SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

201.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/9, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/3 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 15. sjednici održanoj dana 15. studenoga 2018. godine donijela je

PLAN
davanja koncesija na pomorskom dobru na području
Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

Članak 1.

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan) sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) predviđene vrste i predmete koncesija,

c) rokove na koje se koncesije planiranju dati,

d) pravnu osnovu za davanje koncesije,

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju,

f) popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se plan odnosi s napomenom za koje se koncesije planira provedba novog postupka davanja koncesije, te obrazloženjem razloga za eventualno neplaniranje davanja nove koncesije.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija planira u 2019. godini dati koncesije na pomorskom dobru kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Sastavni dio ovog Plana je Godišnji plan davanja koncesija za 2019. godinu na standardnom obrascu Ministarstva financija, te Obrazloženje o odstupanju Plana davanja koncesija na pomorskom dobru za 2019. godinu od Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Članak 3.

Tijekom 2019. godine planiraju se dati koncesije koji ističu u 2019. godini (od rednog broja 6. do rednog broja 11.), koncesije temeljem inicijativa fizičkih/pravnih osoba, te koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za instalacije odvodnje i druge objekte komunalne infrastrukture.

Tijekom 2019. godine planiraju se provesti i postupci davanja koncesija na pomorskom dobru za lokacije sadržane u planovima iz prethodnih godina za koje postupak nije proveden ili je u tijeku.

Članak 4.

Za provedbu Plana novčana sredstva osiguravanju se u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

Članak 5.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana zadužen je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-35

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr