagoljice, održavanje komunalne opreme - klupa, ograda, koševa za smeće, reklamnih panoa, održavanje javnog WC-a, održavanje tabli sa oznakama ulica i kućnih brojeva):

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

4.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA (pregled i čišćenje vodolovnih grla na
javnim površinama, održavanje oborinskih kanala i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje slivnog područja u
nadležnosti Hrvatskih voda, odvodnja atmosferskih voda):

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

5.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i odvoz otpada iz
dijelova naselja zatvorenih za promet, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko - veterinarska zaštita, odvoz
komunalnog otpada na deponij Treskavac, sanacija divljih deponija, potrošnja vode na javnim izljevima):

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

6.ODRŽAVANJE GROBLJA (košnja trave i korova, održavanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz otpada, održavanja staza, zidova i ograda na groblju, održavanje objekata na groblju)

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-5

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr