SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

198.

Na temelju članka 13. stavka 1 i 6.. Zakona o zaštiti od požara (»Službene novine« broj 92/10), članka 27. Pravilnika o planu zaštite od požara (»Narodne novine« broj 51/12), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 19/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj dana 15. studenog 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju usklađenog Plana zaštite od požara
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Prihvaća se usklađeni Plan zaštite od požara Primorsko- goranske županije, a na temelju pozitivnog mišljenja Policijske uprave primorsko-goranske, Sektor upravnih inspekcijskih poslova, broj: 511-09-21/1-4377/2-2018.MD od 17. rujna 2018. godine.

(Plan zaštite od požara sastavni je dio ove Odluke)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-27

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Na temelju članka 13. stavka 1. i 7. Zakona o zaštiti od požara (»Službene novine« broj 92/10), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 19/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (Službene novine» broj 26/ 09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj dana 15. studenog 2018. godine, donijela je

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Plan zaštite od požara Primorsko-goranske Županije (u daljnjem tekstu: Plan) temeljni je akt Županije koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje odnose i obaveze pojedinih subjekata u Županiji iz područja zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.

Članak 2.

Vatrogasne postrojbe javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, udružene u Vatrogasnu zajednicu Primorsko-goranske Županije, čine operativnu snagu u zaštiti od požara na području Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Temeljna vatrogasna formacija za gašenje većih požara i kod akcidentnih situacija na području Županije je Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (u daljnjem tekstu JVP Rijeka), a koja obavlja funkciju županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC).

Članak 4.

Plan se sastoji od:

a) Tekstualnog dijela, razrađenog u poglavlju A,

b) Poglavlja B - promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dat niz podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima telefona ili pozivnika, te adresama.

Članak 5.

Donošenjem Plana Primorsko-goranske županija preuzima obavezu osiguranja sredstava za provedbu Plana.

Članak 6.

Donošenjem Plana utvrđuje se obaveza svih subjekata obuhvaćenih istim da eventualne promjene, a koje se odnose na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana, odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, dostave JVP Rijeka i Centru 112.

Članak 7.

Usklađivanje podataka odnosno izmjene i dopune dijela Plana naznačenog pod »A« članka 4. Uvodnih odredbi, temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona o zaštiti od požara, utvrđuje i donosi Županijska skupština na prijedlog stručnih službi.

Članak 8.

Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana pod »B« članka 4. Uvodnih odredbi obavljaju djelatnici JVP Rijeka i Centra 112, odmah po dobivanju podatka, a o učinjenom izjvešćuje nadležno upravno tijelo u Županiji.

Članak 9.

U slučaju, da radi objektivnih okolnosti, nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

Članak 10.

Čelnici Centra 112 i JVP Rijeka dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to.

Članak 11.

Radi lakše pretrage i uštede vremena za svaku pojedinu radnu operaciju izrađuje se posebna tablica u obliku priloga koji je označen pripadajućim rednim brojem.

2. USTROJ ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA KADA U GAŠENJU POŽARA SUDJELUJE VIŠE VATROGASNIH POSTROJBA S PODRUČJA ŽUPANIJE

S aspekta organizacije gašenja požara područje Županije je funkcionalno podjeljeno na 15 požarnih područja po područnim vatrogasnim zajednicama i to:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

1. Primjenom sustava uključivanja javnih i drugih profesionalnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na mjestu događaja često dolazi do angažiranja više temeljnih formacija jedne vatrogasne postrojbe ili više vatrogasnih postrojbi pa tako dolazi i do angažiranja dvoje ili više vatrogasnih rukovoditelja. Respektirajući tu činjenicu, u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja, u tim slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:

Kada se na mjestu događaja nalaze dva i više vatrogasnih odjeljenja, do uključenja voditelja smjene javne vatrogasne postrojbe, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasnog odjeljenja koji je prvi došao na lice mjesta, ako se drugačije ne dogovore. Ista osoba rukovodi i s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van postrojbe koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima voditelj smjene dotične vatrogasne postrojbe.

O do tada poduzetom i planiranim radnjama voditelj smjene vatrogasne dužan je putem dispečera izvjestiti zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe.

Rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta preuzima zapovjednik smjene JVP ili, temeljem vlastite prosudbe, zapovjednik JVP.

2. Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postaja-ispostava i/ili uključenjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava preuzima zapovjednik dotičnog požarnog područja.

3. Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postaja-ispostava i/ili uključenjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište izvan općinskog odnosno gradskog područja u odnosu na mjesto izbijanja požara zapovjednik dotičnog požarnog područja izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika koji odlučuje da li će preuzeti u toj fazi preuzeti rukovođenje akcijom gašenja požara ili će zapovjednik požarnog područja nastaviti s rukovođenjem pri čemu odluke donosi samostalno.

Poredak neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja određuje rukovoditelj akcije gašenja požara nakon izvršene procjene razvoja situacije na mjestu događaja.

4. Ukoliko tjekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Stožera Civilne zaštite Općine ili Grada i/ili Stožera Civilne zaštite Županije, Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati osobu koja će koordinirati djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

5. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe sa područja djelovanja drugih Županija za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se Stožer na čijem je čelu Županijski vatrogasni zapovjednik.

6. Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti izvršne su za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (JVP, DVD, PVPG, postrojbe HV-e i dr).

7. Tako ustrojen stožer djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na lice mjesta može preuzeti rukovodeću funkciju u Stožeru CZ županije.

8. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja tjekom akcije gašenja dispečer ŽVOC-a (Županijski vatrogasni operativni centar) dužan je odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tjekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.

*Prikaz požarnih područja se nalazi na dnu dokumenta*

2.1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Planovima zaštite od požara i tehnološke eksplozije općina i gradova razrađen je sustav uključivanja vatrogasnih snaga u akciju gašenja požara na njihovom području. Kako je s tim planovima predviđeno da u oređenoj fazi dinamike razvoja požara dolazi do angažiranja više vatrogasnih postrojbi s područja jedne više općina odnosno gradova pa analogno tome i do angažiranja Županijskog vatrogasnog zapovjednika to je u ovom Planu dat prikaz postupanja u stupnjevima od I do V koji se odnose na gašenje početnih požara pa do složenijih požara odnosno događaja s elementima elementarne nepogode.

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:

2.1.1. Požar objekta

- I s t u p a n j:

- na lice mjesta upućuje se ekipa za gašenje požara mjesno nadležne vatrogasne postrojbe sa snagama određenim Planom zaštite od požara i tehnološke eksplozije dotične općine ili grada i operativnim planom za karakteristike objekta na kome je došlo do požara;

- dispečer ŽVOC o događaju i o poduzetom izvješćuje zapovjednika dotične vatrogasne postrojbe, PU P-G i Centar.

- akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi voditelj odjeljenja, a voditelj smjene vatrogasne postaje putem dispečera prati tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuje.

- II s t u p a n j:

- u koliko rukovoditelj akcije gašenja požara mjesno nadležne VP na licu mjesta procjeni da sa raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava dispečera ŽVOC o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici;

- dispečer ŽVOC o zahtjevu izvješćuje prvog po rangu starijeg rukovoditelja dotične vatrogasne postrojbe i/ili zapovjednika vatrogasne postrojbe koji mobilizira dodatne snage iz redova postaje i upučuje ih na lice mjesta. U ovoj fazi, po formacijskom ustroju, snage na licu mjesta u pravilu čine najmanje dva vatrogasna odjeljenja u punom sastavu;

- rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta od voditelja odjeljenja preuzima voditelj smjene vatrogasne postaje ili zapovjednik vatrogasne postaje;

- ukoliko je iz dojave vidljivo da se radi o složenijem požaru koji zahtjeva angažiranje snaga predviđenim u drugoj alineji na lice mjesta izlazi voditelj smjene vatrogasne postaje i on rukovodi akcijom gašenja požara

- dispečer o poduzetom izvješćuje Centar 112, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih poduzeća.

III s t u p a n j:

- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara zapovjednik vatrogasne postrojbe daje zahtjev dispečeru ŽVOC-a za uzbunjivanje i upućivanje na lice mjesta dodatnih snaga u sastavu vatrogasne postrojbe. Takvu obavjest dispečer ŽVOC prenosi zapovjedniku smjene vatrogasne postrojbe koji donosi odluku o broju i sastavu snaga koje se upućuju na lice mjesta;

- zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe ili zapovjednik vatrogasne postrojbe istovremeno o događaju i o poduzetom izvješćuje vatrogasnog zapovjednika požarnog područja;

- zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe ili zapovjednik vatrogasne postrojbe osobno preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara.

- zapovjednik vatrogasne postrojbe ovisno o razvoju situacije, temeljem osobne prosudbe, po potrebi, u dogovoru sa zapovjednikom požarnog područja i Županijskim vatrogasnim zapovjednikom aktivira na akciji gašenja požara i druge raspoložive vatrogasne snage na nivou Županije prema podacima o vatrogasnoj tehnici i ljudstvu, po postajama, koje su pohranjene kod dispečera ŽVOC-a;

- plovni objekati za gašenje požara na moru i na objektima u obalnom pojasu uključuju se na poziv Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za to ovlasti. Županijski vatrogasni zapovjednik ili navedena osoba putem Centra 112 ili direktno od stručne službe Lučke kapetanije traži upućivanje plovnih objekata na lice mjesta;

- dispečer ŽVOC utvrđuje režim korištenja sistema veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovoditelja na licu mjesta sa zapovjednikom smjene vatrogasne postrojbe.

- IV s t u p a n j:

- u koliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za proglašavanje elementarne nepogode o nastaloj situaciji zapovjednik požarnog područja odnosno Županijski vatrogasni zapovjednik izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika, s ciljem izvršenja priprema za mobilizaciju eventualno potrebnih dodatnih vatrogasnih snaga i Stožer zaštite i spašavanja odnosno Zapovjedništvo CZ na nivou Županije, te načelnika/gradonačelnika na čijem je području nastao događaj za angažiranje snaga koje su na nivou općine/ grada predviđene za takav slučaj;

- temeljem osobne prosudbe Županijski vatrogasni zapovjednik može, u dogovoru s Glavnim vatrogasnim zapovjednikom, zatražiti pomoć postrojbi iz susjednih Županija.

- akcijom gašenja požara rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti. O odluci, o datim ovlastima, Županijski vatrogasni zapovjednik putem dispečera upoznaje sve sudionike akcije gašenja.

- Županijski vatrogasni zapovjednik o poduzetom izvješćuje Župana P-G županije.

- V s t u p a n j:

- Ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Županu putem gradonačelnika/načelnika grada/općine (na čijem je području došlo do takvog događaja) proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu izvješčuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem vlastite prosudbe, može tražiti dodatnu pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih županijskih vatrogasnih zapovjedništava kao i snaga ustrojenih na nivou države. U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou dotičnog grada/općine za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

Rukovođenje akcijom gašenja u pravilu preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti. Do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika akcijom rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik.

O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze.

U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom naputku (naputak je pohranjen kod dispečera ŽVOC-a).

Mjesto vodozahvata na moru osigurava se plovilima PU Primorsko-goranske i Lučke kapetanije.

Za potrebe nesmetane komunikacije između učesnika akcije gašenja požara i rukovodnog sastava određen je

raspored radio veze po požarnim područjima Primorsko- goranske županije (PRILOG RADIO VEZA NA str. 22).

Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok je zrakoplov uključen u akciju gašenja požara i dok se isti nalazi u zoni djelovanja.

2.1.2. Požar otvorenog prostora

- I s t u p a n j:

- ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora na mjesto događaja se u pravilu upućuje ekipa za gašenje jakosti jednog vatrogasnog odjeljenja teritorijalno nadležne vatrogasne postrojbe (JVP ili DVD). Ukoliko na lice mjesta izlazi ekipa JVP dispečer ŽVOC stavlja u pripravnost, uzbunjuje i uključuje vatrogasnu postrojbu područnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva, a koje je najbliže mjestu izbijanja požara prema popisu iz tablica pohranjenih u ŽVOC-u.

- dispečer ŽVOC o događaju izvješćuje PU P-G i Centar 112

- akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi voditelj odjeljenja, a voditelj smjene vatrogasne postaje putem dispečera prati tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuje.

- dobrovoljnim vatrogascima na akciji gašenja požara po dolasku na mjesto doga]aja rukovodi voditelj odjeljenja JVP;

- II s t u p a n j

- u koliko voditelj odjeljenja izvjesti o nemogućnosti provedbe učinkovite akcije gašenja na lice mjesta obavezno izlazi voditelj smjene vatrogasne postaje JVP. Voditelj odjeljenja vatrogasne postaje procjenjuje situaciju na licu mjesta, pa ukoliko procjeni da su potrebne dodatne snage na gašenju požara u dogovoru sa voditeljem smjene vatrogasne postrojbe donosi odluku o dodatnoj opremi i ljudstvu koje se šalje na lice mjesta. U nedostatku snaga u matičnoj postaji, putem dispečera uključuju se neangažirane snage iz matične vatrogasne postaje i druge, događaju najbliže, vatrogasne postaje, a pristupiti će se uzbunjivanju Dobrovoljnih vatrogasnih društva susjednih Općina sa područja Županije;

- ako su širenjem požara ugrožene građevine u kojima stalno ne borave ljudi dispečer ŽVOC-a će u granicama objektivnih mogućnosti stupiti u vezu s vlasnicima/korisnicima tih objekata radi upoznavanja istih sa događajem, te radi prikupljanja podataka koji mogu biti od važnosti za akciju gašenja (namjena, vrste i karakteristike uskladištene robe, količine sredstava za gašenje, postojanje instaliranih sustava veze i dr.);

- u tom stupnju rukovođenje akcijom gašenja na mjestu događaja preuzima voditelj smjene vatrogasne postaje, a koji je u stalnoj vezi s zapovjednikom smjene vatrogasne postrojbe koji po potrebi izlazi na lice mjesta;

- u koliko dođe do angažiranja DVD-a sa sjedištem van Grada/Općine na čijem je području došlo do požara, dispečer ŽVOC-a o poduzetom izvješćuje Operativno dežurstvo PU P-G i Centar. Pored pružene obavjesti dispečer ŽVOC-a će od Centra zatražiti da se o događaju izvjesti i mjesno nadležni Šumarsko-lovni inspektor.

- III s t u p a n j:

- u slučaju eskalacije požara rukovođenje akcijom gašenja požara preuzima zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe, a o poduzetom izvješćuje zapovjednika matične vatrogasne postrojbe i Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

- ako požar i pored angažiranih snaga prijeti daljnjim širenjem, zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe uključuje dodatne snage za gašenje požara bilo iz redova matične vatrogasne postrojbe ili iz DVD-a sa područja Županije koja do tada nisu uključena u akciju gašenja.

- na zahtjev zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe dispečer ŽVOC-a o događaju izvješćuje odgovorne osobe u područnoj Šumariji i traži izlazak stručnih službi iste na lice mjesta.

Putem Centra učinjenom se izvješćuje stručna služba u područnoj Upravi Šuma sa sjedištem u Delnicama, Senju ili Buzetu;

- IV s t u p a n j:

- požar otvorenog prostora/šume takvih razmjera da iziskuje angažiranje VP iz susjednih Županija nije realno očekivati na području Županije, a ovaj stupanj karakterizira situacija kada istovremeno sa požarom III stupnja na otvorenom prostoru i/ili šume izbije požar stambenog, javnog ili gospodarskog objekta ili izbije više istovremenih raznovrsnih požara koji zahtjevaju angažiranje cijele vatrogasne postrojbe;

- rukovođenje akcijma gašenja u tom stupnju preuzima zapovjednik vatrogasne postrojbe u koordinaciji s Županijskim vatrogasnim zapovjednikom;

- postupanje dispečera ŽVOC u ovom stupnju identičan je kao što je opisno u IV stupnju točke 1.1. ovog Plana.

U slučaju korištenja zrakoplova - letjelica za gašenje požara (canadaair, helihopter,...) postupa se po posebnom naputku MUP-a - MORH-a (naputak je pohranjen kod dispečera ŽVOC-a).

Mjesto slijetanja osigurava PU primorsko-goranska.

V s t u p a n j:

- Ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Županu putem gradonačelnika/načelnika grada/općine (na čijem je području došlo do takvog događaja) proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu izvješčuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika.

- Županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem vlastite prosudbe, može tražiti dodatnu pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih županijskih vatrogasnih zapovjedništava kao i snaga ustrojenih na nivou države. U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou dotičnog grada/općine za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

- Županijski vatrogasni zapovjednik o donesenoj odluci o angažiranju snaga s područja druge županije na području Primorsko goranske županije o poduzetom izvješćuje Župana, a u slučaju da je isti odsutan osobu koja ga zamjenjuje.

- Rukovođenje akcijom gašenja u pravilu preuzima glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti. Do dolaska glavnog vatrogasnog zapovjednika akcijom rukovodi županijski vatrogasni zapovjednik.

U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom naputku (naputak je pohranjen kod dispečera VOC-a).

Mjesto vodozahvata na moru osigurava se plovilima PU primorsko-goranske i Lučke kapetanije.

Za potrebe nesmetane komunikacije između učesnika akcije gašenja požara i rukovodnog sastava određen je raspored radio veze po požarnim područjima Primorsko- goranske županije (PRILOG RADIO VEZA NA str. 22).

Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok je zrakoplov uključen u akciju gašenja požara i dok se isti nalazi u zoni djelovanja.

Prilozi 1 - 23

2.1.3. Angažiranje vatrogasnih postrojbi Županije, na području drugih županija

Vatrogasne postrojbe s područa Županije uključuju se u akcije gašenja požara koji je izbio na području druge županije u slijedećim slučajevima:

- Angažiranje vatrogasnih postrojbi s područja Primorsko-goranske Županije na području Istarske Županije za potrebe gašenja masiva Učka razrađeno je već postojećim Operativnim planovima, a temeljem postignitih dogovora

između jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem se području nalaze ugrožene površine.

- Angažiranje vatrogasnih postrojbi s područja Primorsko-goranske Županije na području Ličko Senjske Županije i to za područje Grada Senj i Grada Novalja razrađeno je već postojećim Operativnim planovima temeljem postignitih dogovora između jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem se području nalaze ugrožene površine.

- Ukoliko dođe do potrebe za uključenjem jedne ili više operativnih jedinica JVP i/ili DVDa u akciju gašenja, zahtjev za angažiranje tih formacija postavlja zapovjednik koji rukovodi akcijom gašenja požara, a odluku donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

- Angažiranje vatrogasnih postrojbi s područja Primorsko-goranske Županije na području neke druge Županije, po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika odrađuje se sukladno drugim pravilima postupanja i nije predmet razrade ovog Plana.

- Županijski vatrogasni zapovjednik o donesenoj odluci o angažiranju snaga s područja druge županije na području Primorsko goranske županije o poduzetom izvješćuje Župana, i/ili načelnika Stožera zaštite i spašavanja.

2.1.4. Način zamjene vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama na gašenju požara

Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:

- zamora postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara

- potrebe za dodatnim snagama na drugom požaru na području istog ili nekog drugog grada/općine, a moguća je zamjena s drugom formacijom

- zahtjeva Glavnog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje drugog požara.

- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tjekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidivi događaji).

Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru sa rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj zamora, za slučaj potrebe za dodatnim snagama na drugom požaru i za slučaj pojedinačmog ili kolektivnog ozlijeđivanja učesnika akcije.

Zamjena snaga u slučaju zahtjeva Glavnog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike, izvršava se prema odluci koju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na licu mjesta, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

2.1.5. Način uključivanja postrojbi civilne zaštite u akciju gašenja požara

U slučajevima kada požar, eksplozija ili akcident poprimi razmjere elementrne nepogode i/ili prijeti opasnost da poprimi razmjere elementarne nepogode, Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti može zahtjevati mobilizaciju postrojbi CZ.

U tom slučaju, angažira se Stožer Civilne zaštite koji vrši mobilizaciju pripadnika civilne zaštite Županije.

Kod slučajeva predviđenih za upotrebu postrojbi CZ-e mora izvršiti pravilnu procjenu zbog dinamike angaziranja postrojbe CZ-e vodeći računa o mobilizacijskom vremenu od najmanje 6 sati, a najviše 48 sati.

Prijevoz, hranu, napitke i vezu za postrojbe CZ-a riješava Stožer po svojim planovima.

Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi CZ-a pridodaje jedan voditelj odjeljenja vatrogasne postrojbe. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

2.1.6. Način uključivanja Hrvatske vojske u akcije gašenja požara

Hrvatska vojska se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje sa ljudstvom (vojaci sa osobnom opremom) i za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u vojarnu.

Postrojbe Hrvatske vojske (namjenski organizirane snage NOS u daljnjem tekstu »HV«) uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe županijskog vatrogasnog zapovjednika, a na način utvrđen posebnim naputkom.

Pozivanje se vrši putem Operativnog centra HV-a telefonom koji sa zahtjevom upoznaje za to određenog časnika.

Postrojbe HV-a raspolažu sa vlastitim sustavom veze.

Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda jedan voditelj odjeljenja vatrogasne postrojbe. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o osiguranju iste od strane jedinice lokalne samouprave.

Tabelarni dio: Prilog 24

2.1.7. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara

Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara sa mjesta događaja po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to operatori prijenosnog i distribucijskog sustava HEP-a za zahvate na vodovima i visoko i niskonaponskim instalacijama električne energije, komunalna poduzeća za rad na vodovodnim instalacijama, specijalizirane trvtke za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta i skladištenja zapaljivih tekućina i plinova. Slijedom iznijetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na sljedeći način:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Sve navedene službe raspolažu vlastitim sustavima bežične mreže (radio uređaj, mobitel) pa je moguća komunikacija s istima putem Županijskog centra 112 Rijeka.

Tabelarni dio: Prilog 25

2.1.8. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, dispečer ŽVOC-a iste alarmira putem Centra 112. Komunalna poduzeća koja se prema ovom planu dužna sudjelovati u akciji jesu područna komunalna poduzeća za sve zahvate na vodovodnim instalacijama i pomoć u ljudstvu i tehnici kod rasčišćavanja požarišta, a prema Planovima zaštite od požara Grada ili Općine na čijem je području izbio požar.

2.1.9. Zdravstvene ustanove koje se uključuju u pružanje pomoći ozlijeđenima u akcijama gašenja požara

Zavod za hitnu medicinu PGŽ uključuje se u akciju gašenja požara:

- u koliko se iz dojave o događaju može zakjučiti da na licu mjesta ima povređenih osoba;

- u koliko rukovoditelj akcije gašenja procjeni da postoji opasnost od ozlijeđivanja radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu kome se provodi akcija gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta.

Zavod za hitnu medicinu PGŽ uključuje se u akciju putem telefona po dispečeru ŽVOC-a i/ili korištenjem sustava bežične veze putem Centra 112.

Dispečer ŽVOC-a ili službujuća osoba Županijskog centra 112 dužni su kod upućivanja poziva Službi za pružanje hitne medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

Služba za pružanje hitne medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru s istim odlučuje o stavljanju u pripravnost bolnice i angažiranje drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje ozlijeđenih osoba (sanitetski prijevoz).

Tabelarni dio: Prilog 26

2.2. SUSTAV ZAPRIMANJA DOJAVE O POŽARU I SUSTAV RADIO VEZE KOJU KORISTE VATROGASNE POSTROJBE

2.2.1. Dojava - obavješćivanje

Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu »požar«) razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

a) Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.

b) Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže na brojeve:

- 193 Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka i druge JVP

- 112 Županijski centar 112

- 192 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave primorsko-goranske

c) Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo

- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:

- sve organizacione jedinice Policijske uprave primorsko- goranske

- sve vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

- sva dobrovoljna vatrogasna društva

- osoblja HŽ-a

- svih plovila s radio uređajima u akvatoriju Županije

- motritelji područnih Šumarija

- osoblje zrakoplovnih klubova »Krila Kvarnera« i »Lošinj« izviđanjem iz zraka

- osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata

- putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.

d) Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavjesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:

- vrsta događaja

- mjesto

- vrsta objekta ili karakteristike područja

- vrijeme pojave odnosno uočavanja događaja

- intezitet

- podaci o ugroženim osobama

- ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja

- ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojave požara, objektivno, moguće doći.

e) Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave primorsko-goranske ili Županijski Centar 112, istu informaciju sa svim elementima iz predhodne točke bez odlaganja prenosi Vatrogasnom operativnom centru JVP Rijeka (u daljnjem tekstu »ŽVOC«).

f) Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu prompno proslijediti dispečeru ŽVOC-a. Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

g) Po zaprimljenoj dojavi službujuća osoba ŽVOC-a o istoj izvješćuje službujućeg zapovjednika smjene postrojbe i upućuje na lice mjesta interventnu ekipu temeljem njegove prosudbe, a ukoliko je službujući zapovjednik smjene postrojbe trenutno nedostupan postupa prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije. O učinjenom izvješćuje ili Zapovjednika JVP Rijeka ili njegovog zamjenika i Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

h) I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU primorsko-goranske i dispečer ŽVOC-a, po poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Županijskog centra 112.

i) Dispečer ŽVOC-a održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog, poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu. O učinjenom izvješćuje ili Zapovjednika JVP Rijeka ili njegovog zamjenika i Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

j) Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom gradskih sirena kojima upravlja Županijski Centar 112 prema posebnom naputku.

*Dijagram strukture Vatrogasnog operativnog centra se nalazi na dnu dokumenta*

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

3. SLUČAJEVI KADA SE ŽUPANIJSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

3.1. Upoznavanje Župana i Načelnika Stožera Civilne zaštite s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:

- U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije, a kada je došlo do stradanja više osoba.

- U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogučeno korištenje većeg stambenog objekta.

- U slučaju kada se na požaru u županiji angažiraju javne vatrogasne postrojbe i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim županijama.

- U slučaju kada se JVP ili DVD-i upućuju na akciju gašenja požara van područja županije.

- U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti županijskih struktura.

3.2. Obavješćivanje županijskih čelnika u gore navednim situacijama obavlja se putem Županijskog centra 112 i/ili putem osobe/a zaduženih za prijem takvih informacija u Stožeru Civilne zaštite po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Tabelarni dio: Prilog 27

4. NAZIV GRADA, OPĆINE ILI POJEDINOG OBJEKTA ILI PODRUČJA ČIJI PLANOVI ČINE SASTAVNE DIJELOVE PLANA ZA PODRUČJE ŽUPANIJE

Sastavni dio ovog Plana su Planovi zaštite od požara i tehnološke eksplozije Gradova i Općina Primorsko-goranske županije i to:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Svi gradovi i općine donijeli su Planove zaštite od požara.

Sastavni dio ovog Plana su Planovi pravnih osoba koje su razvrstane u I i II kategoriju ugroženosti od požara.

Plan zaštite od požara po potrebi koristi Planove zaštite od požara područnih Šumarija, a koje na svom području imaju šume razvrstane u I i II kategoriju ugroženosti šuma od požara.

5. POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE RASPOLAŽU S POTREBNOM OPREMOM I MEHANIZACIJOM KOJA BI SE MOGLA KORISTITI U VEĆIM POŽARIMA ILI HAVARIJAMA, S OSNOVNIM PODACIMA O TOJ OPREMI I MEHANIZACIJI, TE RAZRAĐEN SUSTAV UKLJUČENJA U GAŠENJE POŽARA

5.1. Korištenje opreme i vozila posebne namjene, a koja bi mogla koristiti u gašenju požara ili kod havarija, a koja je u sastavu vatrogasnih postrojbi određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve, kao što je intervencija na visokim objektima, gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima, potreba za žurnom izradom prolaza i pristupa požarištu.

5.2. Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je vatrogasna postrojba pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u Gradu/Općini, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u sljedećim situacijama:

- intervencije u cestovnim i željezničkim tunelima,

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,

- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini (cestovnoj ili želježničkoj),

- kod urušavanja objekata,

- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,

- kod rasčišćavanja prilaza požarom zahvačenom i/ili ugroženom objektu,

- kod intervencije na plovnim objektima i/ili ispod površine

- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,

- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava

- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari

- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks sa otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu

5.3. Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja s opremom raspolaže.

5.4. Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem dispečera ŽVOC i putem Županijslog centra 112, a prema popisu u prilogu Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada/Općine na čijem je području došlo do događaja.

5.5. Popis dijela tvrtki koje raspolažu s teškom mehanizacijom na području Županije s vrstom poslova za koje se mogu angažirati navodi se u sljedećoj tablici:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

5.6 U tabelarnom dijelu u privitku Plana zaštite od požara navedene su odgovorne osobe u tvrtkama, koje su ovlaštene za donošenje odluka i slanju potrebne opreme i mehanizacije na mjesto intervencije, kao i osnovni podaci za uspostavljanje žurnog kontakta.

5.7 Način angažiranja pravnih osoba je prema tržišnim uvjetima, odnosno u danom trenutku angažira se na gore opisani način oprema i mehanizacija prema njenoj raspoloživosti.

Tabelarni dio: Prilog 28

6. AKCIDENTI

Za slučaj akcidenta razrađen je poseban Plan koji obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina u prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

Dojava nastalog događaja obavlja se prema već opisanom protokolu, a ovisno o razvoju situacije, stvarne i potencijalne opasnosti po bližu okolicu mjesta događaja i procjenjenom vremenu trajanja intervencije, otežanom ili onemogućenom prometu pruža se povratna informacija putem lokalnih radio postaja.

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procjenjenoj situaciji putem ŽVOC-a obavještava i ostale sudionike (Policija, služba HMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.)

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici prometne policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgoda do postavljanja signalizacije po dežurnoj službi Hrvatskih cesta, a vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to:

- zona najveće opasnosti (zona I)

- zona povećane opasnosti (zona II)

- opasna zona (zona III)

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužene su JVP, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa.

Za vrijeme pretovara zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u pretovaru. Mjesto pretovara (zona I) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 50 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama je zabranjeno:

- držati otvoren plamen

- raditi otvorenim plamenom (zavarivanje, autogeno rezanje ili sl.)

- pušenje i uporaba sredstava za paljenje

- upotrebljivati uređaje ili sredstva koja imaju ložišta

- uporaba alata koji iskri

- rad motora vozila

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi bez obzira na naponski nivo iste je neophodno isključiti od napajanja,

Na mjestu intervencije je odmah potrebno spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja uporabom priručnih sredstava.

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno uputama o postupanju pohranjenim u ŽVOC-u koji utvrđuju vrstu i količinu tehnike, sredstava za hlađenje i gašenje, preventivno postupanje (statički elektricitet, preventivni sloj pjene srednje ekspanzije i ostalo), te opće postupke intervencije.

Za uklanjanje vozila sa prometnice i osposobljavanje prometnice zadužene su pravne osobe koje gospodare prometnicom, na čiji će se teret angažirati potrebna mehanizacija.

Popis potrebne mehanizacije i odgovornih osoba u poduzećima (poimenično s brojevima telefona i adesama) dat je u Planovima zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Gradova i Općina na čijem je području došlo do događaja.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu JVP određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na objektima, sa specifičnim tehnološkim procesima.

Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je VP pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u gradu, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u sljedećim situacijama:

- intervencija u cestovnim i željezničkim tunelima,

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,

- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini (cestovnoj ili želježničkoj),

- kod urušavanja objekata,

- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,

- kod rasčišćavanja prilaza požarom zahvačenom i/ili ugroženom objektu,

- kod intervencije na plovnim objektima na i/ili ispod površine

- kod utvrđene prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,

- kod utvrđene prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava

- kod utvrđene prisutnosti radioaktivnih tvari

- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kopleks sa otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem dispečera ŽVOC i/ili putem Županijskog centra 112.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-29

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr